Dispensationer fra lokalplaner

Udgangspunktet er, at lokalplanens bestemmelser skal overholdes, men kommunen kan dog dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Videregående afvigelser kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Med principperne i planen menes formålsbestemmelserne og de anvendelsesbestemmelser, der er fastlagt ud fra formålet, den fastlagte struktur og fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer.

Procedure

Du skal ansøge om dispensation i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, hvis dispensationen vedrører bygningsmæssige forhold som f.eks. bygningshøjde, niveauplan, byggematerialer og bebyggelsesprocent. Dispensationsansøgningen skal altid begrundes.

Hvis din ansøgning om dispensation vedrører øvrige forhold som f.eks. beplantning, hegning og jordvolde/kunstige klitter, skal du indsende din begrundede ansøgning til Team Plan på plan@hjoerring.dk

Det er kommunen, som afgør, om der kan meddeles dispensation.

Inden der eventuelt træffes endelig beslutning om at dispensere, skal kommunen som hovedregel orientere ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, samt naboer, visse foreninger mv. Naboorienteringen skal vare min. 14 dage, og de indkomne bemærkninger vil sammen med ansøgerens begrundelse for dispensationsansøgningen indgå i en samlet vurdering af det ansøgte.

Kommunen kan stille betingelser, der skal overholdes, for at en dispensation er gældende. Kommunen sørger for at tinglyse betingelser af varig interesse på ejendommen, men det er ejeren, der skal betale for tinglysningen.

Er min ejendom omfattet af en lokalplan?

På Hjørring Kommunes lokalplanportal kan du finde alle vedtagne lokalplaner, byplanvedtægter og de forslag til lokalplaner, som p.t. er i høring.

Gå til lokalplanportalen her