Farligt affald

Farligt affald er affald, der udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare.

Farligt affald omfatter bl.a. oliefiltre, bremse- og koblingsdele, spraydåser, lysstofrør, medicinrester, malingsrester, akkumulatorer, batterier, spildolie, køler- og bremsevæske, bremsevaskervand og rensevæske.

Virksomheden/institutionen har desuden pligt til at benytte den kommunale indsamlingsordning, som varetages af Modtagestation Vendsyssel I/S. 

Virksomheder, der frembringer farligt affald, har pligt til at føre register med mængden og arten af det farlige affald. Derfor er det vigtigt at få en kvittering for aflevering af det farlige affald. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Fritagelse for den kommunale indsamlingsordning for farligt affald

Kommunen kan efter ansøgning give virksomheder, offentlige eller private institutioner fritagelse for den kommunale indsamlingsordning, hvis det kan godtgøres, at det farlige affald kan håndteres og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Søg om fritagelse