Husdyrgødning

Opbevaring af husdyrgødning skal ske, så der ikke vil være risiko for forurening eller væsentlige gener for de omkringboende.

Fast husdyrgødning (f.eks. hestemøg eller dybstrøelse) kan opbevares på en møddingsplads eller i en lukket container.

Komposteret husdyrgødning kan opbevares i en overdækket markstak.

Møddingsplads

En møddingsplads skal som udgangspunkt være lavet solidt, så den kan holde til påvirkning fra både gødningen og de maskiner, der evt. bruges til til- og fraførsel af husdyrgødningen. Der skal enten være en 1 meter høj mur som sidebegrænsning eller en 2 meter randbelægning, hvor der ikke opbevares gødning på.

Møddingens bund skal være uigennemtrængelig for vand, hvorfor møddinger oftest er støbt i beton. Overfladevand må ikke løbe ind på møddingspladsen. Der skal være afløb fra møddingen til en opsamlingsbeholder.

Møddingspladsen skal overdækkes med plastik eller andet vandtæt materiale.  

Container til mødding

Der kan også anvendes en container til opbevaring af fast husdyrgødning. Hvis din container er overdækket og tæt, kan den placeres på en plads uden afløb. Hvis containeren ikke er overdækket eller tæt, skal den være placeret på et støbt areal med afløb til opsamlingsbeholder.

Markstak

En markstak er en stak af dybstrøelse, der opbevares på jorden på en grøn mark. Dybstrøelse er en blanding af halm/savsmuld og gødning (fast og flydende).
Dybstrøelsen skal komposteres før den må ligge i markstak. Dybstrøelsen betragtes som komposteret, når den har ligget i stalden eller på møddingspladsen i 3-4 måneder.
Markstakke skal overdækkes straks efter udlægning. Markstakke må maksimalt ligge på samme sted i 1 år. Herefter skal der gå mindst 5 år før man benytter samme placering af markstak

Inden du lægger en markstak ud, er der nogle afstandskrav, du skal sikre dig at du overholder.

Se tegning med afstandskrav for markstakke her

Gyllealarm, barriere og overdækning af markstak

Vejledning om hestehold

Markstak af gødning eller ensilage

Flydende husdyrgødning (overvejende gylle, men også ajle), ensilagesaft og spildevand skal opbevares i korrekt udførte beholdere.

Gyllebeholderen skal være lavet solidt, oftest i støbt beton, så den kan holde til påvirkning af både gødningen og de maskiner, der evt. bruges til omrøring og tømning af gyllen.

Gyllebeholdere skal som udgangspunkt være forsynet med fast overdækning i form af enten naturligt flydelag, flydedug eller teltoverdækning.

Hvis en gyllebeholder ligger inden for 100 meter af en sø, der er over 100 m2 eller vandløb, er der desuden skærpede krav til beholderen.

Det er følgende:

 • Hvis beholderen ligger mindre end 100 meter fra vandløb/sø på over 100 m², skal den forsynes med en gyllealarm, der elektronisk advarer om pludseligt trykfald i beholderen.

 • Hvis beholderen ligger mindre end 100 meter fra vandløb/sø på over 100 m², og terrænet skråner mere end 6 grader, skal beholderen forsynes med en gyllealarm, og der skal etableres en barriere (en vold), der kan rumme den volumen, som beholderen har over terræn. 

 • Hvis beholderen ligger mere end 100 meter fra vandløb/sø på over 100 m², og terrænet skråner mere end 6 grader, skal beholderen forsynes med en gyllealarm, og der skal etableres en terrænændring, der kan tilbageholde 25 m³ flydende husdyrgødning 

Formålet med reglerne er at reducere risikoen for forurening af vandløb og søer. jvf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens §21.

Læs mere om beholderkontrol her

Der er regler for, hvornår og hvordan du må udbringe husdyrgødningen fra dine dyr.

Sådan er reglerne

 • Det er som hovedregel tilladt at udbringe flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse fra 1. februar og indtil høst - dog senest 1. oktober. For visse afgrøder må der dog køres gylle ud indtil 15. oktober. 

 • I perioden fra 1. februar til 15. november må der udbringes fast gødning, ensilagesaft og handelsgødning.

 • Udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse må kun ske ved udlægning ved slange eller slæbesko, nedfældning eller ved anvendelse af en teknologi

  På følgende arealer skal udbringning ske ved nedfældning:

  1) Arealer uden etablerede afgrøder til høst.
  2) Arealer med fodergræsmarker.
  3) Arealer med frøgræs, for hvilke der ikke er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

  Nedfældning kan undlades, hvis husdyrgød­ningen inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste som eksempelvis forsuring.

 • Husdyrgødning, fast og afgasset vegetabilsk biomasse, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. 

 • Husdyrgødning må ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. En mark er dog først snedækket, når 90 % af marken er dækket af mindst 0,5 cm sne. 

 • Gylle må ikke udbringes på marker, hvor der er fare for, at gyllen strømmer til søer eller vandløb, f.eks. ved regnskyl eller tøbrud. Sidstnævnte er især vigtigt at huske i perioder hvor jorden er overfladisk frosset eller ved en let snedækket mark. Er der en hældning på marken over 6° må man ikke udbringe gylle nærmere end 20 m til søer, fjorde og vandløb.

 • Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. 

 • Der er ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår på døgnet man må udbringe gylle. Udbringes gyllen i nærheden af beboelse bør landmanden dog tilstræbe at gøre det i dagtimerne i hverdagen for at reducere unødige støj- og lugtgener. Det er dog ofte vejret og føret, der afgør, hvornår landmanden får mulighed for at udsprede gylle

 

Både som landmand og som nabo er der flere ting du kan gøre for at bevare et godt naboskab i gyllesæsonen.

Som landmand kan du:

 • Informere dine naboer, inden du kører gylle ud.
 • Være opmærksom på konfirmationer og andre mærkedage
 • Så vidt muligt undgå at udbringe gylle på arealer tæt ved byzone op til en weekend
 • Tjekke vejrudsigten og vindretningen
 • Vise hensyn ved kørsel med landbrugsmaskiner på vejene
 • Planlæg det, så du så vidt muligt bliver færdig med en mark eller et område ad gangen, så lugtgenerne er kortvarige
 • Husk at fjerne evt. rester af jord og gylle på vejene efter dagens gylleudbringning

Som nabo kan du:

 • Kontakte landmanden, hvis du skal holde en større fest i foråret
 • Kontakte landmanden, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om landbrugsdrift og gylleudbringning
 • Besøge din nabo-landmand, hvis han holder "Åbent landbrug" eller økodag
 • Huske på, at landmanden ikke spreder gylle for at genere nogen

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring