Retningslinjer for tilskud - Frivillige Folkeoplysende Foreninger 2024

Formål

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Omfatter

Idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde med deltagerbetaling.

Folkeoplysningsloven og tilhørende lovregler

Se i øvrigt reglerne i Folkeoplysningsloven og tilhørende lovregler.

Det er en forudsætning for modtagelse af tilskud, at foreningerne håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner, hvis der forgår en fysisk aktivitet for udøveren.

Retningslinjerne er godkendt af Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget den 13. november 2023..

Tilskud

Foreninger kan få aktivitetstilskud og lokaletilskud.

Foreningen kan få aktivitetstilskud til aktive, kontingentbetalende medlemmer under 25 år.

Aktivitetstilskuddet beregnes efter 3 faktorer.

 • Medlemmer: Antal aktive medlemmer under 25 år i foreningen, opgjort pr. 31. december i regnskabsåret.
 • Kontingent: Foreningens opkrævede deltagerbetaling for medlemmer under 25 år i regnskabsåret. Den samlede deltagerbetaling for hver afdeling/aktivitet skal som minimum udgøre et beløb svarende til aktivitetstilskuddet til den pågældende afdeling/aktivitet.
 • Aktivitetsart: Aktivitetsarten opdeles i kategorier, der giver følgende beløb:

Kategori 1 - 422 kr.

 

Holdidræt

 

F.eks.

håndbold og fodbold

 

 

Idræt

 

Kan kun gennemføres på hold)

 

 

 

 

Som hovedregel altid instruktion
(minimum instruktion 20 gange pr år).

Form: Holdtræning.

Deltagerne melder sig til et forløb på minimum 20 gange.

 

 

 

 

Kategori 2 - 306 kr.

 

Individuel idræt

 

F.eks.
Badminton

spinninghold
fitness på hold

 

 

Idræt

 

Kan gennemføres --individuelt eller med 2 eller få deltagere

 

og evt. på hold.

 

 

 

Som hovedregel altid instruktion
(instruktion minimum 20 gange pr år).

Form: Individuel træning/holdtræning.

Deltagerne melder sig til et forløb på minimum 20 gange.

 

 

 

 

 

 

Kategori 3 – 199 kr.

 

Andre aktiviteter

F.eks.

Spejder og ungdomsklub

Andre aktiviteter


Kan være idræt, idébestemte og andre folkeoplysende aktiviteter.

 

 

Som hovedregel altid instruktion og/eller programlagte aktiviteter minimum 20 gange pr. år.

Form: F.eks.
Spejdermøder, Ungdomsklubaftener,
Fitness med vejledning.

 

 

 

 

Kategori 4 – 0 kr.

Øvrige folkeoplysende aktiviteter

F.eks.

Familiesvømning,

Børneidræt

Familieidræt

Fun-aktiviteter

Øvrige folkeoplysende aktiviteter

 

 

 

 

 

Som hovedregel ingen instruktion (eller under 20 gange pr. år)

Form: Fællesskab om aktiviteterne.

F.eks.
Fri svømning
Fitness uden vejledning.

 

 

En forening kan have medlemmer i flere forskellige aktivitetsgrene (f.eks. både fodbold, håndbold og badminton).

Hvis tilskudsreglerne i øvrigt er opfyldt, gives der tilskud til medlemmets deltagelse i både fodbold, håndbold og badminton.

Et medlem der spiller f.eks. indefodbold og udefodbold, indgår kun i idrætsaktiviteten fodbold. Det samme gør sig gældende for alle andre områder, hvor der er flere forskellige aktiviteter inden for samme idrætsgren.

Med idræt forstås i denne sammenhæng idrætsgrene, der er godkendt under Danmarks Idræts Forbund. (Det er dog ikke en forudsætning for kommunalt tilskud, at foreningen er medlem af Danmarks Idræts Forbund).

Hvis foreningen har en aktivitet, hvor nogle af medlemmerne indgår i en af tilskudskategorierne og andre medlemmer i en anden kategori, kan foreningen søge Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at opdele medlemmerne i to eller flere tilskudskategorier. Der kan f.eks. gives tilladelse til, at der til ¼ af medlemmerne gives tilskud efter kategori 2 og ¾ efter kategori 3

Se i øvrigt eksempel på opgørelse af medlemstal i bilag 2

 

Den afsatte beløbsramme til aktivitetstilskud på folkeoplysningsområdet fordeles i forhold til ovennævnte 3 faktorer og i forhold til det samlede antal medlemmer i alle foreningerne.

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget kan i enkelte tilfælde fravige beregningsmodellen, hvis der er særlige forhold gældende, f.eks. ved nye foreninger samt til personer med særlige behov.

Se i øvrigt vejledning om opgørelse af medlemstal i bilag 1

 

Tilskud til kurser udbetales det efterfølgende år på baggrund af regnskabstal for kursusudgifterne.

 • Foreningen kan få et kursustilskud svarende til 15 pct. af aktivitetstilskuddet til leder- og instruktøruddannelse. Der afsættes dog minimum 3.000 kr. kr. til hver forening til dækning af kursusudgifterne.
 • Der kan højest medregnes kursusudgifter på 10.000 kr. pr. deltager.
 • Kursusstedet skal være beliggende i Danmark.
 • Tilskud kan anvendes til dækning af foreningens udgifter til kursusafgift, nødvendige materialer og godtgørelse for rejseudgifter (offentligt transportmiddel eller statens lave kørselstakst)
 • Foreningen kan ikke få tilskud til landsstævner, landslejre, årsmøder m.v.


Hvis foreningen ønsker at overføre ikke brugte midler til næste regnskabsår, sendes ansøgning sammen med regnskabsskemaerne.

Foreningen får udmeldt en kursusramme ud fra budgettallene (15 pct. af foreningens aktivitetstilskud). Kursusrammen gøres endeligt op i forhold til foreningens endelige aktivitetstilskud (15 pct. af det endelige aktivitetstilskud i forhold til regnskabstal).

Hvis ikke alle midler afsat til leder- og instruktøruddannelse for det samlede foreningsområde er anvendt, forhøjes kursusrammen udover 15 pct., så alle midler anvendes til leder- og instruktøruddannelse.

Foreninger kan få tilskud til kørselsudgifter til turneringskampe, officielle individuelle mesterskaber samt til stævner i regi af de officielle forbund og landsorganisationer.

Der ydes tilskud til kørsel fra klubhus eller baneanlæg til aktivitetssted.

Tilskud udbetales på baggrund af foreningens udgifter det foregående år.

Betingelser for tilskud:

 • Tilskuddet kan ikke overstige 50 pct. af foreningens samlede faktiske kørselsudgifter til stævner og turneringer.
 • De faktiske kørselsudgifter skal fremgå tydeligt af den ansøgende forenings regnskab og det indsendte ansøgningsskema.
 • Administrationen kan kræve dokumentation som forudsætning for udbetaling af tilskud.
 • Der ydes kun tilskud til korteste vej målt i kilometer.
 • Kørselsstrækningen skal overstige 50 km fra foreningens adresse til aktivitetsstedet.
 • Stævner/turneringerne skal være arrangeret af officielle forbund og landsorganisationer.
 • Der udbetales ikke tilskud til udlandsrejser.

For nedenstående idrætsgrene er der fastsat følgende maksimale holdstørrelser for tilskud:

Fodbold udendørs: 16 personer
Fodbold indendørs: 8 personer
Håndbold: 14 personer
Futsal: 12 personer
Basketball: 12 personer
Volleyball: 12 personer
Badminton: 9 personer
Bordtennis: 6 personer
Tennis: 4 personer
Bowling: 4 personer
Floorball: 10 personer


For øvrige idrætsgrene og aktiviteter er der ikke fastsat maksimale holdstørrelser.

Der kan søges om tilskud til 2 medrejsende ledere, f.eks. en træner, en holdleder eller forældrerepræsentant.

Eksempel

Et håndboldhold kan i alt søge om tilskud til 16 personer - 14 spillere og 2 ledere.

I de idrætsgrene hvor der både konkurreres på individuelt niveau og på holdniveau gælder nedenstående eksempel.


Eksempel

En bordtennisklub der sender 5 spillere til en individuel turnering, kan søge om tilskud til alle 5 spillere.

Spejdere og FDF kan søge om tilskud til deltagelse i følgende konkurrencer: Alligatorløbet; Apokalypseløbet; Solaris; DM i Spejder og DM i Brass (arrangeres af Dansk Amatør Orkesterforbund). Der kan ikke søges om tilskud til deltagelse i spejderkurser eller lejre.

 • Tilskud udgør 0,24 kr. kr. pr. km pr. deltager.
 • Der ydes tilskud til færgeoverfart/bropenge med:
  •  250 kr. for 0-4 personer
  •  500 kr. for 5-8 personer
  • 750 kr. for 9-12 personer
  • 1.000 kr. for 13-16 personer

Hvis ikke alle midler afsat til kørselstilskud til stævner og turneringer for det samlede foreningsområde er anvendt, forhøjes kilometertaksten, så alle midler anvendes til kørselstilskud til stævner og turneringer.

 

Der ydes kørselstilskud til foreningernes kørselsudgifter til handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Reglerne for kørselstilskud for handicappede kan fås ved henvendelse til Fritid Hjørring Kommune fritid@hjoerring.dk

 

Folkeoplysningsudvalget afsætter en pulje til udviklingsarbejde inden for folkeoplysningsområdet. Frister og principper udmeldes særskilt.

Læs om Udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalget afsætter en pulje til aktiviteter for børn og unge med særlige behov. Puljen har til formål at forbedre foreningernes økonomiske vilkår ved etablering af tilbud til børn og unge med særlige behov.
Frister og principper udmeldes særskilt.

Læs mere om pulje til foreningstilbud til børn og unge med særlige behov

Foreningen kan få tilskud til driftsudgifter til haller og andre lokaler.

Der skelnes mellem følgende:

 • Haller (sportshaller og svømmehaller). Se punkt 8.
 • Øvrige lokaler (klublokaler, spejderhytter, lejrpladser, ridehaller og rytterstuer). Se punkt 9.


Desuden skelnes mellem lokaler, der er ejet af foreningen, og lokaler der lejes af foreningen.

Lokaletilskud er betinget af, at der foregår en egentlig foreningsaktivitet i lokalerne. Der ydes ikke tilskud i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer.

Nye lejemål og nye lokaler skal søges godkendt ved Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Udvalget kan undlade at imødekomme at yde lokaletilskud til nye lokaler og nye lejemål.

Lokaleudgifter ud over det godkendte budget kan ikke refunderes uden forudgående godkendelse i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.

Der ydes et tilskud til forskellen mellem timebetalingen i den private/selvejende hal og kommunale haller. Det vil sige, at egenbetalingen for lokaler bliver lig med gebyret i kommunale lokaler i 2024

Svømmehaller                             184 kr. pr. time
Idrætshaller                                 123 kr. pr. time.
Idrætshaller (½ hal)                      61 kr. pr. time
Træningssale 600-800 m2          100 kr. pr. time
Træningssale 250-599 m2           76 kr. pr. time.
Gymnastiksale op til 249 m2        51 kr. pr. time

Der vil dog maksimalt kunne ydes tilskud i forhold til en timepris på:

 • 616 kr. i svømmehaller
 • 355 kr. i svømmesale
 • 413 kr. i idrætshaller
 • 207 kr. i en ½ idrætshal
 • 334 kr. i træningssale 600-800 m2
 • 252 kr. i træningssale 250-599 m2
 • 166 kr. i gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2.

Egne lokaler

Der ydes et tilskud på 70 pct. af driftsudgifterne til:

 • renter af prioritetsgæld.
 • skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen.
 • almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og nødvendigt tilsyn. ­

Foreningen vil dog i 2024 maks. kunne modtage et tilskud svarende til 107,05 kr. pr. aktivitetstime i lokalet (70 pct. af maks. tilskudsberettiget timeudgift på 152,93 kr.)

De tilskudsberettigede driftsudgifter til foreningens egne lokaler skal vedrøre bygningen.                    

Se i øvrigt reglerne for tilskud til vedligeholdelse og forsikring i bilag 3 og 4.

Lejede lokaler (herunder også lejede ridehaller).

Der ydes et tilskud på 70 pct. af det aftalte lejebeløb samt udgifter til almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og evt. nødvendigt tilsyn.

Foreningen vil dog i 2024 maks. kunne modtage et tilskud svarende til 107,05 kr. pr. aktivitetstime i lokalet (70 pct. af maks. tilskudsberettiget timeleje på 152,93 kr.).

Der gælder særlige regler for leje af rytterstue, idet der maks. kan ydes tilskud til leje af rytterstue i 1 ¾ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag.

Regler ved nye lejemål og nye lokaler

Hvis en forening påtænker at indgå nye aftaler om leje af lokaler/haller eller udvidelse af eksisterende lejemål, skal der indsendes særskilt ansøgning til Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.

Der ydes ikke tilskud til nye lejemål, hvis der kan anvises egnede kommunale lokaler. (Sammen med ansøgningen skal der indsendes forslag til lejekontrakt samt teknisk forvaltnings godkendelse af lokalets/lokalernes anvendelse til foreningsformål)

Egnede kommunale lokaler anvises frem for private lejemål. Dette skal ske under hensyntagen til, at aktiviteterne skal ligge i det område, hvor foreningen hører hjemme. Som private lejemål regnes faciliteter, som ikke er kommunalt ejet.

25-års reglen

Hvis 80 pct. eller flere af foreningens aktive medlemmer er over 25 år, nedsættes lokaletilskuddet.

Eksempel

Hvis 85 pct. af foreningens medlemmer er over 25 år, fratrækkes 85 pct. af lokaleudgifterne inden beregning af tilskud. Hvis 75 pct. af foreningens medlemmer er over 25 år, foretages derimod ingen reduktion i tilskuddet inden beregning af tilskud.

Aktive medlemmer over 25 år fratrækkes i reduktionsopgørelsen, hvis de er ledere/instruktører.
I kan beregne jeres medlemsreduktion sådan:

En forening har 1000 medlemmer under 25 år og 500 medlemmer over 25 år:

Aktive medlemmer over 25 år, der indgår i beregningen:
Antal aktive medlemmer over 25 år: 500
Ledere og instruktører over 25 år: - 100 (fratrækkes)
Aktive medlemmer over 25 år (netto) 400

Beregning

Antal medlemmer under 25 år: 1000
Antal medlemmer over 25 år: 400
I alt: 1.400

Andel af medlemmer over 25 år: 400/1400*100= 28,57%
(Der reduceres kun i tilskud, hvis 80% eller flere af foreningens medlemmer er over 25 år)

Det vil sige formlen er: antal medlemmer under 25 år * 3,9
Det viser, hvor mange nuværende og fremtidige medlemmer foreningen kan have over 25 år.

Opmærksomhedspunkt

Foreningen skal være opmærksom på, om medlemssammensætningen ændres i løbet af året.

Hvis det ved regnskabsopgørelsen (og ikke ved foreningens budgetindberetning) viser sig, at mere end 80 pct. af foreningens samlede medlemstal er over 25 år, vil der ske en reduktion af lokaletilskuddet med tilbagevirkende kraft.

 

Leje- eller fremlejeindtægter

Eventuel leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Nye foreninger

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at foreninger kan blive optaget i tilskudsordningen.

En forening kan søge folkeoplysningsudvalget om optagelse i tilskudsordningen. I den forbindelse skal foreningen vedlægge vedtægter og oversigt over bestyrelsesmedlemmerne. Initiativtagere, der ønsker at oprette nye foreninger og/eller ønsker at søge om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening, indbydes til møde med en fritidskonsulent fra Kommunen.

Det er en betingelse for optagelse, at foreningen opfylder kravene i folkeoplysningsloven vedrørende frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

En forening skal:

 • Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
 • Have en bestyrelse
 • Være demokratisk opbygget
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
 • Være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Beretning

Foreningen skal udarbejde en årlig beretning over foreningens virksomhed (f.eks. formandsberetning). Beretningen skal kun indsendes på forlangende.

Bortfald af tilskud

Konstateret misbrug af ordningen vil medføre bortfald af tilskudsbetaling og krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud.

Udendørsanlæg

Pasning af udendørsanlæg varetages af Park og Vej, Teknik og Miljø. Hjørring Kommune leverer materialer og udstyr til udendørsanlæg. Alle folkeoplysende foreninger i kommunen kan ansøge.

Læs yderligere information om udendørsanlæg

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jens Baggesen på telefon  41 22 67 55 eller e-mail jens.baggesen@hjoerring.dk

Benyttelse af kommunale lokaler

Der er udarbejdet særskilt folder om gebyropkrævning ved benyttelse af kommunale lokaler.

Læs om udlån af kommunale haller

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte  Hjørring Hallerne på telefon 72 33 49 03 eller e-mail hjoerring.hallerne@hjoerring.dk 

Oplysninger om tilskudsordningen

Skemaer og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Hvis der vælges ny formand og kasserer til bestyrelsen i årets løb, skal der indsendes oplysninger til Fritid@hjoerring.dk

Frister

Foreningen skal være opmærksom på to frister for at søge om almindeligt tilskud. Tilskud skal søges via Fritidsportalen Startside - KMD Booking.

Gå til Fritidsportalen Startside - KMD Booking

Ansøgningsfrist 15. oktober 2023 (forskud for 2024)

Aktivitetstilskud, lokaletilskud og kørselstilskud til handicappede udbetales som forskud, og gøres endeligt op ved regnskabsopgørelsen, se nedenfor vedr. regnskab.

Forskud for 2024 udbetales i 2 rater i 2024 (halvdelen 1. rate i januar 2024 og halvdelen 2. rate i august 2024).

 • Hvis foreningen ikke har væsentlige ændringer i forhold til 2022, skal foreningen i Fritidsportalen erklære, at foreningen stadig har aktiviteter og ønsker tilskud. Der vil derefter blive udbetalt et forskud, der svarer til foreningens regnskabstal for 2022. Når regnskabet for 2024 gøres op i 2025, reguleres tilskuddet, hvis foreningen f.eks. har fået flere/færre medlemmer, lokaleudgifter eller kørselsudgifter. For lokaletilskud reguleres dog kun op til foreningens maksimale godkendte timetal i haller og op til foreningens maksimale godkendte lokaleudgifter i øvrige lokaler.

 • Hvis foreningen har en forventning om væsentlige ændringer af medlemstal, lokaleudgifter eller kørsel til handicappede, har foreningen via Fritidsportalen mulighed for at søge om forhøjelse af tilskuddet. Derudover har foreningen mulighed for at søge om lokaletilskud til haller eller øvrige lokaler, hvortil foreningen ikke tidligere har fået tilskud.Fritids- og Folkeoplysningsudvalget vurderet de indkomne ansøgninger om forhøjelse af tilskud som følge af væsentlige ændringer og ansøgninger om tilskud til nye lokaler.

Ekstra ansøgningsfrist: 1. september 2024

Hvis foreninger ønsker at igangsætte nye aktiviteter (som ikke var planlagt ved indsendelse af budget pr. 15. oktober 2023, har foreningerne mulighed for via Fritidsportalen at sende en begrundet ansøgning om aktivitetstilskud og lokaletilskud til de nye aktiviteter.

Tilbuddet gælder både nye foreninger og eksisterende folkeoplysende foreninger. Ansøgningerne vurderes af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgningsfrist 15. marts 2025

Foreningen indsender via Fritidsportalen regnskabsoplysninger og foreningens underskrevne og reviderede regnskab for 2024. Ekstraudbetaling/tilbagebetaling reguleres i forbindelse med udbetaling af 2. rate forskud i august 2025.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Hvis der vælges ny formand og kasserer til bestyrelsen i årets løb, skal der indsendes oplysninger til Fritid@hjoerring.dk

Puljer og støtte

Vi har samlet oversigt over de forskellige støtteordninger, der findes i Hjørring Kommune, herunder de aktuelle støtteordninger til frivillige folkeoplysende foreninger.

Du finder de forskellige muligheder for støtteordninger her på kommunens hjemmeside.

Gå til oversigt over muligheder for støtte og puljer i Hjørring Kommune

Har du spørgsmål, er du velkommen til at  fritidskonsulent Emma Handrup på e-mail Fritid@hjoerring.dk eller telefon 41 22 37 34

Bilag

Her finder du bilag 1 - 3 til 'Retningslinjer for tilskud - Frivillige Folkeoplysende Foreninger 2024'

Definition af ”aktive medlemmer”

Aktive medlemmer er medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har deltaget i aktiviteterne og betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre måneder.

Kontingentet skal som minimum give det aktive medlem følgende rettigheder:

 • Ret til adgang/deltagelse i foreningens folkeoplysende aktiviteter
 • Fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed.

Medlemmer, som eksempelvis på grund af alder (under eksempelvis 14 år), ikke har stemmeret, skal medtages i registreringen, hvis de i øvrigt betaler aktivt kontingent og opfylder de øvrige betingelser for ”aktivt medlemskab”.

Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har frikontingent, tælles også med som aktive medlemmer (hvis de deltager i aktiviteterne).

Eksempler:

 • Et medlem tilmelder sig til f.eks. svømning i foråret:
  Medlemmet tæller med i medlemsopgørelsen det pågældende år, hvis medlemmet'
  • har været medlem i mindst 3 måneder i året
  •  har betalt kontingent for mindst 3 måneder i året.
  • har deltaget i aktiviteten mindst 20 gange i året.
 • Et medlem tilmelder sig til f.eks. svømning i efteråret:
  Medlemmet tæller med i medlemsopgørelsen det pågældende år, hvis medlemmet
  • har været medlem i mindst 3 måneder i året
  • har betalt kontingent for mindst 3 måneder i året.
  • har deltaget i aktiviteten mindst 20 gange i året.
 • Et medlem har deltaget i svømning både forår og efterår:
  Medlemmet tæller kun med i foreningens medlemsopgørelse 1 gang.
 • Et medlem har været medlem i både foreningens svømmeafdeling og gymnastikafdeling.
  Medlemmet tæller med som medlem i begge afdelinger, hvis der er betalt særskilt kontingent til begge afdelinger – og i øvrigt opfylder ovennævnte krav.
 • Et medlem har været medlem i 2 svømmeklubber i foreningen:
  Medlemmet tæller med som medlem i begge foreninger, hvis der er betalt særskilt kontingent til begge foreninger – og i øvrigt opfylder ovennævnte krav.

Opdeling af aktiviteter i tilskudskategorier

Aktiviteterne indplaceres i henhold til retningslinjerne i forskellige tilskudskategorier:

Kategori 1 – 422 kr.                                      Holdidræt

Kategori 2 – 306 kr.                                      Individuel idræt

Kategori 3 – 199 kr.                                      Andre aktiviteter

Kategori 4 – 0 kr.                                          Øvrige folkeoplysende aktiviteter

Hvis foreningen har en aktivitet, hvor nogle af medlemmerne indgår i en af tilskudskategori og andre medlemmer i en anden kategori, kan foreningen søge om tilladelse til at opdele medlemmerne i to eller flere kategorier.

 Eksempel

 • Fitness
  En forening har medlemmer i f.eks. fitness, hvor nogle af medlemmernes aktivitet kan betegnes som individuel idræt (kategori 2) og andre medlemmers aktiviteter som øvrige aktiviteter (kategori 3).

Nogle af medlemmerne deltager på spinninghold (kategori 2 – idræt, der kan gennemføres individuelt med 2 eller få deltagere og evt. på hold), mens andre deltager i øvrige fitnessaktiviteter (kategori 3 – øvrige aktiviteter - fitness med instruktion).

 

 

Positivliste for vedligeholdelsesudgifter

 Tilskudsberettiget ordinære vedligeholdelsesudgifter

 • Lister
 • Plader
 • Søm/skruer
 • Maling/olie
 • Pensler
 • Tapet
 • Leje af stilads og lift
 • Stige
 • Afdækning
 • Fugemasse
 • Elpærer
 • Polering af gulv
 • Nøgler og låsesystemer
 • Ildslukkere
 • Lovbundne foranstaltninger jf. Folkeoplysningsloven § 25, stk. 2 og 5 (fx kloakering)
 • Småanskaffelser fra byggemarkeder o. lign., der selv monteres
 • Almindelig ordinær vedligeholdelse vha. ovenstående remedier samt til døre; loft; tagbelægning; vægge; vinduer; gulvbelægning; fyr og andre opvarmningskilder fx varmepumpe; blandingsbatteri og hårde hvidevarer.

Ikke tilskudsberettiget ordinære vedligeholdelsesudgifter

 • Nyanskaffelse eller udskiftning af fast inventar og materiel (fx hårde hvidevarer; møbler; gardiner; toilet; havetraktor; støvsuger mv.)
 • Udskiftning af gulvbelægning
 • Udskiftning af tagbelægning
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Opførsel eller udskiftning af redskabsskur/ opbevaringsrum
 • Installation eller udskiftning af fyr eller andre opvarmningskilder fx varmepumpe[1]
 • Reparation og vedligeholdelse af grund og tilkørselsvej (fx saltning, snerydning, klipning af hegn, grus, fliser, græsfrø, gødning mv.)
 • Kontor- og administrationslokalers udstyr
 • Flytning af vægge
 • Efterisolering
 • Rensning af tag
 • Savsmuld/flis eller spåner til ridehal

Ring til os

Tal med fritidskonsulent Marianne Poulsen

41 22 37 22

Skriv til os

Skriv til vores fritidskonsulenter

Fritid@hjoerring.dk