Retsvirkninger - lokalplaner

Retsvirkning for en lokalplan.

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke - retligt eller faktisk - etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og Byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Kontakt

Team Plan

Klagevejledning

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes afgørelser.

Find klagevejledningen her