Særligt aktivitetstilbud til borgere med demens

Demensramte eller borgere med anden svær kognitiv svækkelse, kan have glæde af at deltage i særskilte aktivitetstilbud.

Formålet med tilbuddet er at øge din livskvalitet ved bl.a. at

  • forebygge isolation
  • vedligeholde og stimulere dine fysiske, psykiske og sociale funktioner
  • forebygge øget behov for hjælp

Vi lægger vægt på

  • overskuelighed, forudsigelighed og genkendelighed for den enkelte.
  • aktivitet og samvær som er identitetsskabende - det kan være fysiske, kreative eller kulturelle aktiviteter
  • aktiviteterne tager udgangspunkt i årstiderne, den enkelte livshistorie, lokalhistoriske emner mv.
  • der lægges en stor vægt på samarbejde med de pårørende og hjemmeplejen

Mulige aktiviteter kan være fysiske, kreative og kulturelle.

Sagsbehandlingstid - klik her

Myndighed Ældre visiterer til ydelsen i samarbejde med demenskonsulenterne og afdelingslederen for aktivitetsområdet.

Aktivitetstilbuddet er i videst muligt omfang tilpasset den enkelte og foregår i små, overskuelige grupper. Der kan indgå aktiviteter af både social, kulturel og kreativ karakter, med det formål at vedligeholde og stimulere både krop og psyke.

Aktivitetstilbuddet foregår uden for hjemmet, normalt 1-4 gange om ugen. Borgeren bliver hentet af personalet og kørt hjem igen efter tilbuddet.

Ud fra det enkelte aktivitetscenters muligheder oprettes aktiviteterne, så de så vidt muligt tilgodeser borgerens behov.

De særskilte aktivitetstilbud til demente tilbydes på følgende aktivitetscentre:

Tilbuddet er gratis for borgeren. Borgeren betaler selv for mad og drikke samt udflugter og materialer, der forbruges i forbindelse med aktiviterne.