Specialdagtilbuddet Viben

Viben er et særligt dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Specialdagtilbuddet Viben er en del af Børnehuset Svanen, der udover Viben rummer to børnehaveafdelinger og en vuggestueafdeling.

Læs mere

Målgruppen er børn i alderen 0 - 6 år, der har et særligt behov for støtte, behandling m.v. på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan dækkes gennem ophold i almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven. Det er ofte børn med komplekse funktionsnedsættelser.

Når vi vurderer, om dit barn har brug for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder træningstilbud,  tager vi udgangspunkt i en fagkyndig vurdering af barnets særlige behov. Målgruppevurderingen er dermed ikke alene baseret på specifikke diagnoser eller karakteren af barnets funktionsnedsættelse.

Dit barns dagtilbud eller andre professionelle, som kender dit barn godt, skal søge om en plads i Viben til dit barn. Det sker altid i tæt samarbejde med dig som forælder. På baggrund af ansøgningen laver vi en målgruppevurdering, som vi forelægger visitationsudvalget. Det er visitationsudvalget, der tager stilling til, om barnet kan visiteres til Viben.

For at kunne foretage en helhedsorienteret vurdering af dit barns individuelle behandlingsbehov og muligheder for personlig udvikling, har vi brug for relevante oplysninger og vurderinger, der beskriver barnets behov og ressourcer, fra de forskellige fagprofessionelle, der kender barnet.

Når dit barn visiteres til Viben, starter barnet med en observationsplads. To gange om året sker der en revisitering, hvor visitationsudvalget vurderer om barnet skal fortsætte i Viben eller kan henvises til et alment dagtilbud, der kan tilgodese barnets behov, eventuelt med ekstra støtte.

Dagligdagen i Viben er tilrettelagt med fokus på det enkelte barns forudsætninger og behov.

I Viben arbejder vi kontinuerligt med medinddragelse og medbestemmelse hos børnene. Det enkelte barn kan aktivt træffe selvstændige valg i de forskellige daglige rutiner, aktiviteter og lege.

Viben er placeret sammen med en almen børnehave og vuggestue, og der er gode muligheder for aktiviteter på tværs for de børn, der kan have brug for det. Det kan være små legegrupper, ture, udeaktiviteter og værksted i mindre grupper.

Viben har sin fysiske placering på Palleskær Engvej 5, 9800 Hjørring.

I Viben lægger vi stor vægt på et godt og tæt forældresamarbejde.

Viben prioriterer daglig kontakt mellem forældre og personale for at skabe sammenhæng mellem barnets to verdener og på den måde sikre barnets trivsel.

Viben afholder forældresamtaler i forbindelse med udarbejdelse af handleplan, pædagogisk udviklingsprofil, status/revisitering og efter behov.

Aktiviteter på barnets niveau

Børnene i Viben har de samme interesser som børn i de almene dagtilbud, men de har ikke de samme forudsætninger for at kunne leve interesserne ud. Viben skaber rammer, hvor børnene kan lege og dyrke deres interesser, ud fra de vilkår og livsbetingelser de har.

Nogle af de daglige metoder, der bruges, er: visualisering, piktogrammer, social story, Teacch, Pecs, tegn til tale, sansestimulering, fysisk og social træning.

Sanseoplevelser

Mange børn har sansemæssige udfordringer, derfor er sanseoplevelser en del af hverdagen i Viben. Det kan foregå ved hjælp af naturens elementer, musik, mad, mennesker og meget mere.

I leg og samvær indgår også social træning. Det handler om oplevelser på barnets niveau, glæde og at blive tilpas udfordret, så barnet udvikler sig og bliver robust.

Der er tilknyttet en psykolog og en talehørekonsulent fra PPR til Viben.

Talehørekonsulenten kan udføre forløb for enkelte eller grupper af børn eller rådgive og instruere personalet i talepædagogisk indsats. Psykologen har planlagte forløb med personalet, og er i tæt samarbejde med personalet om hvert barn.

Motorisk stimulering

Viben arbejder tæt sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra Træningsenheden. Den motoriske stimulering foregår som en del af hverdagen på baggrund af fysioterapeutens vurdering.

Status/revisteringsmøder

Til de årlige status/revisiteringsmøder om det enkelte barn, vil talehørekonsulenten typisk undersøge barnets sproglige forudsætninger. Psykologen deltager også i status/revisiiteringsmøder og udarbejder PPV inden skolestart med henblik på, at barnet får det rigtige skoletilbud.

Viben arbejder tæt sammen med dagtilbud og skoler for at skabe gode overgange.

Når et barn skal starte i Viben, begynder brobygning med forældre og relevante fagpersoner, der kender til barnet. Viben laver individuelle aftaler i forhold til opstart.

Det er centralt for personalet i Viben at kende til det, barnet kommer fra, samt barnets rutiner og perspektiv for at skabe en god overgang til det nye.

Ved brobygning til skoletilbud starter Viben cirka et halvt år før barnets skolestart.