Nyt område ved fisketrappen i Bindslev

Fisketrappen ved det gamle elværk er i følge Statens vandplaner udpeget som en spærring. Derfor har kommunen en bunden opgave i at skabe fri passage for fisk i området omkring den nuværende fisketrappe.

Når spærringen fjernes, vil det give fri passage for fisk til 210 km vandløb opstrøms fisketrappen. Det vil på sigt medføre bedre fiskevand i hele Uggerby Å, og dermed øget lystfiskerturisme. Det vil også forbedre leveforholdene for mange forskellige vandlevende dyr og planter.

Samtidig vil projektet ændre området omkring den nuværende fisketrappe og det gamle elværk markant. Et område, som rigtig mange kender og holder af.

Derfor har en følgegruppe med repræsentanter for lokale interessenter været inddraget i dialog omkring projektet, og der er gjort et stort arbejde for at genskabe et naturskønt område, som stadig vil være et yndet udflugtsmål med mange rekreative formål

 

Visualisering af området ved fosketrappen

En spærring er en forhindring for fisk i et vandløb. Den forhindrer fisk, der vandrer, i at komme op til gydebanker og levesteder længere oppe i vandløbet.

Undersøgelser har vist, at fisketrappen hindrer omkring 90% af bestanden af laks og ørreder i at komme forbi trappen. Andre arter, som fx lampretten, kan slet ikke passere trappen.

Når projektet er gennemført, vil der være fri passage for fisk til 250 km vandløb opstrøms fisketrappen. Det åbner op for bæredygtige fiskebestande i Uggerby Å, og bestande af lampretter, laks og ørred i alle de små fine vandløb opstrøms fisketrappen. Det vil øge lystfiskerturismen og de muligheder det giver i lokalområdet.

Det vil også forbedre leveforholdene for mange forskellige vandlevende dyr og planter, og byde på nye og spændende naturoplevelser langs vandløbet.

Staten er i følge EU's vandrammedirektiv forpligtet til at udpege de spærringer, som forringer dyre- og plantelivet i åer og vandløb og som derfor skal fjernes. 

Staten og EU betaler omkostningerne, men det er kommunen, som har pligt til at udføre de udpegede projekter. Kommunen har altså ikke noget valg.

Projektet omkring fisketrappen skal håndtere en række udfordringer. Det handler bl.a. om at sikre elværkets fortsatte drift, og at der stadig kan sejles i kano på strækningen.

Samtidig skal der tages hensyn til rørledninger, og man skal forebygge sætningsskader på huse i området som følge af ændret vandstand i åen.

Teknik- og miljøudvalget har ud af tre mulige scenarier valgt et projekt, hvor fisketrappen fjernes helt. I stedet etableres der et langt stryg, der vil give god mulighed for at se fisk vandre op i Uggerby Å.

Hovedløbet forlægges en smule mod øst for at skabe stryg med tilpas lavt fald, der vil give mulighed for at fiskene kan vandre op i Uggerby Å.

Fra hovedvejen til elværket etableres der en kanal, hvor kanoer kan sejle. Denne kanal fungerer samtidig som vandindtag til det gamle elværk, som fortsat skal fungere og producere strøm.

For at bevare muligheden for at se "vandfald" og høre vandets brusen, etableres der en vandfaldstrappe, som ikke er en fisketrappe.

Vandtrappen vil skabe et visuelt element i området, hvor vandet plasker ned over tre trin i sten.

Trappen etableres på elværkets halvø, sådan at man kan stå på den nuværende parkeringsplads og se/høre vandet plaske.

Det har været vigtigt for alle involverede, at de rekreative værdier i området skal bevares. Derfor tager det valgte projekt højde for at genskabe et naturskønt område, som stadig vil være et yndet udflugtsmål med mange rekreative formål.

Krolfbanen bliver reetableret, og der laves nye stier rundt i området. Der laves også en ny bro over Uggerby Å, så de to sider af åen forbindes. Den nye bro vil blive bredere end den der findes i dag, så den også kan bruges af kørestolsbrugere.

Kontakt

Jens Pedersen
Teamleder
Poul Træholt
Projektleder