Jordforurening

Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige virkninger, er det vigtigt at vide, hvor forureningerne er.

Områdeklassificering

I byerne er der stor sandsynlighed for, at en grund er lettere forurenet.

Den mulige forurening stammer typisk fra afbrænding i fyr og kakkelovne, bilos, røg fra industri samt forurenet fyldjord.

Mange af forureningskilderne er i dag minimeret, men forureningen er der stadig, da den ofte nedbrydes meget langsomt.

I henhold til Jordforureningsloven er byzoner som udgangspunkt områdeklassificeret som “lettere forurenet”.

Jorden vil typisk være forurenet med tjærestoffer og tungmetaller. Inden for de nyere byzonearealer, hvor landbrugsjord er blevet inddraget til bebyggelse, er der ikke den samme risiko for at jorden er lettere forurenet.

Det betyder, at jordflytninger fra områdeklassificerede arealer ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden samt krav om anmeldelse af jordflytninger til Hjørring Kommune.

Kommunen kan efter vurdering undtage og inddrage bydele i områdeklassificeringen, hvilket kan få betydning for arealets status i forhold til områdeklassificeringen.

Indførelse af reglerne omkring områdeklassificering har ikke ændret på reglerne om forureningskortlægning.

Selvom en ejendom ikke er omfattet af områdeklassificeringen, kan den således være kortlagt jf. jordforureningsloven med de regler og restriktioner, der følger heraf.

Ejendomme kan således være omfattet af reglerne om jordflytning, selvom de ikke fremgår som områdeklassificerede.​

Se regulativ for jord her

Sådan kortlægges forurenet jord

Det er Region Nordjylland der kortlægger de grunde, hvor man enten forventer, eller hvor man ved, at jorden er forurenet. 

I henhold til jordforureningsloven kortlægger man på to niveauer:

En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.

En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

Kortlægningen udgør grundlaget for Regionens nødvendige overblik over truslerne fra forureninger.

Regionen fortsætter kortlægningsarbejdet, og det forventes, at Regionen i de kommende år får kendskab til nye stoffer og brancher, som udgør en risiko og derfor skal kortlægges.

I Danmark er det regionerne, der står for den offentlige indsats på jordforureningsområdet. Indsatsen retter sig mod de jordforureninger, hvor der ikke er en forurener til at betale for oprensning af forureningen. Regionerne rådgiver om anvendelsen af en forurenet grund og står for en eventuel oprydning af grunden. Regionens indsats sker i en miljø- og sundhedsprioriteret rækkefølge, og derfor kan der gå lang tid, inden regionen når til din boligejendom.

Men hvis du har købt ejendommen uden at vide, at grunden var forurenet, kan du søge om hjælp til fremskyndelse af oprydningen via værditabsordningen. Du kan få flere oplysninger om værditabsordningen hos din region, hvor du også kan søge om at blive omfattet af ordningen.

Ønsker du at bygge på en forurenet grund, skal kommunen give tilladelse. Du skal desuden kontakte kommunen, hvis du vil grave forurenet jord op på din ejendom og køre jorden et andet sted hen. Du skal kontakte kommunen, inden du går i gang med at flytte jorden, for den skal afleveres til et godkendt jordbehandlingsanlæg.

Læs mere hos Miljøstyrelsen om støtteordningerne.

Det er regionen, der står for at undersøge og kortlægge forurenede områder. Har regionen lavet en undersøgelse, der viser, at der har ligget en forurenende fabrik eller lignende på din grund, kan du som grundejer forlange, at regionen også undersøger, om der er skadelig forurening. Regionen skal gennemføre undersøgelsen, inden der er gået to år.

Forurenede arealer kortlægges enten på vidensniveau 1 eller på vidensniveau 2:

  • Vidensniveau 1: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er indsamlet faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforureningen på arealet.
  • Vidensniveau 2: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er indsamlet et dokumentationsgrundlag, der med høj grad af sikkerhed viser, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Lettere forurenede grunde skal normalt ikke kortlægges, men skal i stedet områdeklassificeres. Det er kommunen opgave.

Normalt vil grundejeren selv være informeret om forureningen.

Ønsker du at vide, om en grund er forurenet, kan du tjekke den.

Det er som hovedregel forureneren selv, der skal betale for oprydningen af forurenet jord. Hvis en privat eller offentlig virksomhed forurener jorden, har den pligt til selv at rydde op. Reglen gælder også, hvis grunden er solgt til en ny ejer.

Princippet om at forureneren selv rydder op gælder, hvis forureningen er sket efter 2001 - også selv om den private eller offentlige virksomhed ikke har overtrådt reglerne eller har båret sig forkert ad.

Hvis en grund kun er let forurenet, behøver du ikke at rense jorden, men kan klare dig på anden vis. Du skal blot undgå at komme i kontakt med den forurenede jord. Det kan ske ved at dække jorden med enten græs, flis eller fliser, så du undgår direkte kontakt. Du skal også lade være med at dyrke grøntsager i den forurenede jord.

Hvis du ønsker at få oprenset din ejendom, skal du ansøge hos din region, som beder Udbetaling Danmark om at disponere et beløb til undersøgelser og oprensning.

Her kan du hente Udbetaling Danmarks venteliste for oprydning på forurenede grunde:

 Udbetaling Danmark disponerer efter følgende kriterier:

  • Er der penge tilbage på bevillingen, disponerer Udbetaling Danmark beløbet.
  • Er der ikke penge, sætter Udbetaling Danmark beløbet på venteliste.
  • Beløb sættes på venteliste i den rækkefølge, ansøgningerne bliver modtaget.

En del af årets bevilling er reserveret til undersøgelser. Derfor er der normalt kun kort ventetid på undersøgelsen.

Skal din grund oprenses?

Hvis en grund skal oprenses, skal grundejeren betale en del af beløbet selv. Denne egenbetaling skal finde sted, når der er afsat midler til oprensning.

Når en oprensning er afsluttet, indsender regionen regnskab til Udbetaling Danmark. Samtidig meddeler regionen om grunden er afmeldt som forurenet. Er der stadig en rest af forurening, kan grunden ikke afmeldes. I så fald får grundejeren sin egenbetaling tilbage med renter.

Du kan kun klage over en afgørelse om jordforurening, hvis du får et påbud efter jordforureningsloven. Du kan altså ikke klage over afgørelser om kortlægning af forurenede grunde. Du kan klage indtil fire uger efter, påbuddet er meddelt eller offentliggjort.

Du skal indsende en skriftlig klage til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse i sagen.

Indhold fra borger.dk

Kontakt

Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Er din grund forurenet?

Se om din grund er omfattet af områdeklassificeringen.

Gå til kortet her

Søg på din adresse ved at trykke på pilen i venstre hjørne af kortet, og derefter på 'adresse'.

Områder med lilla-signatur er områdeklassificerede.