Søg om tilskud til naturpleje

Du kan få tilskud fra naturplejepuljen til at forbedre eller udvide naturområder på private arealer.

Vi lægger vægt på, at projekterne udføres i et samarbejde mellem lodsejere, foreninger og kommunen.

Læs mere nedenfor.

Formålet er at støtte naturpleje og naturforbedring på privatejede arealer.

Det kan fx ske ved at

 • sætte hegn op og lade dyr afgræsse området
 • rydde træer og buske
 • slå hø
 • sløjfe dræn
 • sikre biodiversitet i skove
 • etablere levesteder for truede arter
 • genslynge vandløb
 • etablere eller forbedre vandhuller med fokus på biodiversitet
 • tinglyse natur på dyrkede marker

Vi udbetaler op til 200.000 kr. om året.

Private lodsejere eller foreninger kan søge om midler til naturpleje. Hvis du som ansøger ikke selv er ejer af arealet, skal du huske at indhente accept og underskrifter fra alle de lodsejere, som er berørte af projektet.

Der er ansøgningsfrist hvert år 1. april og 1. oktober.

Du ansøger om tilskud fra puljen til naturpleje ved at udfylde formularen i den grønne selvbetjeningsboks i højre side af denne side.

Klik på 'Ansøg om tilskud til naturpleje', og når formularen er udfyldt tryk på 'indsend'.

 • Arealet du søger på, skal være registreret som beskyttet natur eller kunne bidrage til at forbedre biodiversiteten
 • Man kan ikke få tilskud til pleje af arealer, som kommunen allerede er forpligtet til at pleje. Derfor kan man i Natura 2000-områder som udgangspunkt kun få tilskud til at få tinglyst ny natur.
 • Hvis du får tilskud til et projekt, skal du opretholde det i minimum 5 år. Det kan fx gøres ved at indgå en 5-årig græsningsaftale, bekæmpe genvækst af uønskede planter eller ved at opretholde hegn, låger eller lignende i 5 år.
 • Ved hegnsprojekter skal man lave en aftale om græsning med passende græsningstryk og periode - gerne helårsgræsning
 • Der skal være offentlig adgang til arealet, med mindre der findes naturværdier, som er følsomme overfor forstyrrelser eller andre forhold, der forhindrer publikums adgang.
 • Alle projekter, som modtager tilskud, kan blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I Team Natur vurderer vi ansøgningerne og kan frit vælge mellem dem. Vi prioriterer i høj grad efter, hvor man kan få mest natur for pengene.

Her lægger vi vægt på følgende:

 • Projekter, der ligger i de områder, der er udpeget som "særlig værdifuld natur" i Kommuneplanen. 

  Se Kommuneplanen her 
 • Projekter, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.
 • Projekter, som forbedrer levesteder for truede arter.
 • Projekter, hvor ansøger selv udfører en del af arbejdet i projektet.
 • Projekter, der ligger i tråd med kommunens naturpolitik.
 • Hvis natur skal tinglyses, skal arealet ligge inden for et Natura 2000-område eller hænge sammen med dette.
 • Kommunen har ikke ansvar for leje, opretholdelse af enkeltbetaling og andre former for støtte eller økonomiske forhold.
 • Vi udbetaler ikke kontante beløb. Vi giver støtte i form af materialer, ved at kommunens folk udfører opgaven eller ved at du sender en faktura for udført arbejde eller andre omkostninger.
 • Ved tinglysning af ny natur giver vi en erstatning, der svarer til nedgangen i handelsværdi fra dyrket jord til natur.