Fokus på kerneopgaven

- en tværgående indsats på alle arbejdspladser i Hjørring Kommune

Når vi holder fokus på kerneopgaven, skaber vi en bedre opgaveløsning for vores borgere - og forskning viser, at det også giver medarbejdertrivsel. Derfor er der flere gevinster, når vi alle arbejder systematisk med at øge fokus på kerneopgaven.

Repræsentanter fra flere arbejdspladser har udviklet og testet et procesværktøj som du/I nu skal bruge til dialogerne/processerne på jeres arbejdsplads.

Værktøjet består af 3 dele, som gennemføres sammen med medarbejderne. Det er vigtigt, at leder og MED-udvalg sætter sig ind i materialet her, inden I går i gang. I får både en drejebog og præsentationsmateriale til hver del, men lav en lokal tilretning, så det kommer til at passe til jeres arbejdsplads.

Det er et krav, at I følger op på indsatsen. Alle arbejdspladser skal lave en opsamling på indsats og effekt i forbindelse med en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Hvad er en kerneopgave Før I går i gang De 3 delprocesser En god optakt...

I drejebogen til del 1 får I et procesværktøj så I kan definere jeres kerneopgave.

Målet her er, at I får en fælles forståelse af jeres kerneopgave. Det får I med en struktureret og fælles drøftelse af fire dimensioner, der har betydning for kerneopgaven. Når del 1 er gennemgået, har I dannet jer en fælles forståelse af kerneopgaven for jeres arbejdsfællesskab.

Del 1 gennemføres selvom forvaltningen på forhånd har defineret en kerneopgave for jeres område. Hvis I selv skal definere jeres kerneopgave – så brug de 4 dimensioner i del 1 til at finde en fælles formulering, som alle faggrupper kan se sig selv i. Det er vigtigt, at I bruger tid på at sikre, at alle forstår ordene i definitionen ens.

Hvis kerneopgaven på forhånd er defineret – så brug de 4 dimensioner i del 1 til at drøfte og reflektere over, hvad definitionen af kerneopgaven betyder for jeres arbejdsfællesskab. Brug tid på at sikre, at alle forstår ordene i definitionen ens.

Planlægningen af processen skal først drøftes i arbejdspladsMED. Udvalget skal også have defineret arbejdsfællesskabet. Som udgangspunkt er det lederen, der er processtyrer – og gerne i samarbejde med en medarbejderrepræsentant, fx. arbejdsmiljørepræsentanten.

Hvis lederen og/eller MED-udvalget vurderer, at der er brug for sparring og/eller proceshjælp, kan de kontakte Arbejdsmiljø og MED. 

Drejebog til del 1

Del 1 - powerpoint

Delproces 2 medvirker til at skabe overblik over, hvordan faggrupper og funktioner bidrager til løsningen af kerneopgaven.

Delproces 2 kan skabe et fælles overblik over, hvordan de forskellige faggrupper og funktioner, i og uden for arbejdsfællesskabet, bidrager til løsningen af kerneopgaven.

Det er en forudsætning for øvelsen, at I har en fælles forståelse af jeres kerneopgave. Hvis I ikke har det, skal I gennemføre del 1 ”Fælles forståelse af Kerneopgaven”.

Forud for gennemførelse, har planlægningen af processen været drøftet i ArbejdspladsMED, som på forhånd har defineret arbejdsfællesskabet. Som udgangspunkt er det lederen, der er processtyrer – og gerne i samarbejde med en medarbejderrepræsentant, fx. arbejdsmiljørepræsentanten.

Hvis lederen og/eller MED-udvalget vurderer, at der er brug for sparring og/eller proceshjælp, så kontaktes Arbejdsmiljø og MED.

Drejebog til del 2

Powerpoint - del 2 

 

Delproces 1 og 2 bidrager til at kende og forstå vores kerneopgave. Det hjælper os til at finde mening og prioritering i hverdagen - samtidig med at vi opnår en fælles forståelse af, hvordan alle i arbejdsfællesskabet bidrager til det fælles mål.
Skal vi virkelig lykkes med vores kerneopgave, er det ikke nok at forstå kerneopgaven. Så skal vi i fællesskab hele tiden arbejde på at optimere rammerne for løsningen af vores kerneopgave. Nogle rammer ligger fast, men meget kan vi selv påvirke og optimere.
I Hjørring Kommune er der udvalgt 9 emner, som i flere kombinationer kan have indflydelse på arbejdsfællesskabets muligheder for at løse kerneopgaven.

De 9 emner

Minimum en gang om året forholder arbejdsplads-MED sig til, om der er et eller flere af emnerne, som arbejdsfællesskabet med fordel kan bringe i spil, for at styrke løsningen af kerneopgaven. Emnerne, og de tilhørende spørgsmål er tænkt som inspiration. Man kan derfor sagtens blande spørgsmålene på kryds og tværs – og måske formulere nogle spørgsmål selv. Det vigtigste er, at de emner og spørgsmål, man vælger ud, giver mening og værdi til drøftelserne – og i sidste ende for løsningen af kerneopgaven.

Kortlægningen af, hvilke emner, der er relevante at optimere på kan ske i arbejdspladsMED, i dialog i arbejdsfællesskabet eller gennem en kort spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne.

Klik herunder for at få oversigt over de 9 emner og de dialogspørgsmål, som I kan tage op, diskutere og få aftalt handlinger på - alt sammen for fortsat at styrke løsningen af kerneopgaven.

De 9 emner

Når I er klar, kan delproces 3 igangsættes.

Drejebog til del 3

Powerpoint - del 3

Det løbende arbejde - og krav til opfølgning

Som det fremgår er opgaven med at holde fokus på kerneopgaven en vedvarende og løbende proces. Det sker ikke mindst i kraft af elementerne i proces 3, men I må også lejlighedsvis overveje, om der kan være behov for at repetere proces 1 og 2.

Arbejdsplads-MED skal en gang årligt evaluere indsatsen. Det sker i som en del af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Udvalget bør beskrive, hvad man har gjort - og hvad man har set som resultat.

Resultatet skal fremsendes til det overliggende MED-niveau, som på den måde har mulighed for at holde øje med, hvad der sker på arbejdspladsniveau. Hovedudvalget vil samle resultaterne fra de overliggende MED-niveauer og på den måde følge udviklingen.

Har I brug for inspiration? Så hør dine "naboer", hvordan de gør.

Det kan være rart at høre, hvordan andre arbejder med opgaven. Det er ikke så vanskeligt: Du kan jo prøve at spørge .... Andre afdelinger i dit område har været i gang og kan give dig/jer nyttige tips til en god fremgangsmåde ud fra det, de har gjort.

Ellers kan du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i Arbejdsmiljø og MED.

 

 

Kontakt

Lise Løth Gregersen
Arbejdsmiljø og MED