Miljøtilsyn

Vi fører regelmæssigt tilsyn med mange virksomheder og husdyrbrug i kommunen.

Hovedformålet med et miljøtilsyn er at sikre, at virksomheden eller husdyrbruget drives i overensstemmelse med den gældende miljølovgivning (miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser og regler).

Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol - vi vejleder også gerne, så vi undgår unødvendige problemer og klager.

Du kan læse mere om reglerne for miljøtilsyn, og hvad de betyder for din virksomhed eller husdyrbrug, på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside her

Se tilsynsplanen her

Oversigt over IED-virksomheder

Vi baserer vores miljøtilsyn på dialog og sparring. Vi vil nemlig hellere sparre med dig end at håndhæve.

Vi ser tilsynene som en oplagt mulighed for at få en uformel miljøsnak med jer – og vi håber meget, at I ser vores besøg som en håndsrækning og hjælp til at blive klogere på de gældende miljøregler. 

En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at flere landbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkningen.

Læs mere om dialogbaseret tilsyn her

Under tilsynet forsøger vi at inspirere til og vejlede om muligheder for miljøforbedringer.

Energibesparelser

 • Hvordan kan virksomhederne nedbringe deres forbrug af strøm?
 • Kunne LED-lys være en mulighed?
 • Var det en idé at udskifte din cirkulationspumpe til en mere energirigtig pumpe?
 • Nævne muligheden for at få besøg af en energikonsulent

Cirkulære processer

 • Producerer virksomheden overskudsvarme eller affald, der udgør en ressource for andre?
 • Mulighed for at aflevere landbrugsplast til genanvendelse

Alternativer til miljøfarlige råvarer

 • Bruger virksomheden eksempelvis et miljøfarligt rengøringsmiddel, vil vi foreslå virksomheden at bruge et mere miljøvenligt middel

Miljøledelse

 • Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system – og dette arbejde fortæller vi gerne om på vores tilsyn.
 • Fordele ved miljøledelse: Hvis der indføres miljøledelse på virksomheden, er det muligt at blive registreret under den europæiske miljøledelsesordning EMAS eller certificeret efter den internationale standard ISO 14001. 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBE)

 • Vi fortæller gerne virksomhederne om muligheden for at blive medlem af NBE.
 • NBE er en forening, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og energimæssig bæredygtighed.

Læs mere om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Hjørring Kommune har vedtaget en forskrift med regler for, hvordan olie og kemikalier skal opbevares og håndteres, så vi undgår spild og spredning til omgivelserne.

Reglerne skal sikre, at der hele tiden tages højde for risikoen for forurening af jord, kloak, grundvand og overfladevand.

Reglerne gælder både råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.

Reglerne gælder for alle virksomheder, landbrug og institutioner i kommunen med visse undtagelser.

Hovedreglen er, at olie og kemikalier ikke kun skal opbevares i emballage, der er tæt, men at der også skal være en måde at opsamle eventuelt spild på, hvis emballagen alligevel lækker eller vælter.

Du skal med andre ord altid tænke i ”risiko for spild”, når du oplagrer olie og kemikalier.

Forskriften indeholder praktiske tips og løsningsforslag for opbevaring på netop din virksomhed eller landbrug.

Læs mere i forskriften, eller tag kontakt os, hvis du vil vide mere.

Specielle krav til giftige og brandfarlige kemikalier 

Vær opmærksom på, at der kan gælde yderligere regler for opbevaring af kemikalier.

For eksempel er der skærpede krav til opbevaring af brandfarlige væsker og giftige kemikalier.

Se forskriften for opbevaring af olie og kemikalier her

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring