Mulighedserklæring

En mulighedserklæring er en lægeerklæring, der har til formål at fastholde medarbejdere i arbejde. En mulighedserklæring sætter fokus på, hvilke arbejdsopgaver en medarbejder kan varetage til trods for sygdommen.

Mulighedserklæringen består af to dele.

Den første del indeholder en beskrivelse af de daglige arbejdsopgaver, som medarbejderen ikke kan varetage som følge af sygdommen. Denne del af erklæringen udfyldes af lederen og medarbejderen i fællesskab. Udfyldelse kan eksempelvis ske i forbindelse med en sygefraværssamtale. Hvis en personlig samtale ikke er mulig på grund af medarbejderens helbredssituation, kan samtalen evt. tages telefonisk, og ellers må lederen afvente en bedring af situationen.

Den anden del udfyldes af medarbejderens læge. Medarbejderen tager erklæringen med til sin læge, som på baggrund af oplysningerne i første del, og samtalen med medarbejderen, udfylder den anden del af erklæringen. Lægen giver her sin vurdering af, om de foreslåede løsninger er lægefagligt forsvarlige. Lægens udtalelse danner baggrund for de aktiviteter, som evt. kan iværksættes.

Mulighedserklæringens anvendelse:

Erklæring kan udarbejdes ved såvel kortvarigt, som gentaget eller langvarigt sygefravær. Erklæringen kan udarbejdes på et hvilket som helst tidspunkt i medarbejderens sygeforløb eller i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger. Det er lederen, der beslutter, om der skal udarbejdes en mulighedserklæring eller ej.

Lederen kan fastsætte en rimelig frist til at få mulighedserklæringens anden del udfyldt hos lægen og returneret til arbejdsgiveren.

Formålet med mulighedserklæringen er som nævnt en fastholdelse af medarbejderen. Hvis sygdommens karakter bevirker, at en fastholdelse ikke er mulig, kontaktes Løn og Personale for nærmere rådgivning. 

Omkostninger til mulighedserklæringen:

Arbejdspladsen betaler for omkostninger i forbindelse med lægens udarbejdelse af mulighedserklæringen. Prisen fastsættes af den læge, der udarbejder erklæringen. Lederen skal sørge for, at medarbejderen er oplyst om, hvortil faktureringen for mulighedserklæringen skal ske, således medarbejderen kan videregive denne oplysning til lægen.

Mere information om mulighedserklæringen kan findes i Arbejdsmarkedsstyrelsen vejledning herom:

Vejledning om mulighedserklæring

Blanket til brug for indhentelse af mulighedserklæring:

Mulighedserklæring - blanket

Skabelon til anmodning om mulighedserklæring:

Skabelon til anmodning om mulighedserklæring

Friattest

Lederen har ret til at anmode om en erklæring, hvor lægen dokumenterer, at medarbejderens fravær skyldes sygdom, herunder den forventede varighed af sygdommen. Der findes ikke en blanket, som anvendes til lægens dokumentation af sygdom og varighed, deraf kommer betegnelsen friattest.

Lægen kan kun udfærdige en friattest, så længe medarbejderen er helt eller delvist fraværende fra arbejde.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet et notat med eksempler på, i hvilke situationer henholdsvis en mulighedserklæring eller en friattest er mest velegnet som dokumentation i forbindelse med en medarbejders fravær på grund af sygdom:

Eksempler på anvendelse af mulighedserklæring og friattest

Skabelon til anmodning om en fri attest