Erhvervsaffald

Som virksomhed har du selv ansvar for, at virksomhedens affald håndteres korrekt.

Erhvervsaffald er alt affald, der fremkommer på for eksempel produktionsvirksomheder, i institutioner, på kontorer, i butikker, nybyggeri og nedrivningsarbejder.

Erhvervsaffald kan bl.a. være dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, ikkesorterede og kildesorterede affaldsfraktioner. Erhvervsaffald kan både være farligt eller ikke-farligt.

Erhvervsaffaldet kan inddeles i 4 hovedgrupper:

 • Genanvendeligt affald
 • Affald til forbrænding
 • Affald til deponering
 • Farligt affald

Det er virksomhedens ansvar, at affaldet sorteres, opbevares og bortskaffes korrekt.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes og der skal screenes for PCB

Hvis du nedriver eller renoverer en bygning eller et anlæg, skal affaldet fra arbejdet anmeldes til kommunen hvis

 • Bygningen eller anlægget er større end 10 m2, eller
 • Der frembringes mere end 1 ton affald

Anmeldelse skal ske senest 14 dage før arbejdet igangsættes, men gerne før.

Du skal også anmelde selve nedrivningen/renoveringen - se mere herunder.

Det kan være en fordel at anmelde miljøsagen (byggeaffaldet og PCB) samtidig med byggesagen (nedrivningen/renoveringen).

Læs mere om PCB her

Anmeld nedrivning via Byg- og Miljø

Alle anmeldelser skal ske i den nationale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Du eller din rådgiver skal benytte Nem-ID for at logge på Byg og Miljø.

Husk også at anmelde selve nedrivningen/renoveringen i Byg og Miljø.

Læs mere om anmeldepligten for bygge- og anlægsaffald her

Anmeld byggeaffald og foretag PCB-screening via Byg og Miljø her

Sortering af bygge- og anlægsaffald

Affald fra nedrivninger og byggepladser skal sorteres på stedet, hvis den samlede mængde overstiger 1 ton.

Du kan også få en godkendt indsamlervirksomhed til at hente og sortere affaldet for dig. Miljøstyrelsen har et register over godkendte transportører og indsamlere.

Få gratis rådgivning om sortering og bortskaffelse af affald hos AVV. På AVVs hjemmeside finder du også en generel sorteringsvejledning.

Gå til AVV's hjemmeside her

Læs mere om bygge- og anlægsaffald her

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Det meste ikke forurenede byggeaffald kan genanvendes.
Affald til genanvendelse skal være sorteret.

Følgende materialer må genbruges til samme eller beslægtede formål uden at det kræver tilladelse eller anmeldelse, og oplagres på oprindelsesstedet i maksimalt 1 år:

 • Sorteret og uforurenet affald i form af:
 • Natursten, uglaseret tegl, ren beton, og blandinger af disse fraktioner
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Rent træ

Følgende materialer må forarbejdes (f. eks. sortering og nedknuses) med henblik på genanvendelse som erstatning for primære råstoffer.

Sorteret og "rent" affald i form af:

 • Natursten, uglaseret tegl, beton, og blandinger af disse fraktioner
 • Rent træ (skal holdes for sig)

Materialerne må nedknuses på nedrivningsgrunden, men på grund af risiko for støv og støj, skal du anmelde forarbejdningen senest 2 uger før. Kontakt os for flere informationer.

Med ”rent” menes materialer, som er: uglaserede, umalede, ulakerede, ikke-imprægnerede, ikke-kreosotbehandlede, ikke-bejdsede og ikke-sodsværtede. Men også materialer, som er fri for forurening med fx. PCB, tungmetaller og asbest.

Hvis materialerne flyttes til en nedknusningsvirksomhed, skal denne virksomhed være registreret som indsamler i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Virksomheden skal også have en miljøgodkendelse til nedknusningsaktiviteten og indsamlingen af affald.

Andre materialer 

Ønsker du at genanvende andre materialer, end dem som er nævnt ovenfor, skal du søge kommunen om en særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Oftest en såkaldt ”§19-tilladelse”.

Du skal have et konkret projekt at søge om, hvor materialet erstatter et råstof eller har en ønsket effekt i sig selv, og det må ikke være til skade for jord, luft, grundvand eller søer, vandløb eller havet. 

Tagplader uden asbest kan for eksempel i visse tilfælde genanvendes ved sådan en ”særskilte tilladelse”.

Se liste over godkendte transportører og indsamlere

 

Virksomheden skal opbevare sit affald på ejendommen i den dertil indrettede beholder, medmindre umiddelbart forestående afhentning kræver en anden placering.

Virksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Det er ikke tilladt at oplagre affald, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Derfor skal virksomheden mindst en gang årligt aflevere sit affald.

Se regulativet for erhvervsaffald her

Pixibog om affaldssortering

Farligt affald er affald, der udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare.

Farligt affald omfatter bl.a. oliefiltre, bremse- og koblingsdele, spraydåser, lysstofrør, medicinrester, malingsrester, akkumulatorer, batterier, spildolie, køler- og bremsevæske, bremsevaskervand og rensevæske.

Virksomheden/institutionen har desuden pligt til at benytte den kommunale indsamlingsordning, som varetages af Modtagestation Vendsyssel I/S. 

Virksomheder, der frembringer farligt affald, har pligt til at føre register med mængden og arten af det farlige affald. Derfor er det vigtigt at få en kvittering for aflevering af det farlige affald. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Fritagelse for den kommunale indsamlingsordning for farligt affald

Kommunen kan efter ansøgning give virksomheder, offentlige eller private institutioner fritagelse for den kommunale indsamlingsordning, hvis det kan godtgøres, at det farlige affald kan håndteres og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Søg om fritagelse her

Sådan sikrer du dig et godt forhold til naboerne - også når det støjer i en periode.

Du skal af hensyn til det gode naboskab sikre dig, at du - eller det firma der nedknuser eller neddeler materialer for dig - overholder de gældende miljøkrav. 

Du skal særligt være opmærksom på, at: 

 • Arbejdet skal anmeldes til Hjørring Kommune senest 14 dage før det skal gå i gang

  Anmeld arbejdet her
 • Naboerne skal have besked mindst 1 uge før arbejdet påbegyndes
 • Arbejdet må foregå i tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00 på hverdage
 • Støvgener skal bekæmpes med afskærmning eller vand
 • Materialet skal være rent, det vil sige fri for farlige stoffer, maling, lak, sod, elektronik, mv.
 • Affald skal bortskaffes efter kommunens affaldsregulativer (erhverv eller privat)
 • Du skal kunne fremvise dokumentation for korrekt affaldshåndtering
 • Hvis der på samme plads skal foregå nedknusning flere omgange (fx en oplagsplads hos en entreprenør eller vognmand) skal du have en miljøgodkendelse

Knust asfalt kan i mange tilfælde genanvendes uden tilladelse. I andre tilfælde skal der søges tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Uden tilladelse

Knust asfalt kan uden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven anvendes til opbygning af egentlige veje, dvs. som ubunden indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag eller bundsikringsslag på veje med slidlag / bærelag af bunden asfalt.

Knust asfalt kan også anvendes uden tilladelse under pladser, der naturligt knytter sig til vejanlæg, som f.eks. parkeringspladser og cykelstier.

Derudover kan ubunden knust asfalt anvendes til sidesikring af egentlige veje uden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Med tilladelse

Anvendelse af knust asfalt til andre formål, som f.eks. opfyld/vedligeholdelse af stier, indkørsler, gårdspladser, parkeringspladser og lignende kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Knust asfalt må ikke anvendes på steder med følsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, legepladser og rekreative områder med offentlig adgang, med mindre den anvendte asfalt afdækkes med fast belægning.

Krav ved genanvendelse af knust asfalt

 • Den opbrudte asfalt skal være ren, nedknust og skal erstatte primære råstoffer

 • Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelse er større end nødvendigt betragtes det som ulovlig deponi

 • Vi anbefaler, at knust asfalt enten genanvendes på stedet i/under en ny vejbelægning eller køres til genanvendelse på anlæg, der fremstiller asfalt

 • Vi anbefaler i alle tilfælde, at du kontakter Team Miljø før projektet startes

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring