Serviceniveau

Få et overblik over kvalitetsstandarder og serviceniveau for Ældre, Handicap & Socialpsykiatri samt Sundhed & Sygdom. Find bl.a. sagsbehandlingstider, kriterier for ansøgninger og forventninger.

Flexhandicapkørsel

Har du et bevægelseshandicap og kan du ikke bruge det kollektive trafiksystem? Så kan du gøre brug af flexhandicapkørsel.

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg kan give dig der er fyldt 65 år, råd og vejledning om aktiviteter der kan hjælpe til øget tryghed og trivsel.

Borgerstyret Personlig Assistance

Har du brug for tilskud til dækning af udgifter ved personlig pleje, praktisk bistand eller overvågning og ledsagelse? Så kan Hjørring Kommune hjælpe med tilskud.

Støttekontaktperson til døvblinde

Er du døvblind og mangler hjælp i hverdagen for at give en større livskvalitet? Så kan Hjørring Kommune hjælpe.

Beskyttet beskæftigelse

Kan du ikke fastholde arbejde på grund af en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer kan du få hjælp her.

Nødkald

Har du brug for at kunne tilkalde akut plejemæssig hjælp? Så kan kommunens tilbud om nødkald være behjælpelig.

Støtte til køb af bil

Har du en funktionsnedsættelse, der påvirker din evne til at færdes i hverdagen? Så kan du søge om tilskud til køb af bil og/eller særlig indretning.

Patientrettet forebyggelse

Indsatsen er målrettet mod at du opnår den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i din hverdag.

Primærsygepleje for Ældreområdet

Har du behov for sygepleje grundet en midlertidig eller kronisk sygdom og/eller handicap kan Hjørring Kommune hjælpe.

Pasning af nærtstående

Hvis du ønsker at passe en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom kan der muligvis oprettes en pasningsordning.

Ansvarlig redaktør: Jesper Pedersen

Kort over Hjørring