Spildevand

Det er vigtigt at håndtere spildevandet korrekt for at undgå forurening af vandmiljøet og tilstopning af kloakker. Læs mere om det her.

Hvordan virker et OBU-anlæg?

Olie og vand vejer forskelligt. Da olie og benzin er lettere end vand, vil olien og benzinen flyde ovenpå vandet. Udskillerens udformning sikrer at olien får tid til at flyde op, og lægge sig på vandoverfladen. I bunden af udskilleren vil slam, sand og lignende bundfældes, da det vejer mere end vand. 

Hvad må ikke udledes til OBU-anlæg?

Man må ikke bevist lede olieholdige produkter til olieudskilleren, da den kun er tiltænkt uheld og det olie man ikke kan undgå bliver ledt til OBU-anlægget. Ren olie- og benzin må aldrig ledes direkte til udskilleren. Spildevand fra steder hvor der anvendes koldaffedtningsmidler må IKKE ledes til olieudskilleren. Udskilleren kan heller ikke udskille rensevæsker, opløsningsmidler og malingsprodukter. 

Hvorfor skal der etableres et OBU-anlæg?

Formålet med udskilleren er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan give problemer i både kloak og renseanlæg.

Hvis olieprodukter ender i renseanlæg, kan de i værste tilfælde ødelægge den biologiske rensning af spildevandet. Dette kan medføre, at renseanlægget bliver nødsaget til i en periode at lukke urenset vand ud i vandløb eller havområder. Selv små mængder olie- og benzinrester kan forvolde skader. 

Det er derfor vigtigt, at virksomheder med olie- og benzinholdigt spildevand, har en olie- og benzinudskiller samt at udskilleren vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.

Hvor skal der etableres et OBU anlæg?

Hvor der forekommer olie- og benzinspild samt udledning af olie- og benzinholdigt spildevand skal der være en udskiller tilkoblet.

Hvilke tilladelser kræver etablering af et OBU-anlæg?

 • du skal søge om byggetilladelse hos Hjørring Kommune
 • Grundlaget for dimensionering af sandfang og olieudskiller skal godkendes af Hjørring Kommune før etablering

Hvor skal OBU etableres?

 • Autoværksteder
 • Autoklargøringsanlæg
 • Benzinstationer
 • Busterminaler
 • Garageanlæg
 • Maskinstationer
 • Metalforarbejdende industrier
 • Vaskehaller

Tømningsordning

 • Oliebenzinudskillere skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning.
 • Tømningsordningen forestås af Modtagestation Vendsyssel, som benytter Vennelysts slamsuger.

Ønsker du, at en anden skal tømme din olie-benzinudskiller, kan du søge fritagelse for det ved Team Miljø.

Kontakt Team Miljø på telefon 72336733 eller mail teammiljoe@hjoerring.dk

Hvad er en fedtudskiller (FU)?

Selve fedtudskilleren er i en beholder, hvorigennem fedtholdigt spildevand løber så langsomt, at olie og fedt når at flyde ovenpå og tilbageholdes, mens det ”rensede” spildevand løber nedenom og videre.

Ofte er der også et slamfang foran udskilleren. I slamfanget bundfældes tunge partikler, sådan at effektiviteten af selve udskilleren forbedres.

Hvad må ikke udledes til FU-anlæg?

Ren fedt/olie må aldrig ledes direkte til udskilleren. Man må ikke bevist lede fedt- eller olieholdige produkter til fedtudskilleren, da den kun er i stand til at tage mindre mængder fedt i spildevandet ad gangen. En hel frituregrydes indhold vil derfor altid løbe lige igennem udskilleren!

Rengøringsmidler i større mængder vil også opløse fedtet for meget til, at det har tid at udskille sig i udskilleren, og dét fedt, der allerede er opsamlet i udskilleren vil også blive opløst og revet med ud i kloakken.

Hvor skal der etableres et FU-anlæg?

Hvis der forekommer fedtholdigt spildevand fra en virksomhed, forening eller institution, skal der i princippet altid være en udskiller tilkoblet.

Slagterier, mejerier
Til virksomheder af industri-størrelse er der altid krav om fedtudskiller. Sådanne virksomheder skal også have en egentlig spildevandstilladelse og også ofte en miljøgodkendelse.

Læs mere om miljøgodkendelser her

Grillbar, kro, storkøkken, kantine, cafeteria m.m.
Søger du om byggetilladelse til en ny grillbar, kro eller lignende, stiller vi normalt krav om fedtudskiller i byggetilladelsen, hvis der anvendes friture og/eller der produceres 25 måltider/dag.
 
Dog vil krav om fedtudskiller altid bero på en individuel sagsvurdering, hvor vi tager stilling til aktiviteter, kloakforhold og hvor Hjørring Vandselskab også må høres inden afgørelsen.

Der stilles normalt ikke krav om fedtudskiller ved små pølsevogne, der ikke bruger friture og ikke leder vaske- eller rengøringsvand til kloak.

Problemer i kloakken
Krav om fedtudskiller kan også komme, fordi der er opstået problemer med tilstopning af kloakken.

Hvor stor skal en fedtudskiller være?

Størrelsen på en fedtudskiller afhænger af spildevandets mængde, hastighed, indhold af fedt/olie og om der bruges rengøringsmidler, vaskemaskiner, pumper eller andre ting som emulgerer fedtet - det vil sige gør, at fedtet ikke så let skiller sig fra vandet.

Dimensioneringen skal ske efter den dansk-europæiske standard for fedtudskillere: DS/EN 1825-2.

Hvem kan dimensionere en fedtudskiller?

Det er autoriserede kloakmestre eller en rådgivende ingeniører, der kan dimensionere udskiller og slamfang korrekt.

Kloakmesteren skal færdigmelde arbejdet, og dette er kommunens sikkerhed for, at anlægget er dimensioneret korrekt og tilsluttet kloakken efter gældende regler og normer (Byggereglementet og Dansk Afløbsnorm DS 432:2020, dansk-europæisk standard for fedtudskillere DS/EN 1825-2).

Hvilke tilladelser kræves ved etablering af et FU-anlæg?

 • du skal søge om byggetilladelse hos Hjørring Kommune
 • Grundlaget for dimensionering af sandfang og udskiller skal godkendes af Hjørring Kommune før etablering
 • En autoriseret kloakmester skal bagefter færdigmelde arbejdet hos Hjørring Kommune
 

Virksomheder, der udleder industrispildevand, skal have en tilslutningstilladelse.

For godkendelsespligtige virksomheder kan tilslutningstilladelsen være indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Spildevand kan opdeles i

 • processpildevand
 • sanitært spildevand og
 • overfladevand

Processpildevand kan komme fra produktionen, fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer, mens sanitært spildevand kommer fra toilet og køkken og overfladevand kommer fra tage, veje og pladser.

Alle virksomheder, der udleder processpildevand til offentlig kloak, skal have en tilslutningstilladelse. 

Det er virksomheden selv, der er ansvarlig for at søge om tilladelse til udledning.

En byggetilladelse giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse og omvendt.

Tilladelsen gives til den virksomhed (eventuelt til grundejer), som er ansvarlig for at overholde tilladelsen.

I følgende situationer skal virksomheden kontakte Hjørring Kommune for en tilslutningstilladelse:

 • Etablering af ny virksomhed, hvor der afledes processpildevand.
 • Udvidelse af eller ændringer i produktionen, der medfører øgede mængder spildevand eller ændringer i spildevandets sammensætning.
 • Hvis virksomheden udleder processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse har.

Sådan ansøger du

Virksomheden skal indsende en ansøgning om tilslutningstilladelse.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om bl.a. spildevandsmængde, afledningssted, spildevandsgenererende processer, spildevandets stofindhold, evt. renseforanstaltninger, forslag til egenkontrol samt renere teknologi.

Ansøg om tilslutningstilladelse her

Du skal have modtaget en tilslutningstilladelse inden du begynder at udlede spildevand til kloaksystemet fra et nyt produktionsanlæg, eller der sker ændringer i spildevandet fra et eksisterende anlæg.

Det er en god idé at kontakte os i forbindelse med projektering eller hvis du overvejer ændringer.

Hvis en virksomhed skal aflede spildevand, som kan indeholde rester af olie-, benzin-, kemikalier eller fedt, så kan der eksempelvis være behov for etablering af prøvetagningsbrønde, udskillere og neutralisatorer.

Hvis der er behov for eksempelvis en fedtudskiller, skal Hjørring Kommune have godkendt dimensioneringen og tilslutningstilladelsen skal være givet, inden processpildevandet ledes til kloakken.

 

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring