VVM for virksomheder og anlæg

En lang række virksomheder og anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. Det betyder, at deres effekt på miljøet skal vurderes på forhånd, før de kan etableres og få eventuelle andre tilladelser (fx byggetilladelse, spildevandstilladelse, miljøgodkendelse).

Det gælder blandt andet anlæg til energiproduktion, råstofindvinding, affaldshåndtering, landbrug, skovbrug og dambrug, motorsportsbaner, fødevareindustri, vejanlæg, mm.

 

Er din virksomhed eller dit anlæg omfattet af VVM-reglerne?

De virksomheder og anlægsprojekter, der er omfattet af VVM-reglerne, står på bilag 1 og bilag 2 i VVM-loven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, VVM).

Hvis et anlæg står på bilag 1 i VVM-loven, vil anlægget være obligatorisk VVM-pligtigt og skal gennemgå en egentlig Miljøvurdering. Her skal bygherres rådgiver lave en Miljøkonsekvensrapport, til brug for myndighedens Miljøvurdering. Hele processen resulterer i en grundig beskrivelse af hvilke miljøpåvirkninger projektet kan medføre, hvis det etableres, og hvad der kan gøres for at afbøde eller helt afværge effekterne. Der er også krav om at offentligheden skal inddrages.

Hvis et anlæg står på bilag 2 i VVM-loven skal det VVM-screenes. Her vurderes det, om projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Hvis screeningen viser, at det ikke kan udelukkes, at der er en væsentlig miljøpåvirkning, går projektet videre til en egentlig Miljøvurdering (som for bilag-1 projekter).

Se VVM-loven (Lov om Miljøvurdering af planer og af konkrete projekter)

Ansøgning om VVM-vurdering

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal du indsende VVM-ansøgning, før du kan gå i gang eller få andre tilladelser.

Der to veje:

A: Er dit projekt samtidig helt eller delvist omfattet af reglerne om Miljøgodkendelse, eller reglerne for Mellemstore fyringsanlæg, skal du ansøge både om miljøgodkendelsen og VVM via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Du finder linket til systemet herunder.

Vær opmærksom på at Byg og Miljø regner miljøgodkendelses- og VVM-ansøgninger for forskellige ”projekter”, selv om det egentlig drejer sig om det samme projekt med forskellige ansøgninger.

B: For andre projekter (der ikke skal miljøgodkendes) skal VVM-ansøgning ske på det skema, som fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Der er link til bekendtgørelsen (ikke VVM-loven) nedenfor På henvendelse til Team Erhverv (72 33 67 30) kan vi også sende dig dette skema. VVM-ansøgningen skal så sendes digitalt til Hjørring Kommune.

I særlige tilfælde, fx hvis dit projekt er på havet eller har med råstoffer at gøre, er det dog Miljøstyrelsen eller andre myndigheder, der skal behandle sagen. Hvis du er i tvivl, hjælper vi dig gerne med at finde rigtig myndighed.

Link til Byg og Miljø selvbetjening

Link til VVM-bekendtgørelsen (Miljøvurdering af planer og konkrete projekter)

Er din virksomhed omfattet af miljøgodkendelse?

Hvad betyder VVM?

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.

Formålet med VVM-reglerne er at sikre, at der laves en beskrivelse og en vurdering af hvilke miljøpåvirkninger et anlæg medfører før anlægget etableres.

Ved VVM-screeningen skal offentligheden have besked om afgørelserne, og dette sker på kommunens hjemmeside under ”Afgørelser”.

Offentligheden skal derimod inddrages mere aktivt, når der skal laves egentlig Miljøvurdering. Altså på projekter på lovens bilag 1 (eller hvis en screening af et bilag 2-projekt munder ud i miljøvurdering). Det vil sige, at kommunen på hjemmesiden under ”offentlig høring” indkalder offentlighedens bemærkninger til ansøgningen, og til ideer til hvad der skal vurderes på. Derefter offentliggøres også selve miljøkonsekvensrapporten og til sidst kommunens endelige afgørelse.

Når der skal laves en egentlig Miljøvurdering af et projekt, så findes beskrivelser og vurderinger i en Miljøkonsekvensrapport, som offentliggøres. Miljøkonsekvensrapporten indgår i myndighedens endelige beslutningen om at tillade eller afslå etablering af et anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Læs mere om VVM på Miljøstyrelsens hjemmeside