Retsvirkninger - lokalplaner

Retsvirkning som er gældende for en lokalplan

Efter den offentlige bekendtgørelse af en lokalplan må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre byrådet meddeler dispensation hertil. Dispensation fra bestemmelserne i en lokalplan må dog ikke stride mod principperne i planen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Plan og Erhvervsudvikling på tlf. 72336790