Grundvandsbeskyttelse

Beskyttelse af vores grundvand er en vigtig opgave. Hjørring Kommune arbejder for at sikre den nuværende og særligt den fremtidige kvalitet af grundvandet.

Hjørring Kommune har oprettet et grundvandsråd (koordinationsforum), som har til opgave at bistå kommunen med udarbejdelsen af indsatsplanerne. Grundvandsrådet består af repræsentanter fra vandforsyningerne i Hjørring Kommune, berørte myndigheder, jordbruget, industrien og evt. andre.

Den konkrete beskyttelse af grundvandet fremgår af en indsatsplan. Hjørring Kommune udarbejder disse planer i samarbejde med Grundvandsrådet og de vandværker der benytter den pågældende grundvandsressource. Dette for at sikrer en fælles indsatsplan, hvor de enkelte vandværker og Hjørring Kommune, skal gennemføre de vedtagne tiltag, for at sikre vores fælles grundvandsressource. 

Af indsatsplanen fremgår, hvilke specifikke tiltag der skal anvendes i området, for at beskytte grundvandet. Princippet er: Jo større sårbarhed, jo mere beskyttelse. 

Se kort over indsatsområderne i Hjørring Kommune

 

Grundvandsråd

Der er nedsat et grundvandsråd i Hjørring Kommune efter § 12 i Vandforsyningsloven. Grundvandsrådets opgave er, at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse samt i forbindelse med kommunens udarbejdelse og revision af indsatsplaner.

I Danmark skal drikkevandforsyningen som udgangspunkt baseres på uforurenet grundvand. Dette betyder, at grundvandet skal beskyttes mod forurening og udnyttes på en bæredygtig måde. I Hjørring Kommune har grundvandsressourcen en stor samfundsmæssig interesse samtidig med at den forsyner borgerne i Hjørring Kommune med rent drikkevand.

Det overordnede princip for grundvandsbeskyttelsen i Hjørring Kommune er derfor forebyggelse og indsats ved kilden frem for rensning og fortynding.

Det overordnede princip for grundvandsbeskyttelsen udmøntes i en række delprincipper:

 • Der udpeges boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring indvindingsboringer for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af boringerne
 • Særligt sårbare grundvandsdannende områder udpeges og beskyttes gennem indsatsplaner
 • Alle ubenyttede boringer og brønde indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) lokaliseres og sløjfes
 • Grundvandsbeskyttelse baseres så vidt muligt på individuelle aftaler med lodsejere, vandværker og andre interessenter baseret på frivillighed

 Grundvandsrådet afholder 3-4 møder årligt.

Bilag til møde for grundvandsrådet 17. maj 2016

Bilag 1: forslag til indsatsplan for Åsted Vandværk

Bilag 2: forslag til indsatsplan for Bredkær Vandværk

Bilag 3: Forslag til Indsatsplan Løkken Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk [i Offentlig Høring]

Indsatsplanen for Bredkær Vandværk er sendt i offentlig høring fra den 19. januar - den 13. april 2017.

Indsatsplanen omfatter Bredkær Vandværks to kildepladser, se blandt andet i kortet herunder. 

Indsatsplanen for Bredkær Vandværk kan hentes her

Der afholdes borgermøde den 14. februar 2017 kl. 15-16.30 på Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5.

Har du bemærkninger til planforslaget, skal det sendes til Hjørring Kommune, Team Vand og Jord på mailadressen: teamvandjord@hjoerring.dk. Har du opklarende spørgsmål til planforslaget kan du kontakte Team Vand og Jord på tlf. 7233 6763. 

Klik på pil for at søge din adresse og se temaer og signaturer.

 

Indsatsplan for vandværker Sindal, Mygdal, Skibsby samt Hirtshals vandværk øst og Vest i OSD 3

Indsatsplanen for området ved Sindal Astrup, Bjergby og Tornby også kaldet område nr. 3 med særlige drikkevandsinteresser (OSD 3) er færdig og endelig vedtaget i oktober 2005. Indsatsplanen er lavet som to dele, én for vandværkerne Sindal, Mygdal, og Skibsby og én for Hirtshal Vandværk Vest og Øst.

Se indsatsplan for Vandværkerne; Sindal, Mygdal og Skibsby

Skibsby Vandværk er blevet lukket og alle boringerne hertil er ligeledes lukket. Hjørring Vandselskab har overtaget vandforsyningen til borgerne, der før var tilknyttet Skibsby Vandværk.

Se indsatsplan for vandværkerne, Hirtshals Øst og Hirtshals Vest

Indsatsplan for vandværker; Tolne Vandværk (frederikshavns forsyning), Vogn, Mosbjerg og I/S Tolne i OSD 4

Indsatsplanen for området ved Tolne og Vogn og Mosbjerg også kaldet område 4 med særlige drikkevandsinteresser (OSD 4) er færdig og endelig vedtaget i december 2006. Indsatsplanen omfatter 4 vandværker: Tolne vandværk der er en del af Frederikshavns vandforsyning, mens vandværkerne Vogn, Mosbjerg og I/S Tolne vandværk er private vandværker.

Se indsatsplan for Vandværkerne; Tolne, Mosbjerg og Vogn

Indsatsplan for Vandværker; Skallerup, Lønstrup og Sønderlev

Indsatsplanen er færdig og endelig vedtaget i februar 2011. Indsatsplanen omfatter alene de tre vandværkers indvindingsoplande, da der ikke er udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser ud over vandværkernes indvindingsoplande.

Se indsatsplanen for Skallerup, Lønstrup og Sønderlev Vandværker

Vandværker der endnu ikke har fået en indsatsplan

Der er på nuværende tidspunkt flere vandværker, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan.
Det drejer sig om følgende vandværker:

 • Børglum
 • Bagterp
 • Bredkær
 • Em
 • Harken
 • Hundelev
 • Hæstrup
 • Lendum
 • Løkken
 • Lørslev
 • Nr. Lyngby
 • Nr. Vrå
 • Poulstrup
 • Rubjerg
 • Stenhøj
 • Sæsing
 • Sønderlev
 • Sønderskov
 • Tårs
 • Vejby-Smidstrup
 • Vittrup
 • Vrensted
 • Vrå