Mere liv i land og by

Vores fælles arealer skal bruges. Derfor kan du låne veje, pladser, grønne områder og idrætsanlæg til udendørs arrangementer.

I Hjørring Kommune vil vi gerne skabe gode rammer for kommunens foreninger og klubber, og gøre det nemt at arrangere aktiviteter. Her har vi forsøgt at samle de ting du skal vide, når du vil afholde et udendørs arrangement.

Hvis du skal afholde et arrangement, skal du starte med at undersøge, om det areal du ønsker at benytte er ledigt.

Derefter skal du søge om tilladelse til at låne det eller de områder, som arrangementet skal foregå på.

For grønne arealer:
Kontakt Park og Vej
materielgaarden@hjoerring.dk
Tlf. 72 33 67 55

For torve og pladser:
Kontakt Team Vej:
vejogtrafik@hjoerring.dk
Tlf. 72 33 66 10

Det skal din ansøgning indeholde:

 • Dato
 • Tidsrum
 • Sted
 • Forventet deltagerantal
 • Eventuelt program
 • Eventuelle særønsker (udover hvad retningslinjerne for udendørsarrangementer tillader)

Så skal du søge tilladelse til udskænkning (lejlighedstilladelse) hos Nordjyllands Politi. Husk at ansøger skal være fyldt 25 år.

Søg om tilladelse her

Arrangementer kan uden tilladelse afholdes af en person, der er fyldt 21 år, hvis serveringen af alkohol foregår indendørs for højst 150 personer, og der kun serveres øl og bordvin.

Du skal dog huske at give politiet besked om dit arrangement.

Transportable telte og scener skal have en byggetilladelse, medmindre de er certificeret efter reglerne i certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Kontakt Team Byggeri og hør om din opstilling er omfattet af byggeloven - se kontaktboksen til højre.

 

Når du spiller musik offentligt, som er ophavsretligt beskyttet, skal du betale afgift for det.

Send en ansøgning til KODA om tilladelse

Husk at vise hensyn til eventuelle naboer, når du spiller musik.

Læs mere under afsnittet Støj.

Flere af kommunens grønne områder kan benyttes til forskellige offentlige arrangementer.

Fx teater og koncert i Sct. Knuds Kilde, festival på boldbanen i Tversted og  Sct. Hans bål i Sindal Anlæg.

Langt de fleste arrangementer afholdes af en forening. Foreninger betaler ikke for at bruge området, mens private arrangører, der holder kommercielle arrangementer betaler leje.

Husk at efterlade områderne ryddelige og tage hensyn til de andre brugere af området.

Det er Park & Vej, som giver tilladelser til at benytte kommunens arealer.

Kontakt gerne Park & Vej og hør mere om dine muligheder - se kontaktboksen til højre.

 

I Hjørring Kommune vil vi gerne understøtte arrangementer og tiltag i kommunens byer.

Derfor tilbyder vi, at du kan låne eller leje offentlige arealer i byerne - fx torve, pladser m.m. Det gælder alle interesserede, både foreninger, institutioner, privatpersoner og andre.

Skab fx en aktivitet for byens gæster, promover dit firma, hold træf for din forening, udnyt muligheden i, at der hver dag passerer flere hundrede fodgængere forbi, som netop kunne være interesseret i din event.

Der skelnes mellem kommercielle og ikke kommercielle arrangementer. Du skal kun betale leje af arealet, hvis arrangementet er kommercielt (Springvandspladsen kan dog kun benyttes til ikke-kommerciel brug).

Ønsker du at bruge gågadearealet til et arrangement, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Læs mere om brug af gågaderne her

I Hjørring Kommune findes flere udendørs scener: Træscenen i Østergade, Cityscenen i Strømgade og den lille scene i Svanelunden.

Scenerne kan benyttes til eksempelvis koncerter, musicals, teaterforestillinger og lignende. Det er oplagt at tage scenerne i brug - alle idéer og tiltag er velkomne.

Lej en scene

Hjørring Kommune råder over to scener, som man kan leje til udendørs arrangementer.

 • Den stationære scene opbygges af moduler i størrelsen 1x2 meter. Der findes moduler til 72 m2 totalt. Scenen opbygges på ben af en længde på 0,5 eller 1 m.
 • Den mobile scenes areal er 42 m2 med en gulvhøjde på 1 m over terræn. Den er forsynet med et tag på en aluminiumsramme, hvorpå der kan monteres lys, spots etc. (sidewings). Der er vindskærm på sider og bagside.

Læs mere om scenerne og book dem her

Vær opmærksom på, at transportable scener kræver enten certificering eller byggetilladelse. Læs mere om det under Særlige tilladelser.

 

Telte over 50 m² - eller som skal bruges til over 150 personer - skal enten certificeres eller have byggetilladelse.

Har du spørgsmål til reglerne omkring telte og stande, så kontakt Team Byggeri på - se kontaktboksen til højre.

 

Du kan også læse mere i Bygningsreglementet

Opstilling af telt m.m. kan påbegyndes efter butikkerne åbningstid kl. ca.18.00 dagen før.

Brandveje

Alle stede og på alle tidspunkter skal der sikres en redningsvej på en bredde af minimum 3 meter og med en frihøjde på minimum 4 meter.

Salgsadfærd

Salg må ikke være pågående for de forbipasserende.

Ansvar

Eventuelt lånte pladser eller områder skal efterlades i pæn og ryddelig stand sådan at det efter oprydningen ikke kan ses, at arrangementet har været afholdt.

Hvis der sker skader på Hjørring Kommunes eller grundejers ejendom i forbindelse med arrangementet (herunder vejanlæg, parkeringsplads og udstyr på vejen), skal skaderne udbedres for ansøgers regning og uden udgift for henholdsvis Hjørring Kommune eller grundejer.

Opsætning og nedtagning

 • Opsætning af scene/lydudstyr: kl. 08-18
 • Lydprøver: kl. 10 til koncertstart - max. 1 time
 • Nedtagning af scene/lydudstyr: Umiddelbart efter koncertafslutning eller næste dag kl. 08-18

Man må ikke parkere privatbiler, udstyrsbiler, mm. på torve, pladser og i parker uden særlig tilladelse.

Søg om dispensation til kørsel i gågaden her

Almindelige torve, pladser, parkeringspladser og parker kan i nogle tilfælde reserveres til udstyrsbiler mm. efter aftale med Park og Vej.

Kørsel med tunge køretøjer må kun finde sted på grønne områder efter nærmere aftale med Park og Vej.

For at naboer og omkringliggende generes mindst muligt af støj fra udendørs arrangementer, er det vigtigt at tænke over b.la. placering og indretning af scene eller lignede. Scenen bør så vidt muligt vende væk fra støjfølsomme naboer.

Derudover kan du overveje at bruge støjisolerende materiale, fx i form af gardiner, støjskærme og lignende.

Hvis du opsætter flere højtalere blandt publikum i stedet for ved scenen, bliver lyden bedre fordelt blandt tilskuerne, og samtidig er det ikke nødvendigt at forstærke lyden særlig meget.

Ved at anvende retningsbestemte højtalere, kan man bedre afgrænse lyden til arrangementspladsen. Dermed vil de omkringliggende beboere opleve færre støjgener.

Det er altid en gos idé at have en god dialog med jeres naboer forud for arrangementet - udover den pligtige naboorientering.

Kontakt Team Miljø, hvis du har spørgsmål - se kontaktboksen til højre.

Der findes regler for skiltning i bymiljøet.

Det kan du læse mere om i Gågaderegulativet

 • Plakaterne må ikke være større end 0,8 m2.
 • Plakaterne skal have en frihøjde på min. 2,3 meter over fortov eller cykelsti.
 • Plakaterne må ikke hænge nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant.
 • Der skal minimum være 1,5 m fra plakat til luftledning
 • Plakaterne må ikke besværliggøre oversigt ved ud og indkørsler, samt diverse vejkryds.
 • Plakaterne må ikke dække for anden skiltning.
 • Plakaterne må ikke ophænges udenfor bytavlerne (E55).
 • Plakaterne må ophænges langs indfaldsvejene.
 • Plakaterne må højest hænge i hver 3. lygtepæl og min. 2 lygtepæle før/efter et kryds eller rundkørsel.
 • Plakaterne skal fastspændes på lygtepælene uden lygtepælene tager skade.
 • Plakaterne må opsættes tidligst 14 dage før arrangementet
 • Plakater og materialer der er brugt til ophængning, skal være fjernet senest dagen efter arrangementet.

Hvis plakaterne ikke er ophængt efter overstående betingelser - eller på anden vis er generende for trafikken - kan kommunen til enhver tid forlange plakaterne fjernet.

Bliver plakaterne ikke fjernet ved henvendelse fra kommunen, vil plakaterne blive fjernet for ansøgers regning.

Plakater må tidligst hænges op 2 uger før arrangementet og højest på hver 3. lygtepæl.

Plakaterne og materialer der er brugt til ophængning, skal fjernes straks efter at pladserne forlades.

Når du skal afholde et arrangement eller et event, er det vigtigt at skabe opmærksomhed omkring det.

Her kan du fx benytte Hjørring Kommunes digitale skiltepyloner, som står i Banegraven og på Frederikshavnsvej.

Læs mere om skiltepylonerne her