Husdyrhold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug, skal du – afhængig af husdyrholdets størrelse - enten anmelde husdyrholdet, ansøge om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. I august 2017 kom der en ny husdyrlov. Det betyder at det nu er arealet på stalde, gyllebeholdere og møddingspladser, der skal godkendes.

Dyrehold i byzonen & hobbylandbrug

Der er forskel på, hvilke dyr du har mulighed for at holde, alt efter om du bor i byzonen eller i landzonen.

Dyrehold i byzonen

Det er ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzone– og sommerhusområder. Det samme gælder for områder i landzone, der ved lokalplan er lavet om til boligformål eller blandet erhverv. 

Det er som udgangspunkt kun tilladt at holde høns, duer, prydænder, hunde og katte m.v. i byzonen.

I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation til eksempelvis børnehaver og rideskoler.

Hobbylandbrug

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 

Bor du i landzone, har du mulighed for at have et mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden, at du skal have en godkendelse af kommunen.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbylandbrug) er i denne sammenhæng et dyrehold på enten:

 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stk. andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl eller
 • 2 søer med opfedning af makimum 5 slagtesvin eller
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid eller
 • 30 stk. høns eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

eller tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

Vejledning om hestehold

Fuglehold i byzonen

Det lille dyrehold

Udvidelse og ændringer af mindre produktioner

Mindre erhvervsmæssigt dyrehold.

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, hvis du har mere end et af følgende dyrehold:

 • 2 køer med tilhørende kalve eller
 • 4 stk. andet kvæg eller
 • 4 heste med tilhørende føl eller
 • 2 søer med opfedning af makimum 5 slagtesvin eller
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid eller
 • 30 stk. høns eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Ved etablering af et mindre, erhvervsmæssigt dyrehold skal kommunen informeres.

Et mindre erhvervsmæssigt dyrehold er:

 • Et produktionsareal i stalden mindre end 100 m². 
 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 150 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Det gør du ved at udfylde forhåndsanmeldelsen her.

Kommunen fører miljøtilsyn med erhvervsmæssige dyrehold. Vi kommer på tilsyn hver 3.-6. år.

Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

I enkelte tilfælde skal husdyrbrug ned til 3 DE have en miljøgodkendelse. Det kan være tilfælde, hvor afstanden til nabobeboelse, byzone og lignende er mindre end 50 meter, eller hvor der er tale om en pelsdyrproduktion, der ligger tæt på udvalgte naturområder.

Brugerbetaling:

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn. Det vil sige, at du skal betale for den tid, vi bruger på at forberede et tilsyn, gennemføre et tilsyn og efterbehandle tilsynet. Se mere på miljøstyrelsens hjemmeside.

Gener fra et dyrehold

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret

Dyrehold 15-75 dyrenheder

Dyrehold på 15-75 dyrenheder kræver en miljøtilladelse.

Du skal derfor søge om en miljøtilladelse før, at du etablerer, ændrer eller udvider dit husdyrbrug med 15-75 dyreenheder (§10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

Du søger om en miljøtilladelse ved at udfylde og indsende dette tilladelsesskema.

I skemaet skal der svares på 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold. Kommunen kan forlange yderligere oplysninger til ansøgningen, blandt andet hvis der svares nej til et eller flere spørgsmål i ansøgningen.

Læs en vejledning til, hvordan du udfylder skemaet her.

Brugerbetaling:

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn.Det vil sige, at du skal betale for den tid, vi bruger på at forberede et tilsyn, gennemføre et tilsyn og efterbehandle tilsynet.

Se mere på Miljøministeriets hjemmeside.

Gener fra et dyrehold:

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

 

Dyrehold over 75 dyrenheder

Dyrehold over 75 dyreenheder kræver en miljøgodkendelse.

Dyrehold over 75 dyreenheder kræver en miljøgodkendelse.

Du skal derfor søge om en miljøgodkendelse for at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug, som er over 75 dyreenheder (§§11 eller 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug).

Du søger om en miljøgodkendelse ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema via IT-systemet www.husdyrgodkendelse.dk

Vi anbefaler, at du får en konsulent til at udfylde det digitale ansøgningsskema.

På www.husdyrgodkendelse.dk kan du finde hjælp og vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet

Brugerbetaling.

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelser.
Se mere på miljøministeriets hjemmeside.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

Pelsdyrfarme

Pelsdyrfarme kræver en miljøtilladelse, hvis produktionen er 3-25 dyreenheder. Hvis produktionen er over 25 dyreenheder, så kræver det en miljøgodkendelse.

Der er særskilte regler for husdyrbrug med kødædende pelsdyr, som blandt andet omhandler:

 • Pelsdyrfarmenes indretning
 • Placering af pelsdyrfarmene
 • Driften af stalde og gødningsopbevaringsanlæg

Pelsdyrfarme er bl.a. reguleret af Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. og Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Brugerbetaling.

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelser.
Se mere på miljøministeriets hjemmeside.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

Problemer med fluer?

Ophør med dyrehold?

Hvis du er ophørt med dyrehold skal du kontakte Team Erhverv.

Anmeldeordninger

Det er muligt at anmelde visse ændringer på husdyrbrug uden, at det udløser krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab.

Det er anmelder, der skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse.

En anmeldelse skal indsendes via

www.husdyrgodkendelse.dk