Solceller (individuelle anlæg)

Solceller producerer el, mens solvarmeanlæg producerer varme. Læs mere om det her.

Byggelov og planlov

Solcelleanlæg skal som udgangspunkt placeres direkte på og parallelt med tagfladen eller facaden. På flade tage kan solenergianlæg evt. etableres på stativer/bærebeslag, der vinkler anlægget.

Solcelleanlæg kan under visse forudsætninger etableres på terræn, men primært i landzone.

Anlægget kræver ikke byggetilladelse, hvis anlægget følger tagets hældning eller opsættes parallelt med facaden og når der ikke ændres på de bærende konstruktioners virkemåde eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold.

Ændringer af lastvirkning på mindre end 5 pct. i forhold til eksisterende dokumentation og uændret statisk virkemåde af konstruktionen betragtes ikke som en ændring.

Anlægget skal indberettes til BBR, når det er etableret.

Indberet anlægget til BBR her

Anlægget skal overholde

Anlægget skal desuden udformes og placeres som angivet i kommuneplanens generelle rammer for solenergianlæg

Se rammerne for solenergi her

Hvis anlægget ikke er i overensstemmelse med lokalplan eller servitut, skal du indsende en dispensationsansøgning, som kommunen vil tage stilling til.

 

Sådan ansøger du:

Du sender begrundet ansøgning om dispensation fra lokalplan eller servitut via en planmæssig forespørgsel i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Gå til Byg og miljø her

Du kan også sende en mail til byggeri@hjoerring.dk

 

Anlægget kræver ikke byggetilladelse, hvis anlægget følger tagets hældning eller opsættes parallelt med facaden.

Anlægget skal indberettes til BBR, når det er etableret.

Indberet anlægget til BBR her

Anlægget skal overholde

Anlægget skal desuden udformes og placeres som angivet i kommuneplanens generelle rammer for solenergianlæg

Se rammerne for solenergi her

Hvis anlægget ikke er i overensstemmelse med lokalplan eller servitut, skal du indsende en dispensationsansøgning, som kommunen vil tage stilling til.

Sådan ansøger du:

Du sender begrundet ansøgning om dispensation fra lokalplan eller servitut via en planmæssig forespørgsel i ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Gå til Byg og miljø her

Du kan også sende en mail til byggeri@hjoerring.dk

  • Anlægget kræver byggetilladelse og landzonetilladelse.
  • Anlægget skal placeres inden for bebyggelsesarealerne på ejendommen, dvs. indenfor en afstand op til ca. 20 m fra eksisterende hovedbebyggelse.
  • Anlægget skal placeres, så der tages hensyn til naboforhold (visuelt, skygge m.v.).
  • Anlægget skal være antirefleks-behandlet.
  • Anlægget må ikke fremstå skæmmende i landskabet.
  • Anlægget skal evt. afskærmes med beplantning.

Sådan ansøger du

Du skal ansøge via ansøgningsportalen Byg & Miljø. Din ansøgning skal indeholde:

  • Kort, som viser placering og angivelse afstande til naboskel og nabobebyggelse.
  • Oplysninger og tegninger, som viser anlæggets samlet areal, udformning og totalhøjde over terræn.
  • Tekniske oplysninger/datablad om anlæggets produktion.
  • Ansøgning om landzonetilladelse.

Gå til Byg og Miljø her

Større anlæg (mere end 2 ha) kan kræve udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og udpegning i kommuneplan.

Læs mere her

Miljøvurderingslov 

EU´s Nødretsforordningen for fremskyndelse af udbredelsen af vedvarende energi, undtager i øjeblikket solenergianlæg på bygninger fra krav om miljøvurderingsscreening.

Normalt gælder ellers nedenstående regler:

Solceller er en af de energianlæg, der skal miljøvurderingsscreenes, hvis der er tale om ”industrianlæg” eller anlæg, der er sammenlignelige med industrianlæg, fx i størrelse, ydeevne eller tilknytning. Private anlæg, der kun leverer strøm til en bolig er ikke omfattet. 

Med ”industrianlæg” menes et solcelleanlæg, der levere strøm til nettet eller er tilknyttet en form for erhvervsmæssig produktion, herunder også køle- eller varmeanlæg eller en landbrugsbygning.  

Også ikke-produktionsrelaterede anlæg skal screenes, hvis de er størrelses/ydelsesmæssigt sammenlignelige med produktionsrelaterede anlæg, hvilket Hjørring Kommune vurderer gælder for anlæg større end 500 m2. 

Læs mere om miljøvurderingsscreening og om ansøgningsproces her

Beredskabslov 

Hvis der er tilkoblet batterianlæg på over 20kWh til solcelleanlægget, kan dette være omfattet af Beredskabslovens § 34, stk. 2. 

Derfor skal disse anlæg sendes i høring ved Nordjyllands Beredskab.

Hjørring Kommune foretager denne høring, så kontakt Team Byggeri eller angiv det tydeligt i miljøvurderingsscreeningen, at der er tale om et anlæg med tilknyttet batteri. 

Kontakt

Team Byggeri
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring