Sygdom og ferie

Sygdom før feriens begyndelse

En ansat, der er syg eller sygemeldt, når ferien begynder, har ret til at få ferien suspenderet. Medarbejderen skal sygemelde sig til arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Den udskudte ferie kan af medarbejderen kræves udskudt til senere afholdelse i en periode, der fastsættes af lederen efter drøftelse med medarbejderen. 

Syg under ferie - Erstatningsferie

Muligheden for erstatningsferie ved sygdom opstået under ferie gælder, når medarbejderen har været syg i mere end 5 arbejdsdage under ferien i et ferieår, forudsat at medarbejderen melder sig syg hos sin leder og dokumenterer sygdommen ved lægelig dokumentation. Medarbejderen afholder udgiften til den lægelige dokumentation.

Retten til erstatningsferie træder i kraft efter 5 sygedage under ferien, såfremt medarbejderen har optjent 25 dages ferie. Har medarbejderen optjent mindre end 25 dages ferie, er retten til erstatningsferie et forholdsmæssigt færre antal sygedage.

Retten til erstatningsferie (efter de 5 karensdage i et ferieår) gælder fra den dag, hvor medarbejderen meddeler sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

6. ferieuge er ikke omfattet af reglerne om erstatningsferie ved sygdom under ferie.

Ferie kan ved særlige omstændigheder suspenderes

Hvor arbejdsgiveren skønner, at der foreligger særlige omstændigheder kan ferien dog i særlige tilfælde helt eller delvist suspenderes. Ved afgørelse heraf kan der tages hensyn til sygdommens varighed og karakter, om sygdommen er til hinder for en rimelig udnyttelse af ferien, eller om sygdommen skyldes tilskadekomst under tjeneste før feriens påbegyndelse. 

Delvis sygdom

Sygdom er en feriehindring, hvorfor en ansat ikke kan pålægges, at holde ferie i forbindelse med sygdom. Det betyder, at en sygemeldt medarbejder, der har genoptaget arbejdet i nogle timer hver dag, således medarbejderen både er sygemeldt og på arbejde samme dag, ikke kan pålægges at afholde ferie.  Modsat gælder det dog, at såfremt en medarbejder har genoptaget arbejdet fuldt enkelte dage og er fuldt sygmeldt andre dage, kan varsles ferie for de dage, hvor arbejdet er genoptaget på fuld tid.  Dette finder dog ikke anvendelse under hovedferie perioden, da en medarbejder har krav på 3 sammenhængende uger.

Sygemeldt og ønsker ferie

En sygemeldt medarbejder, der ønsker at afholde ferie i sygeperioden, skal kontakte sygedagpengekontoret i vedkommendes bopælskommune. Sygedagpengekontoret og den sygemeldte skal indgå en aftale om, at den sygemeldtes arbejdsgiver fortsat er berettiget til sygedagpengerefusion, umiddelbart efter afholdelse af ferien, selvom sygeperioden afbrydes for at holde ferie. Såfremt der ikke foreligger en aftale mellem den sygemeldte og sygedagpengekontoret kan det betyde, at arbejdsgiver mister sygedagpengerefusion grundet en ny arbejdsgiverperiode.

Det er lederens ansvar at sikre, at ovennævnte procedure følges, inden der kan indgås aftale med en sygemeldt medarbejder omkring afvikling af ferie. Derudover skal lederen sikre, at der modtages dokumentation fra Sygedagpengekontoret omkring hvilken aftale der er indgået, herunder præcis periode for afvikling af ferie.

Der skal registreres ferie i stedet for sygdom for den tid sygefraværet afbrydes på grund af ferie. Lederen sender den indgåede aftale mellem den ansatte og Jobcentret til sin kontaktperson på Lønkontoret med henblik på korrekt registrering.  Kontaktpersonen vil således være behjælpelig med, at foretage registreringen således der ikke påbegyndes en ny arbejdsgiverperiode.  

Ovennævnte er også gældende i situationer, hvor medarbejderen ønsker at afholde tjenestefri uden løn.