Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelser.

Hvis du vil klage over en afgørelse, kan du klage til et klagenævn. Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage, hvis du f.eks. mener, at kommunen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Du klager via Klageportalen, som tilgås via borger.dk eller virk.dk, og du logger dig ind med dit NemID.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som fremgår af klagenævnenes hjemmeside http://naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet betaler dit gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Sådan gør du

Når du har logget dig ind på Klageportalen med dit NemID, vil du blive guidet igennem en række trin, hvor du udfylder oplysninger om: 

  • Hvem der klager
  • Den afgørelse, som du klager over
  • Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om
  • Hvad din klage går ud på
  • Betaling af gebyr for at klage
  • Godkende og afslutte oprettelsen af klage 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for bekendtgørelsen. Fristen for at klage udløber ved midnat (senest kl. 23.59) på dagen for klagefristen. Du kan også indbringe afgørelsen for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden.

Fritagelse

Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hjørring Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.