Udbringning af husdyrgødning

Der er regler for, hvornår og hvordan du må udbringe husdyrgødningen fra dine dyr. Du kan læse mere om reglerne her på siden.

Sådan er reglerne

 • Det er som hovedregel tilladt at udbringe flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse fra 1. februar og indtil høst - dog senest 1. oktober. For visse afgrøder må der dog køres gylle ud indtil 15. oktober. 

 • I perioden fra 1. februar til 15. november må der udbringes fast gødning, ensilagesaft og handelsgødning.

 • Udbringning af flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse må kun ske ved udlægning ved slange eller slæbesko, nedfældning eller ved anvendelse af en teknologi

  På følgende arealer skal udbringning ske ved nedfældning:

  1) Arealer uden etablerede afgrøder til høst.
  2) Arealer med fodergræsmarker.
  3) Arealer med frøgræs, for hvilke der ikke er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den kommende sæson.

  Nedfældning kan undlades, hvis husdyrgød­ningen inden eller i forbindelse med udbringningen er behandlet ved en teknik opført på Miljøstyrelsens teknologiliste som eksempelvis forsuring.

 • Husdyrgødning, fast og afgasset vegetabilsk biomasse, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. 

 • Husdyrgødning må ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. En mark er dog først snedækket, når 90 % af marken er dækket af mindst 0,5 cm sne. 

 • Gylle må ikke udbringes på marker, hvor der er fare for, at gyllen strømmer til søer eller vandløb, f.eks. ved regnskyl eller tøbrud. Sidstnævnte er især vigtigt at huske i perioder hvor jorden er overfladisk frosset eller ved en let snedækket mark. Er der en hældning på marken over 6° må man ikke udbringe gylle nærmere end 20 m til søer, fjorde og vandløb.

 • Husdyrgødning må ikke udbringes på lørdage, søndage eller helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål. 

 • Der er ingen tidsmæssig begrænsning på, hvornår på døgnet man må udbringe gylle. Udbringes gyllen i nærheden af beboelse bør landmanden dog tilstræbe at gøre det i dagtimerne i hverdagen for at reducere unødige støj- og lugtgener. Det er dog ofte vejret og føret, der afgør, hvornår landmanden får mulighed for at udsprede gylle