Hvad er...

Definition af Mobning

Mobning er, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.
De krænkende handlinger bliver først til mobning, når den/de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Det, der karakteriserer mobning er, at det altid er den eller de samme personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.
Mobning er det, der kan foregå internt på arbejdspladsen mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere og kan også udøves som seksuel chikane.

Vær opmærksom på at mobning fra borgere mod medarbejdere karakteriseres som psykisk vold og beskrives i Definitionen af vold.

Konflikter er ikke det samme som mobning
Der kan være faglige uenigheder og konflikter på en arbejdsplads, som kan være med til at styrke fagligheden og være personligt udviklende, hvis de håndteres ordentligt. Konflikter kan dog udvikle sig til mobning, hvis de forbliver uløste og bliver mere og personlige frem for faglige.

Hvad skyldes mobning?

Mobning er ofte et udtryk for, at der er noget galt i arbejdsmiljøet. Det kan f.eks. være:

  • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet, fx høje, modsatrettede eller uklare krav til de ansatte.
  • Uklare roller og rollekonflikter.
  • Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.
  • Øget arbejdsbyrde og stress.
  • Mangelfuld information og kommunikation – fx i forandringsperioder.
  • Uklar og vag ledelse.

Kilde: AT-Vejledning 4.3.1