Om vandforsyningen

Vandforsyningen og indvindingen i Hjørring Kommune har en decentral struktur baseret på 33 almene (mindst 10 forbrugere) vandværker, 5 ikke almene vandværker, ca. 550 enkelt anlæg og ca. 114 anlæg til markvanding.

Størstedelen af drikkevandet i Hjørring Kommune er grundvand, som kun behøver en simpel vandbehandling.

I henhold til bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg har Hjørring Kommune besluttet at gennemføre teknisk tilsyn med vandværkerne hvert år.

Almene og ikke almene vandværker kan få en tilladelse til vandindvinding i op til en 30-årig periode.

Det overordnede samarbejde mellem vandværkerne foregår i Vandrådet, som består af repræsentanter fra vandværkerne og fra Hjørring Kommune.

Bæredygtig decentral struktur
Grundvandet i Hjørring Kommune er meget sårbart, og der er derfor behov for at gøre en særlig indsats for at beskytte det. Grundvandet i byområderne er alt andet lige mere belastet med miljøfremmede stoffer end vandet på landet, hvor tætheden af alvorlige forureningskilder er mindre. Målet er at bevare den decentrale vandindvindings- og forsyningsstruktur og sikre at vandindvindingen ikke har negativ indvirkning på den omkringliggende natur.

Grundvandets sårbarhed og beskyttelse
Grundvandet i Hjørring Kommune er dårligt beskyttet fra naturens side. Miljøfremmede stoffer og næringsstoffer kan trænge ned og forurene grundvandet. Når vandværkerne skal beskytte grundvandet, består opgaven derfor i at forhindre, at uønskede stoffer anvendes i områder, hvor der dannes grundvand. Regulering kan omfatte ændring af dyrkningsforholdene eller restriktioner i forhold til arealernes anvendelse. Målet er at sikre, at den fremtidige drikkevandsforsyning baseres på grundvand som ikke skal underlægges en videregående rensning for at overholde vandkvalitetskravene.

Forsyningssikkerhed
Alle vandværker risikerer stop i leverancen til forbrugere som følge af f.eks. ledningsbrud, pumpesvigt og lignende. Sådanne stop udbedres normalt i løbet af kort tid, således at vandforsyningen hurtigt normaliseres. En langt alvorligere type stop er forurening af boringer og/eller vandværket. Det er Hjørring Kommunes mål er at alle vandværker skal have alternative forsyningsmuligheder i tilfælde af strømsvigt/ uheld eller forurening.

Drikkevandsprisen
Målet er at alle kommunens vandværker skal sikre forbrugerne vand til en rimelig pris. Taksterne skal sikre, at vandværkets indtægter og udgifter balancerer, og at der er råd til vedligeholdelse, reparation og fremtidige investeringer.

Vandforsyningsplan 2009-2021
I 2009 vedtog Byrådet i Hjørring Kommune vandforsyningsplan 2009-2021. I vandforsyningsplanen er formuleret overordnede målsætninger for Kommunens vandforsyning. Hjørring Kommune vil arbejde efter de overordnede målsætninger. For at opnå de overordnede mål skal proportionalitet dog tages i betragtning, således Hjørring kommunes borgere får den bedste drikkevandsforsyning for pengene. I planen er samtidig beskrevet retningslinjerne udarbejdet på baggrund af de overordnede målsætninger. Retningslinjerne danner grundlag for Hjørring Kommunes administration af vandforsyningsområdet.