Hjørring Kommunes Kulturpolitik 2024 - 2032

VENDSYSSEL & VIRKEKRAFT - KULTURKOMMUNEN MIDT I NORDEN

Forord

Kulturen og kunsten er livsnerver i vores stærke fællesskaber i Hjørring Kommune.

Kulturlivets alsidige, lokale universer binder os sammen på tværs af alder, køn, værdier og livssyn. Vi vokser og bliver hele mennesker med indsigt og udsyn, når kulturen og kunsten sætter aftryk i egen og andres hverdag, i det levede liv.

For den er over det hele. Kulturen udfolder sig i hvert et hjørne af vores kommune. Det har vi erfaret gennem talrige borgermøder og dialoger gennem det sidste års arbejde med en ny kulturpolitik. I by og på land mødes vi i og om kulturen og kunsten, der skaber og former de frivillige fællesskaber, der er helt særlige for Vendsyssels sjæl og særkende. Dét, vi er og vores identitet som værende midt i Vendsyssel.

Vendsyssel og virkekraft. Dét er vores identitet.

For kulturen og kunsten er altid i bevægelse. Det samme vil vi med en ny kulturpolitik for Hjørring Kommune. Sammen med de frivillige, de udøvende kunstnere, vores kulturforeninger og kulturinstitutioner skaber vi en ny kulturpolitik med frihed og handlerum i respekt for den særlige virkekraft her i Vendsyssel og Hjørring Kommune.

En kulturkraft, der lever stærkt og gennem årtier og generationer er iltet af de mange. Den er åben, deltagende og skabende. En kraft, der strømmer ud og deler sig. Som vand eller elektricitet er den stærkest, når den bevæger sig. Politisk er målet med den nye kulturpolitik ikke at besidde den, men at formidle, kanalisere og sammenbinde alle de kreative og dannende fællesskaber, der er Hjørring Kommune.

Kultur og kunst er velfærd, der skænkes os alle af kulturaktørerne, kulturinstitutionerne og de udøvende kunstnere. De er kulturen, de skaber kunsten. Deres arbejde og dedikation bringer glæde, refleksion, diskussion, æstetik og tager individet eller fællesskabet til et andet sted, end hvor man stod.

Vendsyssel lever ikke uden at sætte os selv i spil og på spil.

Fra politisk hold ønsker vi med en ny handlingsorienteret kulturpolitik at få vores lokale kultur og kunst endnu mere i spil til gavn og glæde for alle borgere – og de, der kommer efter os.

Vores vision er derfor:

Som kulturkommunen midt i Norden sætter vores virkekraft hver dag kunst og kultur i og på spil.
 
Til gavn og glæde for alle borgere – og de, der kommer efter os.

Økonomiudvalget
Hjørring Kommune, februar 2024

Kulturen samler os

Kultur er grundlæggende for vores fællesskaber og sammenhængskraft. Det er i vores lokale kulturforeninger, hos de professionelle kunstnere og i de stærke kulturinstitutioner, at vi mødes og lærer nye mennesker at kende på tværs af vores forskellige hverdagsliv og lokalområder.

Drivkraften i de kulturelle foreningers fællesskaber og kulturmiljøer er frivillighed. Det er her, vi sammen skaber kulturelle oplevelser, både for os selv som for fællesskabet. Den store grad af frivillighed viser handlekraft og et medansvar, der rækker langt udover den enkelte og som også favner vores kulturelle fællesskaber.

Kulturinstitutionerne i Hjørring Kommune udgør et fundament for det stærke kulturliv med kunstneriske oplevelser og formidling på højt niveau, der er med til at inspirere og samle os.

De skabende kunstneres udøvelse af deres fag samler os i fællesskaber. Både når kunsten bruges i naturen og skaber fælles oplevelsessteder, og når kunstnerne åbner værksteder op for interessefællesskaberne og lærer fra sig.

Styrken i Hjørring Kommunes mangfoldige og stærke kulturliv ligger i samarbejdet mellem alle kulturaktørerne på tværs af kommunens geografi, som kulturmiljøer, andre institutioner og aktører. Det er i samarbejdet, den kulturelle virkelyst får nye perspektiver og horisonter.

De kulturelle fællesskaber er vores fælles mødesteder, hvor vi med hver vores forudsætninger bidrager med dét, vi synes er interessant, sjovt og lærerigt. Vi lærer af og med hinanden, og heri opstår ligeværdige relationer - uanset om vi er publikum, står på scenen eller skaber kunst.

Events og arrangementer er en del af årets rytme. De introducerer os til nye sider af kulturlivet og viser os, hvad forskellige kulturaktører og -miljøer byder på. Events og arrangementer kan være indgangen til kulturlivet samtidig med, at de styrker kendskabet mellem de forskellige kulturmiljøer. De bidrager også til at opbygge stolthed og giver folk mulighed for at mødes, dele oplevelser og opbygge relationer, der styrker trivsel i hverdagen.

VI VIL SÆTTE FOKUS PÅ AT

Flere skal have mulighed for at deltage i og bidrage til ligeværdige kulturelle fællesskaber.

Understøtte og anerkende de frivilliges indsats’ betydning, både for den enkelte, for fællesskabet og for kulturen.

Styrke samarbejdet på tværs af kulturinstitutioner, kulturaktører, kunstnere, daginstitutioner, skoler og uddannelser, kirker, fritidsforeninger, ældrecentre, frivilligcentre, organisationer, nationaliteter m.fl.

Understøtte små og store events og arrangementer, der udbreder kulturmiljøer i nye målgrupper og skaber forbindelser mellem forskellige kulturmiljøer.

Kulturen lokalt og i hverdagen

Hjørring Kommune er et sted med mange facetter, hvor hver by og landsby bærer hver sit kulturelle DNA. Forskellighederne er tilsammen vores stærke kulturelle identitet.

Kulturen er en del af vores hverdag – både når vi mødes i fritidslivet, hos købmanden eller til events.

Kultur, der er forankret i lokale traditioner og historie, kan styrke lokal identitet og stolthed. Deltagelse i lokale kulturoplevelser, enten som publikum eller udøvende, skaber en følelse af tilhørsforhold og engagement i lokalsamfundet.

 Alle lokalområder kan og skal ikke alt, men tilsammen skaber de en stærk kulturel identitet.

Et aktivt og levende lokalsamfund hænger uløseligt sammen med samspillet mellem kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og kunstnere. De er hinandens forudsætninger, og er med til at skabe det gode og nære hverdagsliv i balance.

Her ligger også fundamentet til et aktivt og godt ungdomsliv i Hjørring Kommune. Et ungdomsliv, hvor hverdagens lokale kulturelle aktiviteter kan blive til venskaber, passion og uddannelse.

VI VIL SÆTTE FOKUS PÅ AT

Understøtte kulturens forskellige virkelyst, muligheder, udfoldelse og værdier i Hjørring, i områdebyerne i landsbyer og på landet. Alle lokalområder kan og skal ikke alt, men tilsammen skaber de en stærk kulturel identitet.

Bidrage til samarbejdet mellem foreninger, lokalmiljøer, kunstnere og etablerede kulturinstitutioner, så der også opstår kulturmiljøer, der hvor borgerne er og mødes.

Kulturen understøtter mulighederne for et godt hverdagsliv. Hverdagens kultur er en af grundpillerne i et aktivt levende lokalsamfund.

Kulturen danner grobund for det gode ungdomsliv gennem kulturelle aktiviteter for, med og af unge

Kultur er velfærd og livslang dannelse

Kultur er både velfærd og dannelse gennem hele livet, idet kulturen er et vigtigt fundamentet for vores kreativitet, dannelse og deltagelse i fællesskaber.

Kultur er livslang dannelse, da kulturen giver nye indsigter hele livet igennem. Kulturen, som den dannende livsledsager, grundlægges i barndommen og ungdommen, hvorfor flere børn og unge skal mødes af og med kultur og kunst i hverdagen, i skolen som i byen. Det lægger grundstenen til deres lyst til og nysgerrighed på egen kreativitet, talent og identitet.

Tilegnelsen af kultur sker både gennem brugen af hoved, hænder og krop. Alle mennesker har forskellige forudsætninger for at være en del af kulturens kreative og dannende fællesskaber, for at være deltagende eller udøvende. Kulturen tager afsæt i vores forskelligheder og ser det som et ligeværdigt udgangspunkt. Det resulterer i mangfoldige kulturelle oplevelser, fællesskaber og skabende kunst. Heri ligger kulturens styrke.

Kultur er også velfærd. Den kan have en positiv effekt på vores fysiske, mentale og sociale sundhed. Derfor skal kulturen tænkes ind i, hvordan vi løser og udvikler vores velfærdsopgaver i Hjørring Kommune.

Kulturen bidrager til, at borgere i Hjørring Kommune har mulighed for at leve et godt og meningsfuldt liv hele livet - også borgere der er udsatte, lever med handicap eller kronisk sygdom.

Derfor spiller kulturinstitutioner og andre kulturaktører en vigtig rolle i forhold til at skabe nemme adgange til kulturelle oplevelser, fællesskab og muligheden for at være udøvende indenfor kulturen.

 

VI VIL SÆTTE FOKUS PÅ AT

Kulturlivet både skal give mulighed for at opleve, udøve og skabe kunst og kultur i alle livets faser.

Give flere børn og unge mulighed for at møde kunst og kultur af høj kvalitet.

Understøtte børn og unges muligheder for at udfolde sig kreativt og dyrke deres kreative talent og identitet.

Kulturaktiviteter tænkes ind i velfærdsopgaver for at understøtte den sundhedsfremmende og forebyggende effekt.

Kulturinstitutioner og andre kulturaktører styrker adgangen for borgere med handicap eller kronisk sygdom til kulturens oplevelser og fællesskab.

Invitere udsatte grupper med i kulturfællesskaber, både som tilskuere og udøvere.

Kunst og kultur skaber nye horisonter

Kunst og kultur rummer dét, vi endnu ikke kender. Events, udstillinger, koncerter, gastronomi, workshops, forestillinger eller kunst i byrummet, som kalder på vores nysgerrighed og giver os nye perspektiver og horisonter. Her skaber kulturen energi, forundring, fællesskab, vækst. Her udvikler mennesket sig.

Naturbillede fra Tornby

Vores nysgerrighed på kunsten og andre kulturelle fællesskaber danner afsættet for vores nationale, regionale som nordiske samarbejder. Samarbejder, der bidrager med impulser og inspiration, samtidigt med at ny viden og erfaringer deles. Gennem samarbejdet bliver vi klogere på, hvordan Hjørring Kommune arbejder med kunsten og kulturen og på, hvor vi i fællesskab kan blive endnu bedre.

Vi ønsker et rigt kulturliv, hvor kulturen og kunsten kommer ud blandt folk og skaber energi, forundring, fællesskab og vækst.

Kunsten og kulturen kan også vise os ud i naturen. Mens naturen giver plads og rum til udfoldelse af kulturelle fællesskaber, skaber fællesskabernes brug af naturen forbindelsen mellem vores nysgerrighed på kulturen, kunsten og genopdagelse af naturens muligheder.

Kunst, kultur og klima går hånd i hånd med kendte kulturlandskaber og en kulturarv, der folder sig ud som spor i landskabet. Klimaudfordringerne er centrale for kulturen og kunsten. Det er ikke et spørgsmål om hvorvidt, men hvordan Hjørring Kommune og kulturaktører kan mindske klima- og miljøpåvirkningen af de kulturelle aktiviteter.

VI VIL SÆTTE FOKUS PÅ AT

Skabe et rigt kulturliv, hvor kulturen og kunsten kommer ud blandt folk og skaber energi, forundring, fællesskab og vækst. Her går vi også gerne nye veje og udfordrer de kendte formater.

Det tværkommunale, regionale og nordiske samarbejde er med til at understøtte kunsten og kulturen i Hjørring Kommune.

Hjørring Kommune også indenfor kulturområdet vil Hjørring Kommune vil være i front, når det kommer til klima og bæredygtighed. Derfor ønsker vi at styrke kulturaktørernes målrettede arbejde med deres klima- og miljøpåvirkning.

Bruge naturen som ramme for udfoldelse af kulturelle fællesskaber.

Kultur som levevej

Kultur er erhverv med opgaver, der strækker sig fra udsmykningsopgaver og formgivning af byers og virksomheders omgivelser til events og oplevelser. Der er et potentiale i at styrke disse samarbejder yderligere til gavn for det samlede erhvervsliv, for fastholdelse af arbejdskraft og for oplevelsen af aktive og levende lokalsamfund.

Karakteristisk for Hjørring Kommune er kunsthåndværkerne langs Hjørring Kommunes kyststrækning, samt de udøvende kunstnere, der er rodfæstet i kystens bagland. Det viser den lange tradition for kunst og kultur som levevej. En tradition, der skal fastholdes og udbygges ved at styrke erhvervs- og kultursamarbejderne.

Kulturen er et vigtigt og værdiskabende element i turismearbejdet.

De professionelle kunstnere er en katalysator mellem turismeerhvervets oplevelsesøkonomi og by- og erhvervsudvikling. Turismeerhvervet er i vækst og sætter tydelige lokale spor i byer og langs kysten, hvor turismen styrker udviklingen mellem kultur, erhverv og byer.

Centralt i udviklingen står kulturinstitutionerne, der skaber arbejdspladser, økonomisk vækst og med deres fundament rodfæstet i nationale og internationale netværk styrker sammenhængskraften i vores kommune.

Det lokale kulturelle talent- og vækstlag skal forankres i erhvervsudviklingen. Talenter skal understøttes i at skabe et kulturerhverv ud af deres kulturelle som kunstneriske handlekraft. Samarbejder og netværk med det øvrige erhvervsliv spiller en væsentlig rolle heri.

En tættere kobling mellem kulturbranchen og erhvervslivet vil have en positiv indvirkning på kommunens vækst og udvikling.

VI VIL SÆTTE FOKUS PÅ AT

Styrke koblingen og samarbejdet mellem lokal kunst, kultur og erhvervsliv til gavn for hele kommunens udvikling.

Hjørring Kommune fortsat vil være et område, der tiltrækker og nærer professionelle kunstnere gennem facilitering af samarbejde, netværk og synliggørelse.

Sikre den fortsatte værdiskabelse mellem turisme og kultur gennem ny viden og målrettet kommunikation.

Understøtte lokale talenter indenfor kulturområdet gennem den generelle erhvervsudvikling og hermed fremme kulturerhvervet og kulturturismeerhvervet.

Fra politik til indsatser

Kulturpolitikken er den overordnede ramme, der sætter en retning for Hjørring Kommunes ambitioner for kulturområdet. Med afsæt i kulturpolitikken skal konkrete indsatser udvælges, så de kulturpolitiske fokusområder realiseres hen over årene.

Politikken udmøntes løbende gennem 2-årige målrettede indsatser, der konkretiseres gennem handleplaner. På den måde arbejder Økonomiudvalget løbende med særligt udvalgte fokusområder i kulturpolitikken.

Kulturpolitikkens handleplaner vil være dynamiske redskaber, hvor nye strømninger, virkelyst og udviklinger over årene udfolder kulturpolitikken i aktive fællesskaber, tilbud og oplevelser.

Handleplanerne sætter rammen for samarbejdet mellem Hjørring Kommune og interessenterne, og skal kunne fungere indadtil i kommunen som retningsgivende styringsdokument og udadtil i samarbejdet med kulturinteressenter.

Handleplanerne skal udvikles i en sammenhæng med rammerne for eksisterende puljer, samarbejdsaftaler og driftsaftaler.

De kan have fokus på tværgående indsatser politisk og administrativt i de tilfælde, hvor det er relevant.

Som kommune er vores opgave at fremme og videreudvikle vores fælles kulturkraft og de gode fællesskaber, som Hjørring Kommune allerede er fuld af. Derfor er vores fornemmeste rolle at stimulere det lokale kulturliv gennem en faciliterende rolle, der understøtter muligheder for samarbejde, dialog, netværksopbygning og synliggørelse af kulturlivets mange facetter. Dertil understøtter Hjørring Kommune også kulturaktiviteter i form af støttemidler til puljer samt drift af faciliteter og bygninger indenfor kulturområdet.