Retsvirkninger - lokalplaner

Retsvirkning som er gældende for en lokalplan.

Efter den offentlige bekendtgørelse af en lokalplan må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation hertil.

Dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan må dog ikke stride mod principperne i planen.