Spildevand

Virksomheder, der udleder industrispildevand, skal have en tilslutningstilladelse. For godkendelsespligtige virksomheder kan tilslutningstilladelsen være indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Spildevand kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og overfladevand. Processpildevand kan komme fra produktionen, fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer, mens sanitært spildevand kommer fra toilet og køkken og overfladevand kommer fra tage, veje og pladser.

Alle virksomheder, der udleder processpildevand til offentlig kloak, skal have en tilslutningstilladelse. 
Det er virksomheden selv, der er ansvarlig for at søge om tilladelse til udledning. En byggetilladelse giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse og omvendt. Tilladelsen gives til den virksomhed (eventuelt til grundejer), som er ansvarlig for at overholde tilladelsen.

I følgende situationer skal virksomheden kontakte Hjørring Kommune for en tilslutningstilladelse:

  • Etablering af ny virksomhed, hvor der afledes processpildevand.
  • Udvidelse af eller ændringer i produktionen, der medfører øgede mængder spildevand eller ændringer i spildevandets sammensætning.
  • Hvis virksomheden udleder processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse har.

Virksomheden skal indsende en ansøgning om tilslutningstilladelse. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om bl.a. spildevandsmængde, afledningssted, spildevandsgenererende processer, spildevandets stofindhold, evt. renseforanstaltninger, forslag til egenkontrol samt renere teknologi.

Tilslutningstilladelse skal være meddelt inden spildevandet tilledes kloaksystemet fra nyt produktionsanlæg, eller der sker ændring i spildevandet fra eksisterende. Det er en god idé at kontakte Kommunen i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer.

Hvis en virksomhed skal aflede spildevand som kan indeholde rester af olie-, benzin-, kemikalier eller fedt, så kan der eksempelvis være behov for etablering af prøvetagningsbrønde, udskillere og neutralisatorer. Hvis der er behov for eksempelvis en fedtudskiller skal Hjørring Kommune have godkendt dimensioneringen og tilslutningstilladelsen skal være givet, inden processpildevandet ledes til kloakken.

Ansøg om tilslutningstilladelse.