Kontrol af drikkevand

Kommunen er myndighed på drikkevandsområdet. Det betyder, at Miljø- og naturkontoret bl.a. fører tilsyn med vandværkerne og med drikkevandet fra ejendomme med egne boringer og brønde.

Rent drikkevand fra vandværket
For at sikre at vandet, der kommer ud af hanen, er rent, bliver der taget prøver både på vandværket og ude på ledningsnettet.
På vandværket analyserer man prøven for følgende bakteriologiske parametre;
Kimtal ved 22 °C samt ved 37 °C, coliforme bakterier, escherichia coli (E.coli), enterokokker og Clostridium perfringens, herunder sporer. De sidste dog kun ved overskridelser.

På ledningsnettet analyserer man prøven for følgende bakteriologiske parametre;
Kimtal ved 22 °C, coliforme bakterier, E. coli.

Ud over de bakteriologisk parametre foretages en organoleptisk prøve på stedet, her bedømmes udseende, lugt og smag. Af kemiske parametre analyseres for følgende;
Ledningsevne, pH, nitrat, fosfor, jern, mangan, svovlbrinte og vandets totale hårdhed.

Coliforme bakterier er - med undtagelse af E. coli - naturligt forekommende i jord, rådnende plantedele og i overfladevand. E. coli stammer fra afføring fra mennesker eller dyr.

Sådan læses analyseresultaterne

Rent drikkevand fra egen brønd eller boring
For at være sikker på, at drikkevandet er rent og at der ikke sker nedsivning af forurening, bliver der i drikkevandsbekendtgørelsen stillet krav til at enkelt indvindere får udtaget prøver og foretaget et tilsyn. Dette foregår ved en forenklet kontrol en gang hvert femte år for en almindelig husstand.
Vandet undersøges for følgende bakteriologiske parametre;
Kimtal 22 °C, coliforme bakterier og E-coli bakterier. Grænseværdien for kimtal er 200 kim/ml, vandet må ikke indeholde coliforme og E. Coli bakterier.
Hvis der er risiko for, at der kan trænge overfladevand ned i brønden bør prøven analyseres for Clostridium Perfringens.

Sådan læses analyseresultaterne

Hvordan foregår et tilsyn?
Ved et tilsyn ser man på brønden eller boringens indretning, både indvendigt og arealet udenom.
Der foregår en gennemgang af den tekniske opbygning, hydrofor, evt. filtre, rørføring og risiko for indtrængning af overfladevand og jord. Man ser på vandforsyningens placering i forhold til mulige forureningskilder, som gyllebeholder, møddingplads, ajlebeholder og nedsivningsanlæg.

Brochure - Indretning af boringer/brønde

Hvordan foregår en prøvetagning?
Da det drejer sig om akkrediteret prøvetagning er der en dansk standard for selve prøveudtagningen, hvilket betyder at vandet skal løbe et stykke tid inden prøveudtagning. Prøveudtageren skal være sikker på, at det vand der udtages prøve af - ikke er gammelt vand fra rørene. Før den sterile flaske fyldes fjernes filtre på hanen og vandhanen steriliseres ved flambering. Herefter fyldes flasker til de øvrige parametre. Man får på stedet en vejledende måling af indholdet af nitrat.

Brochure - kontrol af drikkevand