Hvad kan der søges til

Ved indkomne ansøgninger vil følgende kriterier ligge til grund for behandling af ansøgningen. Sagsbehandlingen vil bero på en helhedsvurdering af ansøgningen i forhold til kriterierne, idet ikke alle aspekter er aktuelle for hver ansøgning.

At der med bevillingen

  • ses en tydelig forøgelse af facilitetens niveaumæssige standard eller øget kvalitet i facilitetens eksisterende standard
  • skabes øget aktivitet i faciliteten
  • understøttes nye målgruppers brug af faciliteten. Børn, unge og ældre samt børn og voksne med særlige behov har høj prioritet.
  • begrundes at faciliteten matcher øvrige faciliteter i området
  • ses et tværgående samarbejde med øvrige; det kunne være skole, institution samt et lokalområdes opbakning
  • ses en rimelig sammenhæng mlm. ansøgningens/bevillingens størrelse og antallet af medlemmer i foreningen/brugere af faciliteten
  • er begrundet og sikret et bæredygtigt driftsgrundlag

Det skal tilstræbes, at faciliteten så vidt muligt skal kunne tilgås af alle borgere.

Det er en forudsætning, at det ansøgte overholder gældende lovgivning.