Bygge- og anlægsaffald

På denne side kan du læse om bygge- og anlægsaffald - herunder anmeldelse, sortering og genanvendelse af det.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes og der skal screenes for PCB

Hvis du nedriver eller renoverer en bygning eller et anlæg, skal affaldet fra arbejdet anmeldes til kommunen hvis

  • Bygningen eller anlægget er større end 10 m2, eller
  • Der frembringes mere end 1 ton affald

Anmeldelse skal ske senest 14 dage før arbejdet igangsættes, men gerne før.

Du skal også anmelde selve nedrivningen/renoveringen - se mere herunder.

Det kan være en fordel at anmelde miljøsagen (byggeaffaldet og PCB) samtidig med byggesagen (nedrivningen/renoveringen).

Læs mere om PCB her

Anmeldelse skal ske via Byg- og Miljø

Alle anmeldelser skal ske i den nationale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Du eller din rådgiver skal benytte Nem-ID for at logge på Byg og Miljø.

Husk også at anmelde selve nedrivningen/renoveringen i Byg og Miljø.

Læs om anmeldepligten for bygge- og anlægsaffald

Anmeld byggeaffaldet og foretag PCB-screeningen i Byg og Miljø her

Sortering af bygge- og anlægsaffald

Affald fra nedrivninger og byggepladser skal sorteres på stedet, hvis den samlede mængde overstiger 1 ton.
Du kan også få en godkendt indsamlervirksomhed til at hente og sortere affaldet for dig. Miljøstyrelsen har et register over godkendte transportører og indsamlere.

Få gratis rådgivning om sortering og bortskaffelse af affald hos AVV. På AVVs hjemmeside finder du også en generel sorteringsvejledning.

Læs mere om kravet til sortering

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Det meste ikke forurenede byggeaffald kan genanvendes.
Affald til genanvendelse skal være sorteret.

Følgende materialer må genbruges til samme eller beslægtede formål uden at det kræver tilladelse eller anmeldelse, og oplagres på oprindelsesstedet i maksimalt 1 år:

  • Sorteret og uforurenet affald i form af:
  • Natursten, uglaseret tegl, ren beton, og blandinger af disse fraktioner
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Rent træ

Følgende materialer må forarbejdes (f. eks. sortering og nedknuses) med henblik på genanvendelse som erstatning for primære råstoffer.

Sorteret og "rent" affald i form af:

  • Natursten, uglaseret tegl, beton, og blandinger af disse fraktioner
  • Rent træ (skal holdes for sig)

Materialerne må nedknuses på nedrivningsgrunden, men på grund af risiko for støv og støj, skal du anmelde forarbejdningen senest 2 uger før. Kontakt os for flere informationer.

Med ”rent” menes materialer, som er: uglaserede, umalede, ulakerede, ikke-imprægnerede, ikke-kreosotbehandlede, ikke-bejdsede og ikke-sodsværtede. Men også materialer, som er fri for forurening med fx. PCB, tungmetaller og asbest.

Hvis materialerne flyttes til en nedknusningsvirksomhed, skal denne virksomhed være registreret som indsamler i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Virksomheden skal også have en miljøgodkendelse til nedknusningsaktiviteten og indsamlingen af affald.

Andre materialer 

Ønsker du at genanvende andre materialer, end dem som er nævnt ovenfor, skal du søge kommunen om en særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Oftest en såkaldt ”§19-tilladelse”. Du skal have et konkret projekt at søge om, hvor materialet erstatter et råstof eller har en ønsket effekt i sig selv, og det må ikke være til skade for jord, luft, grundvand eller søer, vandløb eller havet. 

Tagplader uden asbest kan for eksempel i visse tilfælde genanvendes ved sådan en ”særskilte tilladelse”.

Liste over godkendte transportører og indsamlere