Tilsynskampagner

Kommunerne skal gennemføre to årlige tilsynskampagner, som er målrettet konkrete miljøproblemer eller miljøtemaer.

Formålet med kampagnerne er at sætte fokus på potentielle miljøproblemer og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse.

Kampagne 2019: Miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og FN's verdensmål

Året tilsynskampagne er målrettet virksomheder med mellemstore fyringsanlæg, der bliver omfattet af den nye bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Denne kampagne er sat i værk for at informere de virksomheder vi har i Hjørring Kommune om de ændringer de skal være opmærksomme på som følge af bekendtgørelsen. Det skal gerne gøre den enkelte virksomhed klogere på de nye krav der stilles til dem.

I forbindelse med kampagnen ønsker Team Erhverv desuden at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål og hvordan denne sektor kan bidrage til at opfylde verdensmålene ved bevidst at arbejde med deres miljøpåvirkning.

Har du lyst til at læse mere om FN’s verdensmål kan du læse her https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Har du spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte Team Erhverv.

Kampagne 2018: Overfladevand på biogasanlæg

Overfladevand på biogasanlæg

Som en del af driften opererer biogasanlæg med rene og urene zoner. Da typerne af fast biomasse varierer meget - både fra anlæg til anlæg, men også i forhold til hvad det enkelte anlæg tager ind i forskellige perioder – er det vigtigt, at der tages aktivt stilling til håndtering af den enkelte biomassetype. Hvis ikke biomassen håndteres korrekt i forhold til rene og urene zoner, risikerer man, at f.eks. biomasser med stort næringsindhold opbevares i rene zoner, med risiko for øget forurening.

Hjørring Kommunes tilsynskampagne i 2018 har derfor sat fokus på driften omkring overfladevand og inddeling i rene og urene zoner på biogasanlæggene i kommunen for at undgå fremtidig forurening af søer, jord og vandløb i nærområdet.

Oparbejdning af forskellige type biomasser og restprodukter har ofte en positiv effekt i forhold til ressourceudnyttelse og bæredygtighed. Det er dog vigtigt, at driften og håndteringen af fraktionerne er korrekt, for at undgå uhensigtsmæssig forurening af nærmiljøet. Miljømæssig korrekt håndtering af biomasse er derfor vigtigt for at mindske risiko for forurening til jord, søer og vandløb, og et forsvarligt management af biogasanlæggene kan herved bidrage positivt til en bæredygtig produktion.

Kampagne 2018: Styr på regnvandskloakken

Der bliver separatkloakeret flere og flere steder i Hjørring Kommune. Det betyder at den store fællesledning til spildevand og regnvand bliver nedlagt, og i stedet erstattet af to separate ledninger. Regnvandsledninger går direkte til søer og vandløb, udenom renseanlægget, og derfor er det vigtigt at der ikke sker uhensigtsmæssige spild i regnvandskloakkerne.

Årets kampagnetilsyn har derfor været fokuseret på dialog med virksomheder i nyligt separatkloakerede områder. Dialogen har gået på placering af regnvandskloakker på matriklen, drift omkring regnvandskloakkerne og handlingsplaner ved uheld.

I forbindelse med kampagnen blev der udarbejdet en film "Hjælp Fisken Hjørring Kommune", som forklarer det nye separate system.

Separatkloakering skal gøre vores kloaksystem mere modstandsdygtigt i forhold til fremtidens større og hyppigere regnskyl. Det er et vigtigt led i klimatilpasningen som omfatter både private aktører og virksomheder. Uhensigtsmæssige spild til regnvandskloakken kan være med til at påvirke naturen i vores nærmiljø negativt, og det er derfor et relevant opmærksomhedspunkt i udviklingen af bæredygtige byer og lokalsamfund. 

Kampagne 2017: Plast som ressource

Team Erhvervs tilsynskampagne på virksomhedsområdet er i 2017 gået på plast

Plast som Ressource

Genanvendelse af affald er et stigende fokusområde på tværs af kommunegrænser, og derfor er årets tilsynskampagne også en fælles indsats på tværs af de nordjyske kommuner. Kampagnen går på kortlægning af mængder, typer og genanvendelsesmuligheder for plast. Mange nordjyske virksomheder har plast som affaldsmateriale i større eller mindre grad, såsom wrapfolie, strips og plastafskær, og der kan være et stort ressource- og miljømæssigt potentiale i genanvendelse af visse plasttyper. 

Dialog og viden

Målet med tilsynskampagnen er at skabe fokus på affaldsforebyggelse og ressourceudnyttelse med særligt fokus på plast. De deltagende virksomheder har besvaret et spørgeskema med spørgsmål om forskellige plastfraktioner, og hvilke aktørinteresser der er på området. Dataene fra dette spørgeskema vil blive bearbejdet og offentliggjort på relevante platforme.

Tilsynskampagnen har været koordineret af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE), som Hjørring Kommune er partner i.

Se evaluering af kampagnen

 

Kampagne 2016: Knuseanlæg i Hjørring Kommune

Team Erhverv igangsatte i foråret 2016 en tilsynskampagne med fokus på permanente knusepladser i Hjørring Kommune.

Styr på støjen og støvet

I de perioder hvor der knuses byggeaffald og lignende på knusepladserne kan der opstå væsentlige miljøbelastninger i nærområdet – særligt i form af støj og nogle gange støv. Formålet med kampagnen var derfor at få ensrettet miljøreguleringen for alle knusepladserne sådan at miljøkrav kan overholdes hos naboerne til pladserne.

Dette skal gerne sikres ved kampagnens endemål, som er at samtlige knusepladser får udarbejdet en ny og retvisende miljøgodkendelse med vilkår for driften inden udgangen af 2017. Derved vil de berørte virksomheder få en klarhed over hvad de skal og kan gøre, for ikke at genere deres naboer i de perioder hvor det støjende og støvende arbejde udføres.

Besøg på alle knusepladser

Under kampagnen afholdte Team Erhverv kampagnetilsyn på samtlige permanente knusepladser i kommunen. Vi har derigennem fået startet på en god dialog med alle de berørte virksomheder og de første miljøgodkendelser er allerede udarbejdet. Team Erhverv håber at kampagnen har gjort, at virksomhederne er blevet mere bevidste om de støj- og støvgener, som knuseanlæggene kan være kilde til, samt hvordan det er muligt at begrænse påvirkningen hos naboer.

Se evalueringen af kampagnen

Kampagne 2015: Særligt belastet spildevand

Team Erhverv har igangsat en tilsynskampagne, der sætter fokus på særligt belastet spildevand fra fødevareindustrien. Kampagnen har til formål at klarlægge udvalgte virksomheders spildevandsforhold.

En ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand trådte i kraft i oktober 2014. Tanken bag bekendtgørelsen er, at når en virksomhed sender særligt forurenet spildevand til renseanlægget, så skal virksomheden betale et særbidrag, der svarer til omkostningerne ved rensningen.

Vores kampagne er sat i værk for at undersøge de udvalgte virksomheders spildevand og få klarlagt, hvilke stoffer det indeholder og i hvilke mængder. Denne undersøgelse vil gøre os og den enkelte virksomhed klogere på, hvad der sker med virksomhedens spildevand.

Samtidig vil virksomheden få en afklaring på, hvorvidt spildevandet overholder eller overskrider de grænseværdier, som Hjørring Vandselskab fastsætter – og dermed om de skal betale særbidrag eller ej.

Fokus på spildevandsforhold

Team Erhverv er i øjeblikket i gang med at føre tilsyn med de udvalgte virksomheder. Her fokuserer vi udelukkende på spildevand og forsøger i samarbejde med virksomhederne at klarlægge deres spildevandsforhold. Hvilke prøver skal der tages af spildevandet – og hvor ofte skal der tages prøver for at få et retvisende billede af, hvad det indeholder?

Kampagnen og selve undersøgelsen af virksomhedernes spildevandsforhold skal gerne ende ud i, at virksomhederne bliver mere bevidste om deres vandforbrug og deres håndtering af spildevandet. Samtidig vil vi i de fleste tilfælde udarbejde tilslutningstilladelser til virksomhederne ud fra den nye viden, vi har erhvervet os gennem denne kampagne.

Evaluering af kampagnen.

Kampagne 2014: Bæredygtige metalvirksomheder

Den 26. februar 2014 skød Team Erhverv årets tilsynskampagne i gang med en inspirationsdag for kommunens metalvirksomheder.

Dagen bestod af spændende oplæg om, hvordan virksomhederne kunne have gavn af at tænke bæredygtigt i hverdagen.

Inspirationsdagen var startskuddet til en tilsynskampagne med fokus på bæredygtighed, og som var målrettet metalvirksomhederne i Hjørring Kommune.

På inspirationsdagen var der en række oplæg fra forskellige aktører´som EnergiNord, AVV, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet samt virksomheden Hydratech Industries. Oplæggene havde fokus på, hvordan en virksomhed kunne spare penge ved at tænke på eksempelvis energiforbrug, affaldssortering m.m. eller med andre ord - ved at tænke bæredygtigt.

Hjørring Kommune er en del af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBE) og projektleder, Lene Nielsen, kom også og fortalte om mulighederne i NBE, og hvad der arbejdes med i netværket.

Du kan finde programmet for inspirationsdagen samt finde relevante links i menuen til højre.

Tilsyn på metalvirksomheder.

Evaluering af kampagne 2014.