Refusion

Refusion til arbejdsgiver:

Der vil generelt ikke blive udbetalt refusion for medarbejderens første 30 sygedage (arbejdsgiverperioden), men der er undtagelser, ligesom fristen for anmeldelsen til NemRefusion er forskellig alt efter hvilken ordning medarbejderen er under (f.eks. fleksjob eller § 56) eller hvor lang tid vedkommende har været ansat.

 Arbejdsgiverperioden er ikke gældende for medarbejdere: 

  • der har været ansat i Hjørring Kommune mindre end 8 uger (uanset afdeling)

  • der er timelønnede og har arbejdet mindre end 74 timer inden for de seneste 8 uger

  • der har en godkendt § 56 aftale

  • der har en fleksjobaftale

  • der har graviditetsbetinget fravær

  • der er på barsel – dog gives der først refusion fra 4 uger før forventet fødsel.

  • der har udskudt orlov med løn

Generelt set skal fraværet være anmeldt til NemRefusion senest 5 uger efter 1 fraværsdag, dog er der kun 2 ugers anmeldelsesfrist, når det drejer sig om timelønnedes fravær. Der gives normalt ikke dispensation for forsinket anmeldelse af fravær, så er der anmeldt for sent bortfalder retten til refusion.

Delvis sygemelding:

Ved delvis sygemelding er det vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderen skal være fraværende minimum 4 timer pr. uge, for at fraværet er refusionsberettiget. Såfremt der i en sygdomsperiode er en uge, hvor der er mindre end 4 timers fravær, stopper sygdomsperioden og en ny 30 dages arbejdsgiverperiode begynder ved medarbejderens næste sygedag.

Ressourceforløbsydelse:

En medarbejder, der har opbrugt sin 22 ugers sygedagpengeret, overgår til ressourceforløbsydelse, medmindre Jobcentret vurderer, at sygedagpengeperioden kan forlænges.