Husdyrhold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug, skal du – afhængig af husdyrholdets størrelse - enten anmelde husdyrholdet, ansøge om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. I august 2017 kom der en ny husdyrlov. Det betyder at det nu er arealet på stalde, gyllebeholdere og møddingspladser, der skal godkendes.

Dyrehold i byzonen & hobbylandbrug

Der er forskel på, hvilke dyr du har mulighed for at holde, alt efter om du bor i byzonen eller i landzonen.

Dyrehold i byzonen

Det er ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzone– og sommerhusområder. Det samme gælder for områder i landzone, der ved lokalplan er lavet om til boligformål eller blandet erhverv. 

Det er som udgangspunkt kun tilladt at holde høns, duer, prydænder, hunde og katte i byzonen.

I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation til eksempelvis børnehaver og rideskoler.

Hobbylandbrug

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 

Bor du i landzone, har du mulighed for at have et mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden, at du skal have en godkendelse af kommunen.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbylandbrug) er i denne sammenhæng et dyrehold på enten:

 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stk. andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl eller
 • 2 søer med opfedning af makimum 5 slagtesvin eller
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid eller
 • 30 stk. høns eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

eller tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

Vejledning om hestehold

Fuglehold i byzonen

Det lille dyrehold

Anmeldeordninger

Det er muligt at anmelde visse ændringer på husdyrbrug uden, at det udløser krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab.

Det er anmelder, der skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse.

En anmeldelse skal indsendes via

www.husdyrgodkendelse.dk

Mindre erhvervsmæssigt dyrehold

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, hvis du har mere end et af følgende dyrehold:

 • 2 køer med tilhørende kalve eller
 • 4 stk. andet kvæg eller
 • 4 heste med tilhørende føl eller
 • 2 søer med opfedning af makimum 5 slagtesvin eller
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid eller
 • 30 stk. høns eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Ved etablering af et mindre, erhvervsmæssigt dyrehold skal kommunen informeres.

Et mindre erhvervsmæssigt dyrehold er:

 • Et produktionsareal i stalden mindre end 100 m². 
 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Hvis du ønsker at etablere et nyt dyrehold eller ændre dit eksisterende dyrehold, skal du anmelde det ved at udfylde og indsende nedenstående skema:

Skema til anmeldelse af mindre erhvervsmæssigt dyrehold

Du er velkommen til at kontakte os enten pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.

Kommunen fører miljøtilsyn med erhvervsmæssige dyrehold. Vi kommer på tilsyn hver 3.-6. år.
Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Brugerbetaling:

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn. Det vil sige, at du skal betale for den tid, vi bruger på at forberede et tilsyn, gennemføre et tilsyn og efterbehandle tilsynet. Se mere på miljøstyrelsens hjemmeside.

Gener fra et dyrehold

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret

Større husdyrbrug

De største landbrug skal have en miljøgodkendelse, mens mindre landbrug skal søge en miljøtilladelse eller anmelde et dyrehold.

Det kræver §16a miljøgodkendelse, hvis 

Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg N pr. år og har et produktionsareal* større end 100 m2. 

Derudover kræves der altid miljøgodkendelse hvis husdyrbruget har: 

    1) Flere end 750 stipladser til søer, 
    2) Flere end 2000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 
    3) Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. 

Det kræver §16b miljøtilladelse, hvis 

Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug, med en ammoniakemission mindre end 3.500 kg N pr. år og et produktionsareal* større end 100 m2. 

Hvordan søger man miljøgodkendelse og tilladelse 
Du skal sende ansøgningen ind via det elektroniske ansøgningssystem på websiden www.husdyrgodkendelse.dk. 

Nogle ændringer kræver kun en anmeldelse, se mere her

Brugerbetaling.

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelser.
Se mere på miljøministeriets hjemmeside.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

Ophør med dyrehold?

Hvis du er ophørt med dyrehold skal du kontakte Team Erhverv.