Lægdommere

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Lægdommere virker i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Læs mere om nævningesager og domsmandssager her.

Lægdommere bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget. Næste udtagelse til grundlisten finder sted i foråret 2019, for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2023.

Er du interesseret i at blive lægdommer, så ansøg nederst på siden. Ansøgningsfrist er 31. januar 2019.

Udtagelsen sker på den måde, at et særligt udvalg i hver kommune - grundlisteudvalget - vælger et antal borgere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. I Hjørring Kommune sendes grundlisterne til Præsidenten for Vestre Landsret. Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninge.

Hvem kan blive nævninge og domsmænd?

Ved udtagelse til grundlisterne er det grundlisteudvalgets opgave at sikre sig, at de udtagne personer er egnede til at virke som lægdommere, og at de udtagne personer udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning. Herudover stilles følgende krav til de personer, der udtages til grundlisten:

  • Skal være fyldt 18 år, være dansk statsborger og beherske det danske sprog. 
  • Skal have ren straffeattest og valgret til Folketinget. 
  • Må ikke fylde 80 år i den periode, hvor grundlisten gælder.
  • Skal være bosiddende i Hjørring Kommune.
  • Må ikke have en åndelig eller legemlig svaghed, der gør, at man er ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter.

Det er landsrettens præsident, der afgør, om de til nævninge- og domsmandslisterne udtagne personer opfylder betingelserne.

Udelukkede fra at være nævning og domsmand er: Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, ansatte ved centraladministrationen (statens ministerier og styrelser), domstolene, anklagemyndigheden, overøvrigheden, politiet og fængselsvæsenet samt gejstlige ved folkekirken eller andet anerkendt trossamfund.

Bemærk - Du SKAL være bosiddende i Hjørring Kommune for at ansøge nedenfor.

Ansøg om at at blive optaget som lægdommer på Grundlisten (muligt til og med 31. januar 2019)

Medlemmer af Hjørring Kommunes Grundlisteudvalg:

  • Lone Olsen (V)
  • Gitte Killerich
  • Børge Bech (A)
  • Kurt Bæk Henriksen
  • Mads Sigsgaard Fisker