Alt det praktiske - samlet information til plejefamilier

Håndbog for plejefamilier

I håndbogen kan I blive klogere på, hvad det vil sige at være plejefamilie i Hjørring Kommune og finde information om vores samarbejde omkring barnet og serviceniveau.

For at sikre den bedst mulige matchproces mellem det anbragte barn/ung og plejefamilien, har Hjørring Kommune samlet denne opgave i Matchspecialet. I Matchspecialet er omdrejningspunktet mentalisering og tilknytning for at sikre barnet (og plejefamilien) det mest optimale match, og derved at minimere risikoen for sammenbrud i anbringelsen. Vi ved fra forskning, at jo bedre mentaliseringsevne hos de primære omsorgspersoner, jo støtte sandsynlighed er der for tryg tilknytning.

Læs mere om matchprocessen

 

 

 

Honoreringsudvalget ved Hjørring Kommune fastsætter honoreringens størrelse i trin på baggrund af en konkret vurdering af plejeforholdets karakter, herunder plejebarnets ressourcer, vanskeligheder, socialpædagogiske og behandlingsmæssige behov samt belastningsgraden. Derudover tages der ved trinfastsættelsen stilling til, i hvilket omfang plejeopgavens belastningsgrad tillader erhvervsarbejde sideløbende med plejeopgaven.

Honoreringsmodellen er en gennemsnitsmodel, som vurderes ud fra plejebarnets forventede belastningsgrad over tid. Dette vil sige, at det kan forventes, at plejeopgaven i nogle perioder af barnets liv er overhonoreret, hvor det i andre perioder af barnets liv er svarende til barnets belastningsgrad eller under. Samlet set gives der en gennemsnitlig honorering for plejeopgaven, som er gældende for anbringelsen ud (eller ind til barnets fyldte 18. år). Det vil sige, at plejekontrakten og honoreringen ikke skal genforhandles hvert år.

I honoreringsmodellen er der bl.a. også fastsat følgende vejledende serviceniveauer:

 • Efterværn honoreres i udgangspunktet på: Trin 2.
 • Honorering mens plejebarnet er på efterskole: Trin 1.
 • Honorering ved § 76 a vurderes og fastsættes individuelt og konkret.

Såfremt plejebarnet skal på efterskole afholdes udgiften af Hjørring Kommune.

Du/I kan finde mere information om Hjørring Kommunes honoreringsmodel på Hjørring Kommunes hjemmeside for plejefamilier:

Gå til Honoreringsmodellen 

Gå til vejledning til honoreringsmodellen 

 

 

Såfremt du/I allerede har andre plejebørn anbragt hos dig/jer enten fra Hjørring Kommune eller andre kommuner, retter Hjørring Kommune henvendelse til den/disse kommuner for at sikre, at der er et match plejebørnene imellem. Du/I vil altid blive kontaktet i den forbindelse.

I Familie- og Handicapafdelingen prioriterer vi et tæt samarbejde mellem familieplejekonsulent, børne- og ungerådgiver og plejefamilie. Vi har et stort fokus på at etablere et godt og konstruktivt samarbejde mellem plejefamilie, forvaltning og biologiske forældre med henblik på at sikre så gode anbringelser for vores børn og unge som overhovedet muligt, så disse udvikles og trives bedst muligt ud fra de forudsætninger, de hver især har med sig.

Vi tror på, at vi sikrer børnenes udvikling og trivsel bedst muligt ved dette tætte samarbejde med respekt for hver fagpersons rolle i plejeopgaven. Vi bestræber os på at have en god og åben kommunikation med vores plejefamilier, hvilket vi anser som nødvendigt for at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde omkring vores fælles plejebørn.

Hjørring Kommune har i forlængelse heraf en forventning til, at du/I som plejeforælder udviser loyalitet og et positivt samarbejde med Hjørring Kommune og det anbragte barns biologiske familie samt, at du/I formår at være åben for og parate til at tale om eventuelle udfordringer. Som plejeforælder er du/I ydermere forpligtiget til at samarbejde med plejebarnets biologiske forældre på en anerkendende og respektfuld måde.

I forbindelse med barnets indflytning i plejefamilien sørger børne- og ungerådgiver for adresseflytning af barnet. 

Hjørring Kommune anbefaler, at plejeforældrene administrerer plejebarnets tøj- og lommepenge således, at pengene overføres på en konto, som plejeforældrene opretter til plejebarnet med barnets navn på, også fra barnet er ganske lille. På den måde er der gennemsigtighed for alle, ikke mindst for plejebarnet, hvad barnet har af tøj- og lommepenge at gøre godt med. Det anbefales videre, at såfremt det er muligt, oprettes kontoen som en NEM konto, uden mulighed for at biologiske forældre kan hæve på kontoen. Mulighederne er dog forskellige i henhold til, hvilken bank du/I har. Derfor henviser vi til, at du/I får en snak med jeres bank omkring netop den bedste løsning for jer.  

Socialstyrelsens ”Tæt støttede opstartsforløb”, herefter benævnt som TSOP, er et intensivt støtteforløb til alle plejefamilier, der har fået et nyt barn i pleje - uanset om det er første gang plejefamilien har et barn i pleje, eller om familien tidligere har haft ét eller flere anbragte børn. TSOP relaterer sig altid til den nye anbringelse og det enkelte barn. Det er lovgivningen ”Mere kvalitet i plejefamilier”, der trådte i kraft 1. juli 2019, som danner baggrunden for udviklingen af Socialstyrelsens ”Tæt støttede opstartsforløb”. Ifølge de nye bestemmelser i Serviceloven skal den kommune, der har ansvaret for et barns eller en ungs ophold hos en plejefamilie (almen plejefamilie, forstærket plejefamilie, specialiseret plejefamilie og netværksplejefamilie), tilbyde plejefamilien intensiv støtte.

Formålet med TSOP er at give dig/jer som plejefamilie og plejebarnet en god begyndelse sammen, som kan danne grobund for en tryg, udviklende og bæredygtig anbringelse. I Hjørring kommune opfordrer vi begge plejeforældre, hvis man er et par, til at deltage i TSOP eftersom en plejeopgave varetages af den samlede plejefamilie og ikke kun plejekontrakthaveren.

Støtten til plejefamilien skal være intensiv i begyndelsen af anbringelsen, dvs. i det første år, plejefamilien har barnet eller den unge anbragt hos sig. Udgangspunktet for hyppigheden er en gang om måneden i det første år af anbringelsen. TSOP har et omfang svarende til tre kursusdage, og skal som udgangspunkt være påbegyndt inden for anbringelsens første halve år, medmindre særlige hensyn til barnet eller den unge taler imod. I de tilfælde skal opstartsforløbet senest være gennemført inden for det første år fra anbringelsestidspunktet.

Det første år af anbringelsen kan plejefamilien undlade de to ellers obligatoriske kursusdage, da deltagelsen i TSOP betragtes som fyldestgørende for den årlige kursusdeltagelse. I Hjørring Kommune er du/I dog meget velkommen til også at benytte jer af de to årligt udbudte kursusdage, selvom I deltager i TSOP.

TSOP tager afsæt i tilknytningsteori, som er en psykologisk teori, der beskæftiger sig med samspillet mellem et barn og dets omsorgsgiver. Teorien har fokus på omsorgspersonens evne til at beskytte, trøste og yde omsorg for barnet, og på, hvordan omsorgspersonen lykkes med at støtte barnet i at udforske verden. I forlængelse af tilknytningsteorien tager TSOP også udgangspunkt i mentaliserings begrebet. Et menneskes evne til at mentalisere samt vedkommendes tilknytningsstil er ofte tæt forbundet. Mentalisering handler om evnen til, på en nuanceret måde, at tænke over og mærke, hvad der foregår i en selv, i andre mennesker og mellem mennesker. Netop dette teoretiske afsæt i opstartsforløbet er i overensstemmelse med Hjørring Kommunes faglige tilgang, og I vil således kunne opleve en faglig rød tråd gennem matchprocessen, TSOP og supervision.

Under anbringelsen - love og deraf gældende retningslinjer

Plejeforældrene er omfattet af reglerne om tavshedspligt i straffeloven med hensyn til de fortrolige oplysninger, som de får kendskab til som plejeforældre. Tavshedspligten fortsætter efter plejeforholdets ophør. 

Plejeforældrene modtager tavshedspålæg efter forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1 om personlige oplysninger om plejebarnet m.v., som du/I modtager som plejeforældre i forbindelse med plejeforholdet

Plejeforældrene er omfattet af reglerne om forbud mod korporlig afstraffelse, magtanvendelse m.v. i bl.a. straffeloven.

Plejeforældrene skal straks underrette, hvis du/I får kendskab til forhold, der kan give anledning til særlig bekymring, jf. den skærpede underretningspligt i SEL § 153.

Specialiserede plejefamilier (§ 66a stk. 1, nr. 3) har hjemmel til at benytte fysisk guidning og afværgehjælp. 

Almene og forstærkede plejefamilier har ikke hjemmel til at udføre magtanvendelser.

Alle plejefamilier skal indberette magtanvendelser. Indberetninger skal både sendes til den kommune, som har ansvaret for jeres plejebarns ophold hos jer og til det Socialtilsyn, som aktuelt fører det generelle tilsyn hos jer. I får ikke en tilbagemelding fra os på jeres indberetning.

Socialstyrelsen har udarbejdet et skema til brug for indberetningen.

Gå til skemaet på socialtilsynets hjemmesiden 

Formålet med voksenansvarsloven er at fastsætte rammer for plejefamilier og personale på anbringelsessteders adgang til at anvende magt og foretage andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret og at sikre de anbragte børn og unges retssikkerhed.

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for anbragte børn og unge skal beskytte anbragte børn og unge mod overgreb og forebygge unødvendig magtanvendelse. Reglerne beskriver, i hvilke situationer der undtagelsesvist må anvendes magt. Reglerne i voksenansvarsloven giver plejefamilier og personale på anbringelsessteder de nødvendige redskaber til brug for deres arbejde med de anbragte børns og unges trivsel.

Læs mere om reglerne for magtanvendelse

 

 

Digital kommunikation

Personfølsomme oplysninger må ikke udveksles på mail. Ved behov for at sende en besked til Familie- og Handicapafdelingen kan du sende en sikker besked.

Send sikker besked til Familie og Handicapafdelingen

Som plejefamilie er du/I forpligtet til løbende at tjekke e-Boks/Digital Post.

Kontraktholder skal kunne modtage elektronisk post via e-Boks/Digital Post og særskilt vælge, at modtage post fra Hjørring Kommune. (Vær obs. på at man ikke automatisk har oprettet sig som modtager fra Hjørring Kommune, fordi man normalt får sine lønsedler i e-Boks).

 

Plejefamilien må ikke dele eller offentliggøre billeder af og oplysninger om plejebarnet på internettet og sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat m.v.) uden forudgående samtykke fra forældremyndighedsindehaver/ne og børne- og ungerådgiver.

Hjørring Kommune opfordrer til, at plejefamilier ikke lægger billeder op på de sociale medier, da der kan opstå unødige konflikter med den biologiske familie omkring indholdet.

Det er udgangspunktet, at plejeforældrene holder ferie med plejebarnet, medmindre plejebarnet er hos sine biologiske forældre eller andet netværk i ferien. Plejeforældrene modtager honorering og godtgørelse for kost og logi under afholdelse af ferie med plejebarnet. Hvis det i særlige tilfælde aftales med børne- og ungerådgiver ved Hjørring Kommune, at plejeforældrene holder ferie uden plejebarnet, vil der ikke blive udbetalt godtgørelse for kost.

Du/I er som plejeforælder omfattet af ferieloven og har ret til 5 ugers ferie. Plejeforælder er ikke omfattet af KL’s og Forhandlingsselskabets ferieaftale og har som følge heraf ikke ret til den 6. ferieuge.

Det er i plejekontrakten varslet, at plejeforældrene årligt - med plejebarnet - holder 3 ugers hovedferie i ugerne 28, 29 og 30, efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8.

Ønsker du/I at afholde ferie på andre tidspunkter, skal dette på forhånd aftales med børne- og ungerådgiver ved Hjørring Kommune, og du/I skal varsle den ønskede ferie senest 8 uger før planlagt ferieafholdelse og gerne før.

Du/I kan forvente at være friholdt for møder vedr. plejebarnet i ferien, men andet kan naturligvis aftales efter konkret behov.

Som beskrevet i ferielovens regler udbetales der ferietillæg (1 %) hvert år i april måned, og ved ophør af plejeforholdet afregnes der feriegodtgørelse til Feriekonto.

Plejekontrakten kan i udgangspunktet ikke overflyttes fra den ene til den anden af plejeforældrene. Ønsker plejeforældrene alligevel at skifte kontraktholder sker dette uden udbetaling af feriepenge. Da Hjørring Kommune ikke betragter plejeforholdet for ophørt, men der i stedet er tale om en rent teknisk transaktion.

Plejebarnet skal i behørigt omfang være forsikringsdækket, herunder skal plejefamiliens ulykkes- og indboforsikring dække plejebarnet, samt du/I skal sikre en rejseforsikring, som dækker plejebarnet ved udlandsrejser.

Hjørring Kommune har tegnet en ansvarsforsikring for det anbragte barn. Forsikringsbetingelser og forsikringsdækning kan variere fra år til år. Der henvises derfor til, at du/I kontakter børne- og ungerådgiver i konkrete tilfælde, hvor der opstår behov.

Ønsker plejefamilien supplerende ansvarsdækning i øvrigt, skal plejeforældrene selv tegne en sådan. 

Hvis du som plejeforælder kommer til skade eller ud for en decideret ulykke som følge af dit virke som plejeforælder – altså i direkte forbindelse med aktiviteter med eller for plejebarnet, skal du straks melde dette til din familieplejekonsulent. Fra den dag skaden/ulykken er sket, har Familieplejen 9 dage til at anmelde skaden/ulykken. 

Derfor er det vigtigt, at din familieplejekonsulent får besked hurtigst muligt.

Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Nedenfor kan du læse, hvad der karakteriserer henholdsvis en arbejdsulykke og en erhvervssygdom samt forskellen på disse.

  Resultatet af skaden er: Skaden er forårsaget af: Hændelsen eller påvirkningen:
Arbejdsulykker En akut fysisk eller psykisk personskade    En hændelse eller en påvirkning i forbindelse med arbejdet. Sker pludseligt eller inden for 5 dage
Erhvervssygdom  Sygdom, eller nedslidning Længere tids påvirkning/belastning fra arbejdet eller fra de forhold arbejdet foregår under      Udløser skaden efter længere tid (over 5 dage)

 Arbejdsulykkerne har arbejdsgiveren pligt til at anmelde, hvor erhvervssygdomme skal anmeldes af læger/tandlæger.

 

Arbejdsulykker

Arbejdsulykker kan kategoriseres i to typer: De anmeldepligtige arbejdsulykker og interne arbejdsulykker

Anmeldepligtige arbejdsulykker er arbejdsulykker med 1 dags fravær eller mere ud over tilskadekomstdagen og/eller har behandlingsudgifter.

Interne arbejdsulykker er arbejdsulykker uden fravær udover tilskadekomstdagen og ingen behandlingsudgifter.
 

Når der sker en arbejdsulykke:

 • Skadelidte skal straks rette henvendelse til sin familieplejekonsulent, når der sker en arbejdsulykke.
 • Familieplejekonsulenten har ansvaret for at ulykken registreres eller anmeldes korrekt og rettidigt

 

Anmeldepligtige arbejdsulykker med fravær og/eller behandlingsudgifter:

 • Familieplejekonsulenten har ansvaret for at ulykken registreres i Arbejdstilsynets – og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings anmeldesystem EASY.
 • Det er vigtigt med grundige hændelsesbeskrivelse.
 • Anmeldelsen sendes til Arbejdstilsynet og Hjørring Kommunes forsikringsenhed

 

Interne Arbejdsulykker uden fravær og udgifter til behandling:

 • Familieplejekonsulenten registrerer ulykken internt på arbejdspladsen, hvor registreringen vil blive arkiveret.
 • Det er vigtigt med grundige hændelsesbeskrivelser.
 • Skadelidte skal modtage en kopi samt et følgebrev.

I tilfælde af vold og trusler skal du som plejefamilie ligeledes rette henvendelse til din familieplejekonsulent, som anvender et særskilt registreringsskema. Skemaet kan også ses på:

Vold og trusler | Hjørring Kommune (hjoerring.dk) 

Såfremt vold og trusler medfører fravær og/eller behandlingsudgifter er der tale om en anmeldepligtig arbejdsulykke, der skal anmeldes i EASY. Dette varetager din familieplejekonsulent.  

Læs mere om arbejdsulykker

Honorering for plejeopgaven er personlig og skattepligtig for plejekontraktholder. Der beregnes og indbetales ATP og AUD efter gældende regler herom. Vi vil gerne gøre særligt opmærksom på, at honoreringen ikke er pensionsgivende. Du/I skal, hvis du/I ønsker det, selv oprette en pensionsordning.

 

 

Vores familieplejekonsulenter yder supervision til plejefamilierne. Omdrejningspunktet for supervisionen er barnets behov for at blive mødt og forstået ud fra en mentaliseringsbaseret og tilknytningsorienteret tilgang. I den forbindelse er det af afgørende betydning, at du/I som plejefamilie forstår, hvad der ligger bag ved barnets eller den unges måde at indgå i relationer på, deres udsagn og ageren samt at du/I som plejefamilie har en opmærksomhed rettet mod, hvad du/I selv bringer ind i relationen og hvilke mønstre, du/I har med jer fra et levet liv; herunder opvækst, relationserfaringer etc. Dette fokus er med henblik på at forstå og forebygge de mentaliseringssvigt, der vil være i enhver plejefamilie og for at bidrage til samspilsdynamikker, som er udviklingsstøttende for plejebarnet. 

Supervisionen tilrettelægges af familieplejekonsulenten på baggrund af en faglig vurdering. Omfanget af supervisionen, er som udgangspunkt enten hver måned, hver anden måned eller hver tredje måned. Hvis der grundet udfordringer i anbringelsen er behov for yderligere indsats, kan der bl.a. henvises til Udredningsspecialet og en forstærket indsats. Dette sker altid i samarbejde med børne- og ungerådgiver og jer.

Supervisionshyppigheden kan derudover variere over tid i anbringelsen ud fra barnets og dit/jeres behov.

Plejeforældrenes opgaver og mål for opgaverne afhænger af plejebarnets specifikke behov. Børne- og ungerådgiver udleverer handleplanen senest 3 uger efter anbringelsen, hvori barnets behov, plejeforældrenes opgaver og mål for plejeopgaven er konkretiseret. Handleplanen er grundlaget for plejeforældrenes arbejde med barnet. Indholdet i handleplanen skal derfor altid være aktuel og relevant. Handleplanen revideres løbende på baggrund af tilsyn og opfølgning. Plejefamilien har dermed ret til altid at have en opdateret handleplan for plejeforholdet.

Du/I forventes at udarbejde skriftlige ICS-statusudtalelser løbende i plejeanbringelsen. Første gang 3 måneder efter anbringelsen, herefter minimum 2 gange årligt forud for opfølgningsmøderne. Skabelonen finder du/I på Hjørring Kommunes hjemmeside under søgeordet Plejefamilier. Du/I kan også finde den her:  

Du/I kan også finde en vejledning til skabelonen.

Se vejledning til  ICS statusudtalelse

ICS-statusrapporten skal være tilsendt børne- og ungerådgiver senest 10 arbejdsdage inden det planlagte opfølgningsmøde medmindre andet er aftalt. 

ICS statusudtalelse

Der følges første gang op på plejeforholdet to uger efter konkret anbringelsestidspunkt. Herefter hver 6. uge det første år af anbringelsen. Herefter er opfølgningshyppigheden minimum hver tredje måned. En opfølgning kan både være et fysisk møde, men kan også være en telefonisk samtale eller afholdes virtuelt via Teams. Opfølgningen tilrettelægges desuden i udgangspunktet i forlængelse af det personrettede tilsyn, som er to gange årligt med ca. 6 måneders mellemrum.

Det personrettede tilsyn skal afholdes fysisk på anbringelsesstedet. Med implementeringen af Barnets Lov vil der typisk deltage to børne- og ungerådgivere ved det personrettede tilsyn.

Som plejefamilie skal du/I gennemføre det lovpligtige grundkursus i at være plejeforældre.

Hjørring Kommune er forpligtiget til at tilbyde efteruddannelse 2 dage årligt. Det er plejefamiliens ansvar at deltage i den fornødne efteruddannelse. Hvert år i december måned kommer alle kurser ud, for et følgende år.  Alle kurser kan findes på  Hjørring Kommunes hjemmeside, hvor der også er med mulighed for tilmelding.

Hjørring Kommune yder ikke tilskud til ekstern efteruddannelse eller eksterne kurser i øvrigt med mindre, at Familie- og Handicapafdelingen vurderer, at der er behov for et særligt forløb i forhold til at varetage en konkret plejeopgave, og at der er tale om et forløb, som Hjørring Kommune ikke selv kan udbyde.

Der ydes kun befordringsgodtgørelse i forhold til de konkrete opgaver med plejebarnet eller den unge, der ligger ud over den kørselsaktivitet, en familie normalt har med sine egne børn.

Der skal således ikke ydes befordringsgodtgørelse, hvis barnet eller den unge deltager sammen med plejefamilien og dennes børn ved familiebesøg, barnet eller den unges og plejefamiliens egne børns fritidsaktiviteter, dagtilbud, skolegang og øvrige sociale liv.

Dermed dækkes alt almindelig forekommende kørsel til fritidsaktiviteter, sociale liv, skole, læge og lignende af kost- og logibeløbet.

Der ydes kørselsgodtgørelse med statens laveste takst til kørsel i forbindelse med møder med børne- og ungerådgiver, supervision og obligatoriske uddannelsesdage, samt til samvær med biologiske forældre og til efterskole. 

Evt. Bevilling af kørsel til skole i forbindelse med, at barnet går i specialklasse, træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Udbetales der befordringsgodtgørelse til plejefamilien, skal denne godtgørelse beskattes efter regler fastsat af Skatteministeriet. Befordringsgodtgørelsen vil i udgangspunktet være skattefri.

Hvis plejeforældrene benytter offentlig transport, refunderes ligeledes det fulde beløb uden skatteberegning, da der er tale om refusion af et udlæg.


Udredninger/undersøgelser i regi af sundhedsvæsnet, herunder psykiatri

Ved kørsel under 50 km:

Når et barn indgår i udredninger og lægeordineret behandling ved speciallæger/i sygehusregi, eller når der er behov for helbredsopfølgninger ud over almindelige lægebesøg, kan der ydes kørsel efter statens laveste takst, såfremt der er tale om kørsel under 50 km frem og tilbage mellem det enkelte undersøgelsessted og hjemmet.

Ved kørsel over 50 km:

Ved kørsel over 50 km frem og tilbage mellem det enkelte undersøgelsessted og hjemmet søges om dækning af kørsel via Regionens kørselskontor.


Særlig behandling

Hvis plejebarnet bliver henvist af egen læge til fysioterapeut, ergoterapeut eller anden godkendt behandling, kan du/I ansøge om at få disse udgifter dækket, hvis udgifterne ikke dækkes igennem det offentlige sygehusvæsen.

Personer med varigt, fysisk handicap kan få gratis fysioterapi (herunder ridefysioterapi) efter sygesikringslovens regler. For alle andre skal det først søges afklaret, om udgifterne til ergo- og fysioterapeutisk behandling kan bevilges i kommunalt regi (Sundhedscenteret/træningsenheden). Typisk henvises der via sundhedsplejen eller PPR.

Psykologsamtaler kan efter børne- og ungerådgivers konkrete og individuelle vurdering bevilliges gennem forvaltningens psykologer, hvis ikke disse kan dækkes via egen læge eller tilsvarende med tilskud fra sygesikringen. Det er dog en forudsætning, at Familie- og Handicapafdelingen også vurderer, at barnet har behov for psykolog/traumebehandling.

Plejeforældrene er forpligtet til at benytte Min Løn app til befordringsindberetninger, som ikke skal afholdes af kost og logi-beløbet.

Familie- og Handicapafdelingen yder i udgangspunktet ikke tabt arbejdsfortjeneste til at du/I kan deltage i grunduddannelse, kursus, supervision, TSOP, opfølgningsmøder mv. 

Er der tale om en ekstraordinær situation, eller har plejebarnet en langvarig og indgribende funktionsnedsættelse, og ville ellers i øvrigt være omfattet af målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste, kan plejeforældrene søge om tabt arbejdsfortjeneste individuelt og konkret ved børne- og ungerådgiver. Husk at ansøge i god tid, da der må påregnes sagsbehandlingstid på en ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste.

Du/I kan søge om hel eller delvis dækning af følgeudgifter/særlige udgifter, som ikke forventes, afholdt af kost- og logibeløbet. 

Du/I ansøger konkret ved barnets børne- og ungerådgiver, som efter modtagelsen af din ansøgning om følgeudgifter foretager en konkret og individuel vurdering. Din ansøgning skal indeholde:

 • Hvad der ansøges om
 • Dokumenteret prisoverslag
 • Begrundelse for din ansøgning

Der skal altid være en bevilling fra børne- og ungerådgiver, inden udgiften kan afholdes.

Hjørring Kommune er som offentlig myndighed forpligtet til at dokumentere alle udgifter, hvorfor det er nødvendigt for kommunen at indhente kvitteringer for alle udlæg.

Indskrivnings- / etableringsbeløb

Som en følgeudgift af anbringelsen har plejeforældrene mulighed for at ansøge børne- og ungerådgiver om et indskrivningsbeløb jf. KL’s takster, der skal dække udgifter forbundet med supplerende udstyr ved plejeforholdets opstart.  Indskrivningsbeløbet ydes altid efter en konkret vurdering i hvert enkelt plejeforhold.

Indskrivningsbeløbet kan kun udbetales på baggrund af fremvisning af kvitteringer. Er der tale om køb af brugte varer kan der evt. vedlægges skærmprint af Mobile Pay overførsel eller en håndskrevet kvittering fra sælger.

Plejefamilien skal stille et møbleret værelse til rådighed, og der kan ikke bevilliges udgifter dækket, som er forbundet med dette.

Et møbleret værelse betragtes som en seng inkl. madras, garderobeskab og/eller kommode, sengebord samt belysning, skrivebord/stol eller legebord/stol i henhold til barnets alder, modenhed og behov.

Tilskuddet søges som udgangspunkt til at supplere barnets/den unges nødvendige beholdning af tøj og sko. Når særlige forhold gør sig gældende, kan der bevilges etablering til barnet/den unge. Eks. pynt til værelse, dyne/pude, sengetøj, legetøj.

Ved kortvarige anbringelser af unge, der skal videre i egen bolig, kan der være særlige forhold, der gør sig gældende og derved får indvirkning på vurderingen af tilskuddet til indskrivning.

Hvis plejebarnet er 0-3 år, når barnet bliver anbragt, kan der ansøges om:

 • Barnevogn max. 5000,-
 • Seng + tilbehør max 1000,-
 • Puslebord + tilbehør 1000,-
 • Autostol 1000,-
 • Klapvogn 800,-
 • Højstol/skråstol 800,-

 

Alle indkøb skal være sikkerhedsgodkendte. Køb af brugt babyudstyr accepteres.

Er der tale om anbringelse af flere børn i samme familie, kan der være behov for anskaffelse af ekstra seng(e). Det vil være plejefamiliens opgave at indhente prisoverslag (gerne to forskellige) på det udstyr, som der er behov for ved etableringen.

Prismæssigt kan der ikke forventes højeste kvalitet, men der kan være tale om en mellemklasse i pris og kvalitet.

Udstyret tilhører i ovennævnte situationer Hjørring Kommune og skal følge barnet ved udflytning, eller returneres til kommunen efter endt brug.

Samtidig forventes det, at plejefamilien tager imod evt. udstyr til udlån fra Hjørring Kommune, som har været anvendt til andre plejebørn.

 

Udskrivningsbeløb

Udgifter i forbindelse med at et plejebarn skal flytte i egen bolig er jf. KL’s satser.

Dog skal det bemærkes, at her er tale om særlige tilfælde. Unge, som nærmer sig voksenlivet, skal guides til at forberede sig til livet som voksen og til at flytte i eget hjem. Herunder hører, at du/I som plejefamilie vejleder den unge til at spare op og gøre sig klar til at flytte ud – bl.a. kan plejefamilien hjælpe på vej ved at begynde at give gryder, service, sengetøj og lignende i fødselsdags- og julegave.

 

Sikkerhedsudstyr

Sikkerhedsudstyr i form af sikkerhedsseler og autostole kan evt. bevilges som udlån.

 

PC, IPads, smartphones og andet elektronisk udstyr

Elektronisk udstyr til brug for skole og fritid dækkes af kost- og logibeløbet.

Der kan evt. ansøges om dækning ved fonde fx Lions Club og IT Fonden.

Afholdelse af løbende udgifter til telefonabonnement og internet dækkes af kost- og logibeløbet.

 

Dåb/navngivning

Der bevilges ikke udgifter til afholdelse af dåbsfest/navngivningsfest eller dåbsbeklædning.

 

Konfirmation/non-firmation

2 x konfirmationsbidrag jf. til afholdelse af konfirmation og 1 x bidrag til konfirmationsbeklædning inkl. 2. dags beklædning til barnet.

Konfirmationsbidrag kan kun bevilliges hvis biologiske forældre ikke afholder konfirmation og efter dialog med børne- og ungerådgiver.

I udgangspunktet er det den biologiske familie, som har ret til at afholde konfirmationen for barnet, men dette skal dog bero på en konkret og individuel vurdering af, om biologiske forældre kan magte at afholde og gennemføre konfirmationen. Såfremt vurderingen er, at de biologiske forældre ikke kan magte at afholde og gennemføre konfirmationen, kan plejeforældrene modtage konfirmationsbidraget mod fremsendelse af kvitteringer.

Såfremt både de biologiske forældre og plejeforældrene afholder konfirmation, tilfalder konfirmationsbidraget til de biologiske forældre.

Alle gaver fra plejefamilien til barnet forudsættes afholdt af omkostningsdelen svarende til den gavekultur, der er i plejefamilien i forhold til egne og andres børn.

Konfirmation og non-firmation sidestilles i forhold til evt. bevillingsniveau.

 

Studenterfest

Til studenterfest kan bevilliges ½ gang af til konfirmationsbidrag

 

Diverse kørekort

Traktorkørekort

Til traktorkørekort kan bevilliges op til 3000 kr. + udgifter til lægeerklæring

 

Knallertkørekort

Til knallertkørekort kan bevilliges op til 1000 kr. + udgifter til lægeerklæring. Der bevilges ikke udgifter til evt. styrthjelm.

 

Tilskud til cykel/knallert

Hvis der er tale om et rimeligt transportbehov til skole, fritid eller arbejde kan der søges om tilskud til cykel/knallert.

Der kan også søges om lovpligtig ansvarsforsikring.

Der kan maximalt bevilliges 2000,- kroner i tilskud til knallert.

 

For tilskud til cykler gælder følgende takster:

Børn op til 10 år: max. 1500,- kr. inkl. hjelm

Børn 10 – 18/23 år: max. kr. 2800 inkl. hjelm

 

Der kan max. søges hvert andet år.

 

Ferieudgifter

I forbindelse med udgifter til ferie mv. er det kun merudgiften, der kan søges dækket. Der kan bevilges max. kr. 4000,00 pr. år. Der er mulighed for at overføre beløbet inden for 2 år.

 

Eksempel

Anvendes feriebeløbet ikke i år 2023, kan det overføres til anvendelse inden udgangen af år 2025.

 

Eksempel på ferietilskud

Der kan søges om dækning til den dokumenterede merudgift.

 

Befordring

Der gives ikke tilskud til befordring, hvis hele familien alligevel skulle transporteres i bil. Der kan dog gives tilskud til befordring, hvis det betyder, at plejefamilien skal køre i to biler, fordi plejebarnet skal med på ferie.

Der gives tilskud til plejebarnets transport fx busbillet, togbillet eller flybillet. Befordringen til den dokumenterede merudgift bevilges til statens laveste takst. 

 

Ophold

Der gives ikke tilskud til opholdet, såfremt plejebarnets andel ikke er en dokumenteret merudgift. Fx gives der ikke tilskud til sommerhus, hvis hele familien alligevel skal bo i samme sommerhus. Der kan dog gives tilskud til opholdet, hvis det betyder, at plejefamilie skal have en ekstra hytte/lejlighed eller lign. fordi plejebarnet skal med på ferie. I dette tilfælde bevilges der plejebarnets andel op til 4000 kr. pr. år.

Der gives tilskud til barnets opredning på hotel eller barnets andel af et hotelværelse, hvis der er tale om en dokumenteret merudgift for plejefamilien.

 

Aktiviteter i forbindelse med ferie

Dækkes ud fra en individuel og konkret vurdering, og ud fra hvad de øvrige omkostninger er for plejefamilien for ferien. Beløbet skal dækkes af plejebarnets andel op til 4000 kr. pr. år.

 

Fritidsaktivitet

Plejeforældrene forventes at afholde 1. og 2. fritidsaktivitet af kost- og logibeløbet.

Der kan evt. bevilliges tilskud til 3. fritidsaktivitet, men kun hvis der er et særligt behov og formål fremgår af handleplanen.

 

Årskort til Fårup Sommerland og lign. Fritids- og aktivitetstilbud

Skal dækkes af kost- og logibeløbet.

 

Studietur/udlandsrejse ifm. skoleophold

Der kan søges om dækning af udgiften til udlandsrejse i forbindelse med skoleophold, hvis opholdet/rejsen skønnes at have et uddannelsesmæssigt sigte, og at størstedelen af klassen deltager. Børne- og ungerådgiver foretager en konkret og individuel vurdering.

 

Briller/kontaktlinser

Tilskud til briller eller kontaktlinser. Der kan bevilges tilskud til brillestel på max. kr. 750,00 + brilleglas efter overslag/kvittering.

Herudover kan bevilliges 1 stk. synstest (op til 500 kr.).

Der kan bevilges løbende abonnement på kontaktlinser på max. kr. 200,00 pr. mdr.

I få tilfælde er det nødvendigt at ansøge om tilskud udover ovenstående. Hvis der søges om større beløb end ovenstående skal der altid foreligge dokumentation for behovet fra optiker/øjenlæge, samt prisoverslag – bedst og billigst.

 

Institutionsplads, skoletilbud og efterskoleophold

Daginstitutioner dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO, Klubtilbud bevilliges som en følgeudgift af anbringelsen og skal ikke ansøges om.

Der gives ikke tilskud til private skoletilbud inkl. friskoler, og som udgangspunkt gives heller ikke tilskud til private pasningstilbud.

 

Merudgifter – som følge af barnets fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse

Hvis plejebarnets fysiske eller psykiske nedsatte funktionsevne ville have berettiget barnets biologiske forældre til at få dækket merudgifter efter servicelovens § 41, vil samme regler gælde for plejefamilier. Læs mere her:

Du/I kan bl.a. læse om ansøgning af tilskud til receptpligtig medicin, bleer, vådlægger, visualiseringsprogrammer, musikterapi mm.

 

Kæde/kugledyne

Udgifter til kæde/kugledyne afholdes af kommunen, hvis det er omfattet af Servicelovens § 112 om hjælpemidler. Hjælpemidler søges gennem Sundhed, Ældre og Handicapafdelingen. Er der tale om et behandlingsredskab, bevilges og betales dette af sundhedsvæsnet efter sundhedslovgivningen.

I helt ekstraordinære tilfælde kan der være behov for en kæde/kugledyne, men hvor det ikke er omfattet af servicelovens § 112 eller sundhedslovgivningen. I disse tilfælde kan der ansøges Familie- og Handicapafdelingen herom via børne- og ungerådgiver, hvorefter der vil blive foretaget en individuel og konkret vurdering af behovet. Ansøgning ved Familie- og Handicapafdelingen skal dog først ske såfremt der er givet afslag efter § 112 om hjælpemidler.

Diverse

Gaver – entrebilletter – biograf – aktiviteter – skoletaske - frisør

Dækkes af kost- og logibeløbet. Se også pkt. Kost- og logibeløbet.

 

 

Nedenfor er beskrevet, hvilke udgifter unge, der er fyldt 18 år, selv skal afholde, og hvilke der skal afholdes af den unges plejefamilie. Børne- og ungerådgiver skal ved hver ansøgning om tilskud foretage en konkret og individuel vurdering, inden der kan foreligge en bevilling. Du/I kan læse mere her: Vejledende serviceniveau på følgeudgifter

Fitness

Den unge skal selv afholde udgiften, idet der ikke kan stilles krav om, at plejefamilien skal afholde fritidsaktiviteter for unge over 18 år. Det vurderes samtidig at være en varig aktivitet.
 

Forsikringer

Når den unge er anbragt ved en plejefamilie, afholdes udgiften til forsikringerne af anbringelsesstedet.
 

Medicin

Hvis der er tale om receptpligtig medicin for en længerevarende kronisk lidelse (ADHD osv.), kan den unge søge om medicinbevilling jf. Aktivlovens § 82. Såfremt der gives afslag på hjælp efter Aktivlovens § 82, kan ansøgningen vurderes/bevilges som følgeudgift efter Serviceloven. 


Tandlæge

Hvis der er tale om et større/dyrere indgreb (behandling af flere tænder, rodbehandling eller fjernelse af visdomstænder m.m.), kan der ansøges om tilskud til tandlægebehandling jf. Aktivlovens § 82. Såfremt der gives afslag på hjælp efter Aktivlovens § 82, kan ansøgningen vurderes/bevilges som følgeudgift efter Serviceloven.
 

Medlemskab af Sygesikring Danmark

Den unge skal selv afholde udgifter til Sygeforsikring Danmark. Det er valgfrit at være med i Danmark, og dermed et tilvalg for hver enkelt ung.
 

Studietur

Der kan ansøges om dækning af udgiften til studietur ved børne- og ungerådgiver, hvis turen skønnes at have et uddannelsesmæssigt sigte, og hvis størstedelen af klassen deltager. Lommepenge til turen skal dækkes af den unge selv og med evt. tilskud fra plejefamilien. Plejefamilien skal som minimum betale kostbeløb til den unge i forhold til de antal dage, den unge er af sted.
 

Buskort

Plejefamilien skal betale for buskort. Såfremt det er et ungdomskort, som udelukkende er nødvendigt af uddannelsesmæssige hensyn, kan ansøgningen vurderes/bevilges som en følgeudgift efter Serviceloven.

Øvrige transportudgifter, såsom anskaffelse af bil, motorcykel, scooter osv.

Disse udgifter skal den unge selv afholde. Det er valgfrit at anskaffe sig et køretøj, og den unge skal i den sammenhæng også selv står for alle udgifter hertil (forsikringer, brændstof, afdrag, reparationer osv.).

 
Mobiltelefon

Udgiften til mobiltelefon og abonnement afholdes af den unge selv.

 
Uddannelse

Ved Hf-enkeltfag er der et gebyr på kr. 550,00 pr. fag (2021-niveau). For unge under 18 år kan ansøgningen vurderes/bevilges som følgeudgift efter Serviceloven, såfremt børne- og ungerådgiver er enig i, at den unge er i målgruppen til HF Enkeltfag. Hvis den unge er fyldt 18 år, skal beløbet søges via Jobcentret.

Du/I er som plejeforældre forpligtiget til straks at oplyse børne- og ungerådgiver ved Hjørring Kommune om følgende:

 • Afbrydelse af plejeforholdet uden Hjørring Kommunes medvirken.
 • Væsentlige ændringer i plejeforældrenes familieliv, personlige og økonomiske forhold f.eks. arbejdsforhold, dødsfald der har betydning for familien, personer der flytter ind, skilsmisse, alvorlig/varig sygdom, ændret arbejdsindkomst, ønske om ændringer i antal erhvervsarbejdstimer mv.

Hjørring Kommune har ansvaret for at sikre, at plejebarnets omsorg varetages, og skal bistå med råd og vejledning samt evt. ekstra supervision eller støtte i en svær tid.

Skal du/I rejse med plejebarnet, er du/I forpligtet til at sikre at du/I har en udrejsetilladelse fra Hjørring Kommune, når plejebarnet skal på udlandsrejser med plejefamilien. Plejefamilien skal sørge for, at plejebarnet har gyldigt pas med til udlandsrejser. Børne- og ungerådgiver ved Hjørring Kommune skal kontaktes i forbindelse med udstedelse af pas, da det kræver samtykke fra biologiske forældre eller afgørelse fra børne- og ungerådgiver.

Hjørring Kommune skal udstede en udrejsetilladelse vedr. plejebarnet, som plejeforældrene skal medbringe på rejsen. Kontakt børne- og ungerådgiver i god tid for at få udstedt en udrejsetilladelse. Udgiften til plejebarnets pas samt evt. pasfoto skal afholdes af kost- og logibeløbet.

Børne- og ungerådgiver har ansvaret i forhold til at sikre at barnet har den nødvendige opholdstilladelse og fremmedpas samt nationalpas i de tilfælde hvor dette er aktuelt. Det forventes, at plejeforældrene er behjælpelige med det praktiske omkring at sikre disse forhold.

Ud over honoreringen får du/I udbetalt et skattefrit kost- og logibeløb jf. KL’s takster.

Beløbet til kost og logi skal dække den løbende forsørgelse af barnet eller den unge. Heri ligger udgifter til kost, logi og almindelige daglige fornødenheder, herunder fritidsinteresser og fornøjelser. I beløbet medregnes også udgifter til værelse og opvarmning samt udgifter på grund af forøget slid på bygning, møbler m.v. Det skal i den forbindelse understreges, at begrebet logi ikke dækker over, hvilken lejeindtægt man ville kunne få for barnets eller den unges værelse, ifald man lejede det ud til en fremmed. Logi handler om slid på møbler og inventar.

Almindelige daglige fornødenheder omfatter blandt andet udgifter til fritidsaktiviteter i normalt omfang, herunder aktiviteter i form af sport, fritidsundervisning, musikundervisning og lignende. Herudover omfatter daglige fornødenheder udgifter til personlig pleje som frisør, almindeligt tandeftersyn og lignende. 

Kost- og logibeløbet dækker dermed de helt almindelige udgifter ved plejebarnets ophold i plejefamilie, herunder:

 • plejebarnets kost i og uden for plejefamiliens hjem, herunder plejebarnets forsørgelse under ferie, alene eller sammen med plejefamilien.
 • plejebarnets logi hos plejefamilien, herunder vedligeholdelse og almindelig aldersbegrundet udskiftning af værelsesinventar
 • almindeligt forekommende udgifter vedrørende plejebarnets pleje og daglige forhold, herunder eksempelvis frisør, gaver til plejebarnet, skoletasker, computer, mobiltelefon + forbrug, reparation af cykler og tilsvarende, klassefødselsdage. Plejefamilien har ansvaret for, og afholder udgiften af kost- og logibeløbet i forhold til, at plejebarnet køber jule- og fødselsdagsgaver til forældre, søskende og andre fødselsdage, som plejebarnet inviteres til i klassesammenhænge og lign. Plejebarnet skal ikke selv afholde udgiften af udbetalte lommepenge.
 • almindeligt forekommende medicin f.eks. smertestillende medicin, penicillin osv.
 • almindelig forekommende kørsel til fritidsaktiviteter, skole, læge og lignende
 • almindeligt forekommende udgifter til barnepige. Der kan som udgangspunkt ikke bevilges udgifter til barnepigeordning.
 • udgift til ulykkesforsikring og indboforsikring, samt rejseforsikring ved udlandsrejse
 • udgifter til diverse lejrskoler, udflugter m.v. som er almindeligt forekommende for børn / unge i skolealderen og i forbindelse med sportsklubarrangementer.
 • årskort til fx Fårup Sommerland, Aalborg Zoo, Nordsøen Oceanarium mm.
 • udgifter til pas
 • udgift til de 2 første fritidsaktiviteter barnet går til. Er der tale om børn med funktionsnedsættelse, kan fritidsaktiviteten være dyrere, eks. handicapridning. Her dækkes differencen på alm. ridning og handicapridningen.

Listen er ikke udtømmende

Udbetalinger i henhold til kost og logi samt tøj- og lommepenge indsættes månedligt på plejekontraktholders NemKonto, dog skal du/I tage stilling til hvilket registrerings- og kontonummer som tøj- og lommepengene skal udbetales til. Plejekontraktholder er ansvarlig for, at tøj- og lommepenge tilgår barnet. Beløbene reguleres automatisk årligt 1. januar i overensstemmelse med KL’s taksttabel. Godtgørelse til kost og logi, samt tøj- og lommepenge reguleres automatisk efter alder og efter KL’s takstabel.

 

Hvis barnet/den unge efter aftale med børne- og ungerådgiver har ophold andet sted end ved plejeforældrene i tre sammenhængende døgn eller mere fx ved samvær eller aflastning, skal plejeforældrene udbetale kostbeløb direkte til dette opholdssted jf. KL’s takster. Hjørring Kommune kan i særlige tilfælde være behjælpelig med overdragelse af kostbeløbet.

Eksempel:

Ét døgn er 24 timer dvs. fx fra fredag kl. 15.00 til lørdag kl. 15.00. Tre sammenhængende døgn er fx fra torsdag kl. 15.00 til søndag kl. 15.00. Hvad der ikke betragtes som tre sammenhængende døgn. Fx fra torsdag kl. 19.00 til søndag kl. 15.00.

Der kan dog indgås konkrete aftaler om at overføre kostbeløbet, til trods for at der ikke er tale om tre sammenhængende døgn, men dette er ikke udgangspunktet. Fx fra torsdag kl. 16.00 til søndag kl. 15.00 eller såfremt der er tale om et fast samvær på ca. tre døgn, hvor forældrene vurderes at have behov for det økonomiske tilskud for at have midler til at have barnet på samvær. Almindeligt weekendsamvær fra fredag til søndag vil dog i udgangspunktet ikke leve op til kriterierne for at overføre kostbeløbet til forældrene.

Ét døgn er 24 timer dvs. fx fra fredag kl. 15.00 til lørdag kl. 15.00.

To sammenhængende døgn er fx fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 15.00.

Hvad der ikke betragtes som to sammenhængende døgn: fx fra fredag kl. 19.00 til søndag kl. 15.00.

En støttefamilie får kostbeløb for det antal døgn, som støttefamilien har plejebarnet. Dvs. der er ikke et minimumskrav om at barnet skal have et støtteophold i minimum tre sammenhængende døgn for at få udbetalt kostbeløb.

Ansøgning om henholdsvis barnepige og støtteophold skal altid ske individuelt og konkret ved børne- og ungerådgiver. Det er dog Hjørring Kommunes udgangspunkt, at der ikke bevilges barnepige i forbindelse med en plejeanbringelse. Det forventes, at et behov for barnepige skal løses i plejefamiliens eget netværk.

I udgangspunktet bevilges der ikke støtteophold til ferier og lignende, da plejebarnet skal indgå i plejefamilien som en naturlig og integreret del af familien.

Er der alligevel behov for et støtteophold forventes det, at det afholdes i plejefamiliens eget netværk. Støtteophold er altid efter aftale med børne- og ungerådgiver.

Netværksplejeforældre aflønnes ikke, men skal have dækket deres udgifter i forbindelse med at have plejebarnet/den unge boende.

Netværksplejeforældre får udbetalt et fast skattefri kost og logi-beløb til dækning af udgifter, som der er nævnt på denne side i afsnittet 'kost- og logibeløbet' under afsnittet 'Under anbringelsen'.

Plejebarnet/den unge får udbetalt tøj- og lommepenge, som dækker udgifter direkte knyttet til plejebarnet/den unge f.eks. biografture, gaver til venner/veninder og tøj.

Da plejebarnet skal sidestilles med andre børn i netværksplejefamilien, betyder det, at kommunen skal dække konkrete udgifter, som ikke kan dækkes inden for kost- og logibeløbet. Udgangspunktet er at netværksanbringelsen skal være udgiftsneutralt for netværksplejefamilien.

Netværksplejeforældrene skal konkret ansøge børne- og ungerådgiver om dækning af udgifterne, hvorefter børne- og ungerådgiver vil foretage en konkret og individuel vurdering. Det er vigtigt, at I ansøger om udgiften med et dokumenteret overslag inden I foretager købet.

Op til 20.000 kr. pr. barn årligt kan dækkes som øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation. For nærmere henvises der til det vejledende Serviceniveau på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Netværksplejeforældrene har i helt særlige tilfælde mulighed for at få bevilliget tabt arbejdsfortjeneste i en periode. Tal eventuelt med din børne- og ungerådgiver herom, hvis du har et konkret behov.

Afgørelser vedrørende dækning af udgifter kan påklages jf. Serviceloven § 66a stk. 8 jf. kap. 10 lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Hvis I ønsker at høre mere om vilkår og godkendelsesproces, kan I læse mere i pjecen Netværksplejefamilie

Foto af drobotdean, Freepick