Plejefamilie

Som plejefamilie åbner I jeres hjem for et barn eller ung, som har haft nogle svære livs- og opvækstbetingelser.

Barnet vil indgå som en del af jeres familie og bor dermed hos jer i en kortere- eller længere periode, til tider endda barndommen ud.

Som plejefamilie værner man om nogle vigtige opgaver. En særlig opgave er at tilbyde barnet en udviklingsfremmende støtte, derfor arbejdes der med det svære ideal om at rumme plejebarnets tilknytninger, kunsten i at møde barnet med en mentaliserende indstilling i tilknytningsprocessen, arbejdet med barnets daglige netværk, plejeforholdets afslutning samt overgangen til voksenlivet.

Vil I høre mere om at blive plejefamilie, så er I velkomne til at kontakte Familieplejespecialet i Hjørring Kommune. Vi står klar til at svare på spørgsmål omkring, hvad det vil sige at være ansat som plejefamilie i Hjørring kommune.

Kontakt Familieplejespecialet i Hjørring Kommune

Find svar på dine spørgsmål

For at blive godkendt som plejefamilie skal I gennem en ansøgnings- og godkendelsesproces, som I kan læse mere om på socialstyrelsens hjemmeside.

Gå til socialstyrelsens hjemmeside
.

Socialtilsyn Øst står for at godkende plejefamilier i Hjørring kommune og Socialtilsyn Nord står for godkendelsen af familier bosat udenfor Hjørring kommune.

Kontakt Socialtilsyn Øst

Kontakt Socialtilsyn Nord

For at sikre den bedst mulige matchproces mellem det anbragt barn/unge og plejefamilien, har vi samlet denne opgave i Matchfunktionen. I Matchfunktionen er omdrejningspunktet mentalisering og tilknytning for at sikre barnet (og plejefamilien) det mest optimale match, og derved at minimere risikoen for sammenbrud i anbringelsen. Vi ved fra forskningen, at jo bedre mentaliseringsevne hos de primære omsorgspersoner, jo større sandsynlighed er der for tryg tilknytning. 

Læs mere om matchprocessen

En intensiv støtte til nyanbringelser

Formålet med opstartsforløbet er at give jer som plejefamilie og plejebarnet en god begyndelse sammen, som kan danne grobund for en tryg, udviklende og bæredygtig anbringelse.

I Hjørring kommune opfordrer vi begge plejeforældre, hvis man er et par, til at deltage i det Tæt støttede opstartsforløb eftersom en plejeopgave varetages af den samlede plejefamilie og ikke kun kontrakthaveren. Den intensive støtte har et omfang svarende til 3 kursusdage og iværksættes som udgangspunkt indenfor det første halve år af anbringelsen medmindre særlige hensyn til barnet eller den unge taler imod.

Socialstyrelsens 'Tæt støttede opstartsforløb’ er et intensivt støtteforløb til alle plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje - uanset om det er første gang familien har et barn i pleje, eller om familien tidligere har haft ét eller flere anbragte børn idét det Tæt støttede opstartsforløb relaterer sig til den nye anbringelse og det enkelte barn.

Det er lovgivningen ”Mere kvalitet i plejefamilier” der trådte i kraft 1. juli 2019, som danner baggrunden for udviklingen af Socialstyrelsens Tæt støttede opstartsforløb. Ifølge de nye bestemmelser i Serviceloven skal den Kommune, der har ansvaret for et barns eller en ungs ophold hos en plejefamilie (almen plejefamilie, forstærket plejefamilie, specialiseret plejefamilie og netværksplejefamilie), tilbyde plejefamilien intensiv støtte, iværksat inden for det første halve år barnet er anbragt (SEL § 66 c, stk.2). Plejefamilierne er forpligtet til at modtage den intensive støtte.

Formålet med opstartsforløbet er at give jer som plejefamilie og plejebarnet en god begyndelse sammen, som kan danne grobund for en tryg, udviklende og bæredygtig anbringelse. I Hjørring kommune opfordrer vi begge plejeforældre, hvis man er et par, til at deltage i det Tæt støttede opstartsforløb eftersom en plejeopgave varetages af den samlede plejefamilie og ikke kun kontrakthaveren.

Den intensive støtte har et omfang svarende til 3 kursusdage og iværksættes som udgangspunkt indenfor det første halve år af anbringelsen medmindre særlige hensyn til barnet eller den unge taler imod. I de tilfælde skal opstartsforløbet senest være gennemført inden for et år fra anbringelsestidspunktet. Det første år af anbringelsen kan man således undlade de 2 ellers obligatoriske kursusdage da deltagelsen i det Tæt støttede opstartsforløb er fyldestgørende for den årlige kursusdeltagelse. I Hjørring er man dog meget velkommen til også at benytte sig af de 2 årligt udbudte kursusdage.

Forløbet

Plejefamilien skal undervejs i forløbet

 • Deltage i de 2-3 udvalgte modulundervisninger sammen med andre plejefamilier. Modulerne planlægges af familieplejekonsulenterne ud fra kendskabet til barnet og plejefamilien (2 til 2,5 timers varighed per modul) 
 • Gennemgå forskellige e-læringsmoduler, der understøtter de udvalgte moduler - jeres familieplejekonsulent sørger for, at I får adgang til undervisningsmaterialerne. 
 • Gennemføre logbogsøvelser, der er tilknyttet undervisningen i de enkelte moduler, og øvelser, der ligger enten før, under eller efter undervisningen.
 • Deltage i temasupervision knyttet til de enkelte moduler (1,5 – 2 timers varighed per modul)

Afsæt i tilknytningsteori og mentalisering

Socialstyrelsens Tæt støttede opstartsforløb tager afsæt i tilknytningsteori, som er en psykologisk teori, der beskæftiger sig med samspillet mellem et barn og dets omsorgsgiver. Teorien har fokus på omsorgspersonens evne til at beskytte, trøste og yde omsorg for barnet, og på, hvordan omsorgspersonen lykkes med at støtte barnet i at udforske verden.

I forlængelse af tilknytningsteorien tager Socialstyrelsens Tæt støttede opstartsforløb også udgangspunkt i mentaliseringsbegrebet. Et menneskes evne til at mentalisere og vedkommendes tilknytningsstil er ofte tæt forbundet.

Mentalisering handler om evnen til, på en nuanceret måde, at tænke over og mærke, hvad der foregår i en selv, i andre mennesker og mellem mennesker. Netop dette teoretiske afsæt i opstartsforløbet er i overensstemmelse med Hjørring Kommunes faglige tilgang og der vil således, som plejefamilie, kunne opleves en rød tråd gennem match, Tæt støttede opstartsforløb og almen supervision.

Særligt tilrettelagt forløb med fokus på praksis og handling

Opstartsforløbet er udformet praksisnært og handlingsorienteret, således at den viden, I får, kan omsættes til praksis via redskaber og øvelser. Til opstartsforløbet er der knyttet temasupervisioner, e-læring og logbog for jer som plejeforældre.

Opstartsforløbet er opbygget af i alt 16 moduler, bestående af 6 generelle moduler med temaer, som vurderes relevante for hovedparten af plejefamilier, samt 10 temamoduler, knyttet til alder, særlige problemstillinger mm. I vil som plejefamilie i et Tæt støttet opstartsforløb i Hjørring Kommune stifte bekendtskab med 2-3 moduler.

Generelle moduler

Generelle moduler har et omfang, der svarer til 2,5 timers undervisning, dialog, refleksion og øvelser. De generelle moduler adresserer følgende emner og tematikker:

 • Den mentaliseringsbaserede indstilling hos plejeforældre
 • Den tryghedsfremmende plejefamilie
 • Konfliktforståelse og kommunikation
 • Samarbejde og inddragelse af biologisk familie og øvrige netværk
 • Dynamik i plejefamilien, herunder parforhold, evt. biologiske børn og andre plejebørn
 • Traumer og omsorgssvigt

Temamoduler

Temamoduler har et omfang, der svarer til 2 timers undervisning, dialog, refleksion og øvelser. Temamodulerne omhandler følgende emner og tematikker:

 • Specialpædagogiske principper
 • Stressfølsomhed og stresstolerance
 • Førskolebarnet og samarbejde med dagtilbud
 • Skolebarnet og samarbejde med skolen 
 • Teenageren - overgang til voksenlivet
 • Overgrebsproblematikker
 • Plejebørn med etnisk minoritetsbaggrund
 • Netværksplejefamilie
 • Fælles Proaktiv Problemløsning (metodemodul)
 • Spædbarnet

Læs mere

I den digitale håndbog for plejefamilier kan I blive klogere på, hvad det vil sige at være plejefamilie i Hjørring Kommune og finde information om vores samarbejde omkring barnet og serviceniveau.

Læs håndbogen her

Vi udbyder en række kurser for plejefamilier og aflastningsfamilier.

Få mere information om de enkelte kurser og tilmeld dig her på siden. 

Oversigt over Kurser:

Samvær & Børnene Først 10. juni 2024 - Lukket for tilmelding

Temaformiddage omkring ICS Skabelon - Åben for tilmeling

Low Arousal den 3. september 2024 - Åben for tilmelding

Referater fra kurser

 
 

Vi arbejder med at kvalitetsudvikle vores supervision til plejefamilier. Fordi vores anbragte børn i dag har større og mere komplekse vanskeligheder og derfor ofte har behov for en behandlingsorienteret tilgang, har vi et ønske om at levere en høj faglighed i supervisionsrummet samt adskille, hvornår vi laver supervision (her er plejeforældrenes reaktioner og reflektioner i fokus), og hvornår vi giver praktisk råd/vejledning.

Omdrejningspunkterne i supervisionen er barnets behov for at blive mødt og forstået ud fra en mentaliseringsbaseret og tilknytningsorienteret tilgang. I den forbindelse er det af afgørende betydning, at man som plejefamilie forstår, hvad der ligger bag barnets eller den unges måde at indgå i relationer på, deres udsagn og ageren samt en opmærksomhed rettet mod hvad plejeforældrene selv bringer ind i relationen og hvilke mønstre, de har med sig fra et levet liv; herunder opvækst, relationserfaringer etc. Dette fokus er med henblik på at forstå og forebygge de mentaliseringssvigt, der vil være i enhver plejefamilie og for at bidrage til samspilsdynamikker som er udviklingsstøttende for plejebarnet.

Supervisionen tilrettelægges af supervisor på baggrund af en faglig vurdering til den enkelte plejefamilie i et omfang, som i udgangspunktet er enten hver måned, hver anden måned eller hver tredje måned. Hvis der grundet udfordringer i anbringelsen er behov for yderligere indsats, kan der bl.a. henvises til Udredningsspecialet og en forstærket indsats. Dette sker altid i samarbejde med myndighedsrådgiver.

 

Såfremt myndighedsrådgiver, supervisor eller familien selv vurderer, at almen supervision ikke er tilstrækkelig, kan myndighedsrådgiver i Familie- og Handicapafdelingen henvise til forstærket indsats ved Udredningsspecialet. Udredningsspecialet har også mulighed for, at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse af barnet/ den unge, hvori plejebarnets omsorgsmiljø også vil indgå.

Forstærket indsats

En forstærket indsats kan bl.a. bestå af observationer i hjemmet, filmede samspilsobservationer med omsorgsperson og plejebarn, evt. observationer i dagtilbud, samtaler og psykoedukation, evt. testning af barnet/ den unge og hyppige supervisioner (hver 14. dag). Supervisionerne foretages i samspil med plejefamiliens supervisor.

Børnepsykologisk undersøgelse

Udredningsspecialet har også mulighed for, at udarbejde en børnepsykologisk undersøgelse af barnet/ den unge, hvori plejebarnets omsorgsmiljø også vil indgå. Denne indsats afsluttes med en skriftlig rapport. Udarbejdelse af en børnepsykologisk undersøgelse sker altid på foranledning af myndighedsrådgiver.

Begge indsatser varer i udgangspunktet 6-9 mdr. og opstartes typisk med et møde med myndighedsrådgiver, hvor indstilling og formål gennemgås. Midtvejs i indsatsen afholdes et statusmøde og afslutningsvis overleveres indsatsen ved et møde med relevante parter.

 

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlings- og udredningsmetode til at identificere og beskrive barnets ressourcer og eventuelle vanskeligheder. Hjørring Kommune anvender denne forskningsbaseret metode i statusudtalelser.

Du kan åbne og udfylde statusudtalelsen  og se vejledning til udfyldelse af statusudtalelsen nedenfor. (Hvis du oplever problemer med at åbne/skrive i dokumenterne, kan du åbne dem via Google Chrome)

ICS statusudtalelse 

Se vejledning til  ICS statusudtalelse

Sikker henvendelse til Familieafdelingen

Plejefamiliekontrakt i Hjørring Kommune

Plejefamilier kan søge om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Du kan læse om serviceniveau for følgeudgifter i den digitale håndbog for plejefamilier under afsnittet 'Under anbringelsen – løbende opgaver plejeforholdet ud'

Alt det praktiske - samlet information til plejefamilier

Børnelinealen er et værktøj, der kan hjælpe med at vurdere, om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder, der er.

Gå til Børnelinealen

Læs Hjørring Kommunes overordnede politikker inden for børne-, unge- og familieområdet

Gå til politikker

Kontakt

Ring eller skriv til Familieplejespecialet

Kontakt Familieplejespecialet