AFSLUTTET: Projekt- og grundsalgskonkurrence

Hjørring Kommune udbyder i projektkonkurrence 13.000 m2 i Hjørring midtby til ny attraktiv bydel.

I Hjørring Kommune er der højt til loftet og med udsyn og handlekraft investeres i disse år massivt i udvikling af kommunen og områdets metropol, Hjørring by. Fokus er rettet mod ”det gode liv” for vores borgere, og det handler om handel og kultur, gode boliger, klimasikring og forskønnelse af den indre by, hvor naturen inviteres ind.

For at fastholde og videreføre ambitionen vil vi i centrum af Hjørring skabe en helt ny bydel – tæt på en af byens smukke, grønne åndehuller, det nye Vendsyssel Teater, gågade og Hjørring Togstation. Visionen er, at området skal transformeres til en ny og attraktiv bydel, der bidrager til at styrke ikke alene Hjørrings midtby men også Hjørrings rolle som kommunens hovedby og byens grønne profil.

Vi lægger vægt på tre grundlæggende karaktertræk, som den nye bydels identitet skal bygges op omkring

 • En levende bydel, hvor blandende funktioner og anvendelser bidrager til at skabe liv døgnet rundt, og hvor nye forbindelser på tværs af området skaber åbenhed for omgivelserne og mulighed for gennemgang til den nærliggende park.
 • En nyskabende bydel, der forener klima- og energimæssige løsninger med arkitektur på en nyskabende og overraskende måde, som giver nye oplevelser i bymidten, og samtidig er indpasset i omgivelserne.
 • En bydel for alle, med nye og blandede boligtyper, der henvender sig til forskellige befolkningstyper og supplerer byens eksisterende boligudbud.
Projektbeskrivelse

Projektområdet, der er kendt som området ved ”Vestre Skole”, omfatter det kommunale areal Dronningensgade 6, 12, 16, 18 samt Kochsvej 8. Området er på ca. 13.000 m2 og har senest været anvendt til bl.a. teater, musikskole, misbrugscenter samt børnehave. Arealet indeholder desuden en offentlig p-plads med 79 p-pladser. Området ønskes solgt og udviklet i forbindelse med, at ovennævnte funktioner flyttes. Projektet udbydes til salg uden mindstepris.

Sammen med et købstilbud ønsker vi også konkrete forslag til, hvordan området kan udvikles i tråd med kommunens visioner for området. Bl.a. skal projektet medvirke til et kvalitetsløft af arealet og tilføre midtbyen nyt liv og nye kvaliteter. Der forventes udarbejdet ny lokalplan og kommuneplantillæg for arealerne i samarbejde med køber.

Ønsker du at byde på området, skal du sende dit bud til tmplan@hjoerring.dk

Vi skal have dit bud senest den 25. april 2019 kl. 10.00.

Du kan også sende dit bud med post til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, Att. Team Plan & Erhvervsudvikling og mærket ”Dronningensgade 12-18 m.fl., må ikke åbnes”.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011. Kommunen forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne bud. Ved ens bud forbeholder kommunen sig ret til at søge at opnå overbud. Endelig forbeholder kommunen sig ret til at forkaste alle tilbud.

Se salgsmaterialet her
FAQ - find svar på dine spørgsmål her
 1. Skal jeg afgive bud med tilbudsblankettet, eller kan jeg nøjes med at sende mit bud direkte med post eller på en e-mail?
  Svar: Ja. Du skal skrive dit bud på tilbudsblanketten og indsende på e-mail eller med posten sammen med din projektbeskrivelse.

 2. Kan de eksisterende, offentlige p-pladser i området bruges til at opfylde parkeringskravet til de nye funktioner i området? F.eks. til nye boliger?
  Svar: Nej. Antallet af offentlige p-pladser skal bibeholdes, og der skal herudover etableres parkering til de nye funktioner i overensstemmelse med kravene i kommuneplanens generelle rammer for parkering (udbuddets bilag 7). Det er dog muligt at omplaceres de offentlige p-pladser inden for området.

 3. Skal der tinglyses en brugsret til de offentlige p-pladser?
  Svar: Ja. Det er en forudsætning for salget, at der, inden køber overtager arealet, tinglyses en rådighedsservitut, der sikrer adgang til de offentlige p-pladser.

 4. Skal de indkomne bud ledsages af et finansieringstilsagn?
  Svar: Det vil ikke være et krav i første omgang, men via tilbudsblanketten skriver tilbudsgiver under på at have modtaget et finansieringstilsagn fra pengeinstitut og/eller realkreditinstitut. Tilbudsgiver skal desuden være indforstået med, at Hjørring Kommune efterfølgende har mulighed for at undersøge tilbudsgivers økonomiske og faglige formåen.

 5. Er der udarbejdet miljøscreeninsrapporter på de af udbuddet omfattende bygninger? Til brug for bedømmelse af omkostninger ved nedrivning?
  Svar: Nej

 6. Hvilke personer sidder i bedømmelsesudvalget?
  Svar: Der er ikke et egentligt bedømmelsesudvalg. Det er Økonomiudvalget og Byrådet der skal godkende købstilbuddet. En administrativ arbejdsgruppe vil indstille til udvalget/byrådet, hvilket projekt, der anbefales udvalgt (dvs. højestbydende). Vi forventer, at sagen behandles på Øks møde d. 19. juni og Byrådet d. 26. juni. Herefter vil der blive dialog med projektgruppen bag vinderprojektet med henblik på at få en betinget købsaftale med begge parters underskrifter underskrevet senest d. 31. august 2019.

 7. Hvilke kriterier bedømmes tilbud og forslag ud fra – er der opstillet et skema med vægtning og pointstildeling og i så fald hvordan ser det ud?
  Svar: Hjørring Kommune er efter de kommunalretlige grundsætninger forpligtet til at tildele købet til den tilbudsgiver, der tilbyder det højeste købstilbud for ejendommen. Der er dog mulighed for at køberen er andre end højestbydende, hvis kommunen ved at vælge et andet projekt, herved varetager saglige kommunale interesser. Det er som beskrevet i udbuddet en forudsætning at købstilbuddet ledsages af et konkret projekt, de indeholder konkrete forslag til, hvordan området kan udvikles i fremtiden.

  Mulighederne er åbne, men det er en forudsætning, at projektet medvirker til et kvalitetsløft af området, og bidrager til at tilføre midtbyen nyt liv og nye kvaliteter. For at sikre dette indeholder udbuddet kommunens vision for området ledsaget af en række ønsker til det kommende projekt, som er tematiseret ved:
  1. Blandet anvendelser og boligtyper.
  2. Byrum og forbindelser.
  3. Bebyggelse og arkitektur.
  4. Klima og energi.
  5. Parkering.

   Ingen temaer vægter højere end andre, da det som nævnt er højestbydende, der tildeles købet. Der er derfor ikke lavet et pointsystem. Det er en forudsætning, at projektet lever op til kriterierne i udbuddet og giver forslag til, hvordan området kan udvikles ud fra de 5 temaer. Kommunen kan under alle omstændigheder forkaste alle købstilbud og aflyse udbuddet, f.eks. hvis de indkomne projekter ikke tilstrækkeligt beskriver, hvordan projektet løser de opstillede temaer.

 8. Er der mulighed for at forelægge konkurrenceforslaget for bedømmelsesudvalget, redegøre for ideer og visioner samt svare på spørgsmål?
  Svar: Der vil være mulighed for forelægge det vindende konkurrenceforslag for den administrative arbejdsgruppe, når sagen har været politisk behandlet.

 9. Hvornår meddeles afgørelsen for tilbudsgiverne?
  Svar: Umiddelbart efter den politiske behandling af sagen.