Gravearbejde og råden over vejarealet

Hvis du ønsker at bruge det offentlige vejareal til arrangementer eller materialeopstilling, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Det gælder også, hvis du ønsker at grave i vejen.

Læs mere om veje og trafik her

Skal du udføre et ledningsarbejde eller lign. i vejareal, skal du søge en gravetilladelse.

Inden du må begynde at grave i offentligt vejareal, skal du søge vejmyndigheden om gravetilladelse.

Hjørring Kommune er vejmyndighed på kommuneveje og private fællesveje i byer og bymæssig bebyggelse - herunder veje i sommerhusområder og områder, der er underlagt en lokalplan eller byplanvedtægt.

Se hvem der ejer vejene her

Vi behandler din graveansøgning indenfor 8 hverdage. Dog lægger vi op til 14 dage til ved opgravning i private fællesveje.

Det gør vi, fordi der skal gennemføres en partshøring i den slags sager.

Du søger om gravetilladelse i den grønne boks til højre.

Når du får en gravetilladelse, er den underlagt en række vilkår og retningslinjer (standardvilkår og kommunens egne vilkår).

Dem skal du som ansøger og/eller entreprenør gøre dig bekendt med og overholde. Se vilkårene i linkboksen til højre.

Herudover arbejder Hjørring Kommune ud fra den fælles nordjyske gravepolitik, som du også finder i linkbiksen til højre.

Hjørring Kommune accepterer derudover efteranmeldelser, der indebærer, at mindre arbejder kan påbegyndes uden forhåndstilladelse.

Arbejdet skal blot efteranmeldes umiddelbart efter opstart.

Du kan se betingelserne for at kunne anvende denne ordning i linkboksen til højre.

 

Hvis du skal afholde et arrangement på offentligt vejareal, skal du ansøge vejmyndigheden om en rådighedstilladelse.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med et loppemarked, en koncert, cykelløb eller måske en vejfest.

Det er vigtigt at ansøge, sådan at vi kan koordinere arrangementerne med eksempelvis gravearbejder og andre vejarbejder.

Vi kan også hjælpe og vejlede dig, så du føler dig mere tryg ved at afvikle dit arrangement.

Du søger om tilladelse i den grønne boks til højre.

 

Har du brug for at råde over et vejareal i forbindelse med et byggeprojekt eller lign. fx til oplagring af byggematerialer, containere eller opstilling af stillads, så skal vejmyndigheden ansøges om en rådighedstilladelse.

For at de kommunale vejarealer ikke skal fungere som gratis oplagring, og for at motivere bygherren til hurtigt at afslutte sit byggeprojekt, er der pålagt en leje for vejarealet.

Jo hurtigere et byggeprojekt  bliver gennemført og afsluttet, jo mindre er de trafikale gener for folk der færdes i området.

Leje for vejarealet afregnes med 1 kr./m2/dag.

Du skal ikke betale for mindre projekter, hvor den samlede leje udgør et beløb mindre end 500 kr.

Du søger om tilladelse i den grønne boks til højre.