Opbevaring af affald

Virksomheden skal opbevare sit affald på ejendommen i den dertil indrettede beholder, medmindre umiddelbart forestående afhentning kræver en anden placering.

Virksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Det er ikke tilladt at oplagre affald, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, derfor skal virksomheden mindst en gang årligt aflevere sit affald.

Læs om AVV

Regulativ for erhvervsaffald

Pixi-bog om affaldssortering