Kvalitet i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Her kan du læse om nogle af de ting, vi arbejder med på dagtilbudsområdet for at sikre udvikling, læring og trivsel for alle børn.

Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Dette sker blandt andet gennem samarbejde og et fokus på, at det enkelte barns trivsel, udvikling og læring er et fælles ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.

I samarbejde med forældrene arbejder dagtilbudsområdet for at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-6-årige børns hverdagsliv og læring.

En tryg hverdag med trygge overgange
Det enkelte dagtilbud arbejder målrettet med at skabe en god og tryg hverdag for børnene, så de får optimale betingelser for at lære, trives og udvikle sig. Det enkelte barn og den aktuelle børnegruppes forudsætninger er udgangspunktet for, hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges i såvel dagplejen, vuggestuer som børnehaver. Der er et særligt fokus på at skabe gode overgange, når børnene skifter fra et tilbud til et andet, fx ved skift fra dagpleje til børnehave, skift mellem institutioner eller fra børnehave til skole. Målet er, at både børn og familier oplever skiftene som positive og trygge.

It og digitale medier
Alle institutioner arbejder med Hjørring Kommunes medielæringsstrategi for skole og dagtilbud, der sætter fokus på at anvende digitale medier som en naturlig del af det pædagogiske arbejde og i kommunikationen med forældre.

Forældresamarbejde
Pædagogiske medarbejdere og forældre samarbejder om det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Ved dagpleje og dagtilbud oprettet efter Dagtilbudsloven er der oprettet forældrebestyrelser og forældreråd. Du kan læse mere i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet.

Rammer og retning for arbejdet i dagtilbud
Dagplejen, børnehaver og integrerede institutioner arbejder ud fra Dagtilbudsloven med Den styrkede pædagogiske lærerplan og Hjørring Kommunes Dagtilbudspolitik.