Oliebenzinudskillere

Denne side beskriver hvad en oliebenzinudskiller er og giver eksempler på hvilke steder de skal etableres.

Hvordan virker et OBU-anlæg?

Olie og vand vejer forskelligt. Da olie og benzin er lettere end vand, vil olien og benzinen flyde ovenpå vandet. Udskillerens udformning sikrer at olien får tid til at flyde op, og lægge sig på vandoverfladen. I bunden af udskilleren vil slam, sand og lignende bundfældes, da det vejer mere end vand. 

Hvad må ikke udledes til OBU-anlæg?

Man må ikke bevist lede olieholdige produkter til olieudskilleren, da den kun er tiltænkt uheld og det olie man ikke kan undgå bliver ledt til OBU-anlægget. Ren olie- og benzin må aldrig ledes direkte til udskilleren. Spildevand fra steder hvor der anvendes koldaffedtningsmidler må IKKE ledes til olieudskilleren. Udskilleren kan heller ikke udskille rensevæsker, opløsningsmidler og malingsprodukter. 

Hvorfor skal der etableres et OBU-anlæg?

Formålet med udskilleren er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan give problemer i både kloak og renseanlæg.

Hvis olieprodukter ender i renseanlæg, kan de i værste tilfælde ødelægge den biologiske rensning af spildevandet. Dette kan medføre, at renseanlægget bliver nødsaget til i en periode at lukke urenset vand ud i vandløb eller havområder. Selv små mængder olie- og benzinrester kan forvolde skader. 

Det er derfor vigtigt, at virksomheder med olie- og benzinholdigt spildevand, har en olie- og benzinudskiller samt at udskilleren vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.

Hvor skal der etableres et OBU anlæg?

Hvor der forekommer olie- og benzinspild samt udledning af olie- og benzinholdigt spildevand skal der være en udskiller tilkoblet.

Hvilke tilladelser kræver etablering af et OBU-anlæg?

 • der skal søges om byggetilladelse hos Hjørring Kommune
 • Grundlaget for dimensionering af sandfang og olieudskiller skal godkendes af Hjørring Kommune før etablering

Hvor skal OBU etableres?

 • Autoværksteder
 • Autoklargøringsanlæg
 • Benzinstationer
 • Busterminaler
 • Garageanlæg
 • Maskinstationer
 • Metalforarbejdende industrier
 • Vaskehaller

Tømningsordning.

 • Oliebenzinudskillere skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning.
 • Tømningsordningen forestås af Modtagestation Vendsyssel, som benytter Vennelysts slamsuger.

Ønsker du, at en anden skal tømme din olie-benzinudskiller kan du søge fritagelse for det ved Team Erhverv. For mere information kan du kontakte Team Erhverv på telefon 72336733 eller mail teamerhverv@hjoerring.dk.