MED-udvalgets opgaver

Forskellige niveauer - Forskellige opgaver

MEDudvalgene har forskellige opgaver alt efter om det er arbejdspladsniveau, mellemliggende niveau eller hovedudvalgsniveau.

Arbejdspladsniveau:
Tjekliste til MEDudvalgene på arbejdspladserne.

 1. MED udvalget på arbejdspladsen skal sikre at der arbejdes med identifikation, håndtering og forebyggelse af vold mobning og chikane. I skal derfor udarbejde retningslinjer for dette på arbejdspladsen.  
  Arbejdspladser er forskellige. Nogle arbejdspladser er i højrisiko for for eksempel vold, andre er i risiko for e-chikane, og andre igen noget tredje. Derfor vil retningslinjerne på arbejdspladserne være af forskellig karakter og en konkret vurdering af hvad der er brug for er nødvendigt. MED udvalget skal drøfte og konkret vurdere, hvad der er behov for på arbejdspladsen. 
  Vurder også  om I allerede har retningslinjer på området. 
  Har I allerede retningslinjer i forvejen, tjek om der er behov for tilpasninger. (Se tjekliste herunder)
 2. I skal sikre medbestemmelse i forbindelse med arbejdet med retningslinjerne. Det vil sige at arbejdspladsen skal inddrages og gives mulighed for at kvalificere jeres arbejde. På den måde får I et godt grundlag for retningslinjerne efterleves. 
 3. I skal sikre informationen til arbejdspladsen om retningslinjerne.  
  MED udvalget skal aftale, hvordan I vil informere om såvel nye eller ændrede retningslinjer, samt hvordan nyansatte får kendskab til retningslinjerne.
 4. I har et fælles ansvar for at implementere og evaluere.
  Som MEDudvalg har I fælles ansvar for at implementere og evaluere retningslinjerne på arbejdspladsen. Vær derfor særligt opmærksomme på om retningslinjerne fungerer, og drøft i MED udvalget såfremt andet viser sig. I har formentlig selv en fornemmelse for, om retningslinjerne fungerer, men I kan også få henvendelser fra jeres kolleger på arbejdspladsen, som gør at I skal drøfte retningslinjerne igen.
 5. Via arbejdsmiljødrøftelsen og samarbejdet med arbejdsmiljøgruppen drøfte om der er behov for lokale indsatser – Se skabelon til arbejdsmiljødrøftelse her: Link
 6. I relevant omfang informere overliggende MED niveau om indsats og resultater.

Ved udarbejdelse af retningslinjer, følg disse disse trin:

 1. Hvad er formålet
  Beskriv hvilket problem retningslinjen skal løse, eller hvad den skal styrke og forbedre. Det skal være nemt at forstå, hvad meningen er.
 2. Hvem er omfattet
  Alle medarbejdere i lederens kompetenceområde vil i udgangspunkt være omfattet, med mindre MED udvalget har aftalt andet.
 3. Præcist hvad er der aftalt
  De fleste af de mennesker, der skal bruge retningslinjen til daglig, har ikke selv været med til at formulere den. Gør derfor retningslinjen så konkret, præcis og enkel som muligt. Så er der størst chance for, at den kommer til at virke efter hensigten.
 4. Hvilket udvalg har aftalt retningslinjen, hvornår er den indgået, evaluering
  For at give klarhed og undgå misforståelser er dette en vigtig detalje, fordi personer med tiden vil blive skiftet ud og MEDudvalgene evt. kan blive ændret. Aftal altid hvornår og hvordan udvalget vil evaluere om formålet med retningslinjen er nået. Det kan også være en god idé at skrive, hvem der skal involveres i evalueringen.
 5. Opsigelse
  Retningslinjen kan opsiges, hvis MED udvalget finder der er behov for ændringer. Men ved opsigelse af denne form for retningslinje, vil tidligere aftalt retningslinje gælde, indtil en ny er aftalt.

DistriktsMED, SektorMED og OmrådeMEDudvalgene:
De mellemliggende MED udvalg skal opsamle viden i forhold til de indsatser og resultater som foreligger på niveauerne under. Der kan være udfordringer som går igen, hvor det er en god idé at drøfte, hvordan det overliggende MED udvalg kan støtte en tværgående indsats. Opsamlingen kan for eksempel ske i forbindelse med jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Hovedudvalget
Hovedudvalget har fastlagt den overordnede politik og skal jævnligt drøfte, om den er i samspil med udviklingen og organisationen. Hovedudvalgets rolle er også, at indarbejde viden fra organisationens indsatser i den årlige arbejdsmiljødrøftelse på hovedudvalgsniveau og kan på det grundlag vælge at sætte tværgående indsatser i gang. 
Det er samtidig Hovedudvalgets rolle at fortolke den overordnede politik, såfremt der opstår uklarheder om denne. 
Endelig har Hovedudvalget også opgaverne med at evaluere og evt. tilpasse den overordnede politik, samt sikre at organisationen er bekendt med politikken.