Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har et barn med en funktionsnedsættelse, kan der opstå situationer, hvor du bliver nødt til at holde ekstraordinært fri fra dit arbejde. Sker dette, kan du søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Det er muligt at få dækket løntabet i en kortere eller længere periode. Omfanget afhænger af dit barns behov for at blive passet i hjemmet samt det vejledende serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste for Hjørring Kommune.

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

Opfølgningsskema til tabt arbejdsfortjeneste

Når du har søgt om tabt arbejdsfortjeneste, skal du sørge for at din arbejdsgiver udfylder en arbejdsgivererklæring. Erklæringen er en accept af, at du som medarbejder får fri uden løn i en periode eller enkelte dage. Når du har modtaget arbejdsgivererklæringen fra din arbejdsgiver, skal du sørge for, at din rådgiver får dokumentet.

Arbejdsgivererklæring

Formålet med yde dækning af tabt arbejdsfortjeneste er, at kommunen hermed kan medvirke til, at:

 • jeres familie kan leve så normalt som muligt, uanset jeres barns funktionsnedsættelse.
 • hindre, at jeres barns funktionsnedsættelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.
 • forebygge, at børn med funktionsnedsættelse unødigt anbringes på institution eller lignende.

Målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste er forældre eller andre pårørende/nærtstående, der forsørger barnet i hjemmet. Begge forældre kan modtage hjælpen, selv om de ikke bor sammen - også selv om den ene forælder ikke har del i forældremyndigheden.

Hvad er betingelserne?

 • dit barn er under 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse,
 • det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse, at barnet passes i hjemmet,
 • det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen, faderen eller anden pårørende, der passer barnet, 
 • at du som forsørger helt eller delvis har måttet ophøre med din beskæftigelse for at passe barnet eller ikke kan påtage dig beskæftigelse, fordi du passer dit barn med handicap.

Opfylder du betingelserne for at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, fastsættes din tidligere bruttoindtægt ud fra:

 • den seneste lønindtægt, som du har haft inden modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.
 • i de tilfælde, hvor du endnu ikke har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet fastsættes din indtægt ud fra det, som du, efter dine forhold i øvrigt, ville have kunnet opnå.
 • dokumenterede indtægtstab på baggrund af regnskab m.v. for en selvstændig erhvervsdrivende eller
 • et beregnet beløb på grundlag af din hidtidige disponible indkomst i de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilvejebringe et realistisk beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, eller eventuelt udgift til en vikar.

Tillæg, som er en integreret del i lønnen, indgår i beregningsgrundlaget, hvis du normalt modtager tillæggene.

Ved beregning af hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal der tages hensyn til de besparelser, som arbejdsophøret medfører - dog ikke besparelser vedrørende fagforeningskontingent og bidrag til arbejdsløshedsforsikring. Fradrag sker i den nettoydelse, som fremkommer efter, at der er foretaget beregning af skat, arbejdsmarkedsbidrag samt ATP-bidrag.

Tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Din bruttoindtægt reduceres forholdsvis i forhold til de visiterede timer. Dvs. at hvis du f.eks. modtager tabt arbejdsfortjeneste for 50% af din arbejdstid, kan du maksimalt få det halve.

Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvoraf der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag.

Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste via nedenstående link: 

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

I behandlingen af din ansøgning, skal rådgiveren, ud over oplysninger fra barnet og barnets forældre sikre, at der foreligger lægelig dokumentation for dit barns funktionsnedsættelse, samt oplysninger om dit barns funktionsniveau fra skole, dagtilbud eller andre relevante parter.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, hvis din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet. 
Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. 

Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede.

Du er også velkommen til at kontakte dit barns rådgiver, hvis du har spørgsmål.

Kommunen genoptager en række sager om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det skyldes en ændring i serviceloven.

Sagerne skal opfylde disse betingelser:

• Kommunen skal have afgjort sagen.
• Der skal være tilkendt tabt arbejdsfortjeneste til pasning af et barn.
• Ydelsen skal være omfattet af ydelsesloftet.
• Afgørelsen skal ikke være påklaget til Ankestyrelsen. Er afgørelsen påklaget, skal der rettes henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende spørgsmålet om genoptagelse.

Hvilken periode drejer det sig om?

Reguleringen af ydelsesloftet i servicelovens § 42 skulle have været foretaget første gang den 1. januar 2013. Ydelsesloftet er pr. 1. januar 2020 reguleret i overensstemmelse med satspuljeaftalen for 2012. Der er derfor tale om sager, hvor den årlige regulering af satsen kan være fejlbehæftet for perioden 2012-2019.

Hvad skal man gøre, hvis man ønsker sin sag genoptaget?

Hjørring Kommune gennemgår på eget initiativ de sager, hvor der er en igangværende bevilling på kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Derudover har kommunen desværre ikke mulighed for at finde frem til alle de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os, såfremt man ønsker at anmode om genoptagelse af sin sag.
Berørte borgere er dem, der har været omfattet af ydelsesloftet for dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Kontakt Familieafdelingen

 

Forældelse – hvad betyder det for min sag?

Krav på efterbetaling af tabt arbejdsfortjeneste vil som udgangspunkt være forældet, hvis kravet vedrører en periode, som ligger mere end tre år før lovens ikrafttræden den 1. januar 2020. Det betyder, at krav på efterbetaling fra før den 1. januar 2017, som udgangspunkt er forældet.
Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Kommunerne skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af dækning af tabt arbejdsfortjeneste, er forældet.