APV og Arbejdsmiljødrøftelse

ArbejdsPladsVurdering (APV) - Kom godt i gang

APV står for ArbejdsPladsVurdering og omhandler kortlægning og vurdering af arbejdspladsens væsentligste fysiske og psykiske arbejdsmiljø og udpegning af de områder, hvor der er behov for en indsats. Det er lovpligtigt for alle arbejdspladser at lave en APV minimum hvert tredje, hvor I kommer omkring alle arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold. Derudover skal I gennemføre en APV-proces, når der sker væsentlige ændringer i arbejdet, der har betydning for arbejdsmiljøet (fx flytning til nye lokaler eller omorganisering). En APV indeholder 4 lovpligtige elementer, som udgør faserne i APV-arbejdet: 

  1. Afdæk arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold og beskriv og risikovurdér arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer 
  2. Inddrag af arbejdspladsens sygefravær
  3. Udarbejd en skriftlig APV-handleplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, der ikke kan løses umiddelbart
  4. Gennemførelse og opfølgning på APV-handleplan

APV’en giver arbejdspladsen mulighed for at arbejde systematisk, effektivt og proaktivt med arbejdsmiljøet og ikke mindst lægge en plan for, hvordan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres. APV'en er arbejdspladsens eget redskab. 

Når det gælder udarbejdelse af en APV, er der metodefrihed, så længe arbejdsmiljøgruppen er inddraget i hele processen, alle ledere og medarbejdere er omfattet og APV’en dokumenteres skriftligt. APV’en skal nemlig være tilgængelig og synlig for både medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet. 

MED-udvalgets- og arbejdsmiljøgruppens opgave

MED-udvalget skal lede, planlægge og koordinere arbejdsmiljøarbejdet. MED-udvalget skal sammen med arbejdsmiljøgruppen udarbejde og revidere APV. En god APV giver – sammen med den årlige arbejdsmiljødrøftelse – en høj grad af systematik i arbejdsmiljøarbejdet. MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper må selv vælge, hvordan man vil lave APV, men de lovpligtige 4 elementer skal indgå. 

Her er et forslag til en proces, hvor MED-udvalget står med den koordinerende rolle og arbejdsmiljøgruppen udfører APV. Processen er lagt an, så I både kommer gennem de lovpligtige elementer i en APV og får taget stilling til de spørgsmål, som Arbejdstilsynet ofte finder relevante, når arbejdsmiljøet skal vurderes. Kig processen igennem og klik på links til uddybende sider! Obs! virker links ikke? Opdater hjemmesiden - tryk på F5 - og prøv igen!

MED-udvalget kan som led i en første kortlægning afgrænse APV'en. Er fx emnet vold/voldsrisiko ikke relevant, kan et enigt MED-udvalg beslutte, at det ikke skal indgå i kortlægningen. Udvalget kan også undlade et emne, hvis data er kendt på anden måde, fx oplysninger fra arbejdet med fokus på kerneopgaven eller at "arbejdsmængde og tidspres" indgår i MUS-samtaler, hvor MED-udvalget bliver orienteret om gennemgående træk af disse samtaler.

Arbejdsmiljøgruppen kan vælge at bruge denne APV-handlingsplan. APV skal indeholde en kort beskrivelse af de problemer, der er afdækket og som man arbejder på at få løst. Når løsningerne er gennemført, kan emnet slettes i APV'en. Skemaet er tænkt som et "opsamlingsværktøj", som kan bruges uanset, hvilken APV-metode I vælger. Sørg for at APV er tilgængelig for medarbejderne i afdelingen og Arbejdstilsynet.

APV og den måde, I arbejder med arbejdsmiljøproblemerne på, bør indgå i jeres obligatoriske årlige arbejdsmiljødrøftelse (tjek om det er med i MED-udvalgets årshjul). 

Arbejdsmiljødrøftelse

En gang om året skal alle arbejdspladser holde en obligatorisk arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljøet skal tilrettelægges, og hvor det seneste års samarbejde evalueres. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse afholdes i MED-udvalget (tjek om den fremgår i MED-udvalgets årshjul). Herunder finder I et skema til den årlige arbejdsmiljødrøftelse:

Skema: Årlig arbejdsmiljødrøftelse - PDF

Skema: Årlig arbejdsmiljødrøftelse - Word

APV for gravide og ammende

Når en medarbejder bliver gravid eller ammer, skal ledelsen lave en konkret vurdering af medarbejderens arbejdsmiljø. I skal tage stilling til, om der er risiko for, at medarbejderen er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen. Det gør I bedst med en APV. Nedenfor kan I læse mere om - og hente værktøjer til APV for gravide og ammende.

BFA - APV for gravide og ammende

Arbejdstilsynets vejledning til gravides og ammendes arbejdsmiljø 

 

Kontakt

Jeanett Simonsen
Arbejdsmiljø og MED

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED