Hvad er...

Chikane er uønsket optræden i relation til køn (seksuel chikane), etnicitet, alder m.v. Det betyder, at en persons uønskede optræden krænker en anden persons værdighed og skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller på andre måder ubehageligt klima. Både tilsigtet og utilsigtet chikane er et
udtryk for ulovlig forskelsbehandling, og chikane kan være både fysisk og psykisk. Chikane kan have skreven, verbal og visuel karakter og være rettet mod enkeltpersoner eller grupper (www.menneskeret.dk).

Eksempler på chikane

  • Telefonterror, emails, breve med chikanerende indhold
  • Digital chikane som fx hadegrupper på Facebook
  • Truende, fjendtlig, nedværdigende, ydmygende adfærd overfor personen
  • Stalking

Chikane er ikke defineret som begreb i dansk arbejdsmiljølovgivning, men indgår dels under begrebet psykisk vold og dels under begrebet mobning.

Seksuel chikane 

Seksuel chikane er en krænkende handling af seksuel karakter. Det kan være forskelligt fra person til person og fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvad der opleves som acceptabel omgangsform, og hvad der opleves som seksuel chikane. Det centrale er, at en eller flere personer udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Krænkende handlinger af seksuel karakter kan f.eks. være:

  • uønsket seksuel opmærksomhed, fx kys, grænseoverskridende berøringer, gramsning, klap
  • kommentarer, spørgsmål og opfordringer, telefonterror, sjofle vittigheder
  • e-mails eller breve, visning af pornografisk materiale
  • seksuel tvang i form af trusler og bestikkelse for at opnå sex mod fx belønninger af arbejdsmæssig art
  • kønschikane i form af adfærd af seksuel karakter, som nedværdiger og krænker andre på baggrund af deres køn. 

Handlingerne kan både være fysiske eller af verbal/nonverbal karakter.

Arbejdstilsynet skelner mellem krænkende handlinger fra andre ansatte eller arbejdsgivere og krænkende handlinger fra borgere. Denne skelnen handler bl.a. om, at der er forskellige måder at håndtere de krænkende handlinger på alt efter om handlingerne udøves intern på arbejdspladsen eller af borgere.

Chikane der udøves internt på arbejdspladsen betragtes som mobning.
Chikane der udøves af borgere betragtes som psykisk vold.


Kilde: AT-vejledning 4.3.1 og Arbejdstilsynets hjemmeside