Erhvervsaffald

Hjørring Kommune er myndighed på affaldsområdet, men det er virksomhedens eget ansvar, at affaldet håndteres korrekt.

Erhvervsaffald er alt affald, der fremkommer på for eksempel produktionsvirksomheder, i institutioner, på kontorer, i butikker, nybyggeri og nedrivningsarbejder.

Erhvervsaffald kan bl.a. være dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, ikkesorterede og kildesorterede affaldsfraktioner. Erhvervsaffald kan både være farligt eller ikke-farligt.

Erhvervsaffaldet kan inddeles i 4 hovedgrupper:

 • Genanvendeligt affald
 • Affald til forbrænding
 • Affald til deponering
 • Farligt affald

Det er virksomhedens ansvar, at affaldet sorteres, opbevares og bortskaffes korrekt.

 

Bygge- og anlægsaffald

På denne side kan du læse om bygge- og anlægsaffald - herunder anmeldelse, sortering og genanvendelse af det.

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes og der skal screenes for PCB

Hvis du nedriver eller renoverer en bygning eller et anlæg, skal affaldet fra arbejdet anmeldes til kommunen hvis

 • Bygningen eller anlægget er større end 10 m2, eller
 • Der frembringes mere end 1 ton affald

Anmeldelse skal ske senest 14 dage før arbejdet igangsættes, men gerne før.

Du skal også anmelde selve nedrivningen/renoveringen - se mere herunder.

Det kan være en fordel at anmelde miljøsagen (byggeaffaldet og PCB) samtidig med byggesagen (nedrivningen/renoveringen).

Læs mere om PCB her

Anmeldelse skal ske via Byg- og Miljø

Alle anmeldelser skal ske i den nationale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Du eller din rådgiver skal benytte Nem-ID for at logge på Byg og Miljø.

Husk også at anmelde selve nedrivningen/renoveringen i Byg og Miljø.

Læs om anmeldepligten for bygge- og anlægsaffald

Anmeld byggeaffaldet og foretag PCB-screeningen i Byg og Miljø her

Sortering af bygge- og anlægsaffald

Affald fra nedrivninger og byggepladser skal sorteres på stedet, hvis den samlede mængde overstiger 1 ton.
Du kan også få en godkendt indsamlervirksomhed til at hente og sortere affaldet for dig. Miljøstyrelsen har et register over godkendte transportører og indsamlere.

Få gratis rådgivning om sortering og bortskaffelse af affald hos AVV. På AVVs hjemmeside finder du også en generel sorteringsvejledning.

Læs mere om kravet til sortering

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald

Det meste ikke forurenede byggeaffald kan genanvendes.
Affald til genanvendelse skal være sorteret.

Følgende materialer må genbruges til samme eller beslægtede formål uden at det kræver tilladelse eller anmeldelse, og oplagres på oprindelsesstedet i maksimalt 1 år:

 • Sorteret og uforurenet affald i form af:
 • Natursten, uglaseret tegl, ren beton, og blandinger af disse fraktioner
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Rent træ

Følgende materialer må forarbejdes (f. eks. sortering og nedknuses) med henblik på genanvendelse som erstatning for primære råstoffer.

Sorteret og "rent" affald i form af:

 • Natursten, uglaseret tegl, beton, og blandinger af disse fraktioner
 • Rent træ (skal holdes for sig)

Materialerne må nedknuses på nedrivningsgrunden, men på grund af risiko for støv og støj, skal du anmelde forarbejdningen senest 2 uger før. Kontakt os for flere informationer.

Med ”rent” menes materialer, som er: uglaserede, umalede, ulakerede, ikke-imprægnerede, ikke-kreosotbehandlede, ikke-bejdsede og ikke-sodsværtede. Men også materialer, som er fri for forurening med fx. PCB, tungmetaller og asbest.

Hvis materialerne flyttes til en nedknusningsvirksomhed, skal denne virksomhed være registreret som indsamler i Miljøstyrelsens Affaldsregister. Virksomheden skal også have en miljøgodkendelse til nedknusningsaktiviteten og indsamlingen af affald.

Andre materialer 

Ønsker du at genanvende andre materialer, end dem som er nævnt ovenfor, skal du søge kommunen om en særskilt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Oftest en såkaldt ”§19-tilladelse”. Du skal have et konkret projekt at søge om, hvor materialet erstatter et råstof eller har en ønsket effekt i sig selv, og det må ikke være til skade for jord, luft, grundvand eller søer, vandløb eller havet. 

Tagplader uden asbest kan for eksempel i visse tilfælde genanvendes ved sådan en ”særskilte tilladelse”.

Liste over godkendte transportører og indsamlere

Opbevaring af affald

Virksomheden skal opbevare sit affald på ejendommen i den dertil indrettede beholder, medmindre umiddelbart forestående afhentning kræver en anden placering.

Virksomheden er ansvarlig for, at virksomhedens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Det er ikke tilladt at oplagre affald, medmindre der er meddelt tilladelse hertil efter miljøbeskyttelseslovens § 19 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, derfor skal virksomheden mindst en gang årligt aflevere sit affald.

Læs om AVV

Regulativ for erhvervsaffald

Pixi-bog om affaldssortering

Farligt affald

Farligt affald er affald, der udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare.

Farligt affald omfatter bl.a. oliefiltre, bremse- og koblingsdele, spraydåser, lysstofrør, medicinrester, malingsrester, akkumulatorer, batterier, spildolie, køler- og bremsevæske, bremsevaskervand og rensevæske.

Virksomheden/institutionen har desuden pligt til at benytte den kommunale indsamlingsordning, som varetages af Modtagestation Vendsyssel I/S. 

Virksomheder, der frembringer farligt affald, har pligt til at føre register med mængden og arten af det farlige affald. Derfor er det vigtigt at få en kvittering for aflevering af det farlige affald. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Fritagelse for den kommunale indsamlingsordning for farligt affald

Kommunen kan efter ansøgning give virksomheder, offentlige eller private institutioner fritagelse for den kommunale indsamlingsordning, hvis det kan godtgøres, at det farlige affald kan håndteres og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.

Søg om fritagelse

Nedknusning af byggeaffald, træ o. lign.

Sådan sikrer du dig et godt forhold til naboerne - også når det støjer i en periode.

Du skal af hensyn til det gode naboskab sikre dig, at du, eller det firma der nedknuser eller neddeler materialer for dig, overholder de gældende miljøkrav. 

Du skal særligt være opmærksom på, at: 

 • Arbejdet skal anmeldes til Hjørring Kommune senest 14 dage før det skal gå i gang
 • Naboerne skal have besked mindst 1 uge før arbejdet påbegyndes
 • Arbejdet må foregå i tidsrummet fra kl. 7.00 til 18.00 på hverdage
 • Støvgener skal bekæmpes med afskærmning eller vand
 • Materialet skal være rent, det vil sige fri for farlige stoffer, maling, lak, sod, elektronik, mv.
 • Affald skal bortskaffes efter kommunens affaldsregulativer (erhverv eller privat)
 • Dokumentation for korrekt affaldshåndtering skal kunne vises på forlangende
 • Hvis der på samme plads skal foregå nedknusning flere omgange (fx en oplagsplads hos en entreprenør eller vognmand) skal der en miljøgodkendelse til

Reglerne findes her 

Grundgebyr for erhvervsaffald

Alle virksomheder skal betale grundgebyr for affald. Gebyret er i 2017 på 375 kr. incl. moms.

Gebyret dækker:

 • De faste omkostninger til drift af Modtagestation Vendsyssel
 • Betaling til to statslige affaldsdatabaser, hvor virksomhederne skal betale den ene halvdel og private husstande den anden halvdel.
 • Kommunens administrative udgifter til erhvervsaffald.

I affaldsbekendtgørelsen er lagt en grænse på en omsætning under 300.000 kr. dvs. vi ikke må opkræve gebyret ved virksomheder, der dokumenterer, at de har haft en omsætning under 300.000 kr. i 2015.

Vi får oplysninger fra Skat om hvilke virksomheder det er. Disse virksomheder sender vi ikke opkrævning til.

Der kan dog være fejl i Skats lister, og hvis din omsætning derfor er under 300.000 kr og vi sender et brev, om at vi vil opkræve gebyret, skal du selv søge dispensation og dokumentere din omsætning. Hvis man ikke søger indenfor tidsfristen skal man betale gebyret.

Hvis virksomheden har haft en omsætning under 300.000 kr. i 2016 eller forventer det for 2017 kan man også få dispensation.

Søg dispensation ved at trykke HER

Dispensation skal søges senest den 20. juni 2017. Efter denne dato modtager vi ikke dispensationsansøgninger.

Nogle virksomheder er på forhånd fritaget, det drejer sig om:

 • Virksomheder der i 2015 har haft en omsætning under 300.000 kr. og som dokumenterer det overfor Hjørring Kommune.
 • Erhvervsfiskere.
 • Virksomheder der står på affaldsbekendtgørelsens bilag 8 eller 9 og opfylder krav til antal ansatte. Kravene fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1.

Hjørring Kommune har sendt breve ud til virksomhederne, hvor vi fortæller om gebyret. Vi har kun sendt brev til de virksomheder, vi mener, skal betale gebyret.

Hvis du har fået brevet, om at du skal betale, men mener du skal have dispensation, kan du søge dispensation online herover.

Har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig direkte til affaldsgruppen på telefon 7233 6760 eller skrive til os på affald@hjoerring.dk

Genanvendelse af knust asfalt

Knust asfalt kan i mange tilfælde genanvendes uden tilladelse. I andre tilfælde skal der søges tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Hvornår knust asfalt kan genanvendes uden tilladelse er reguleret af Miljøstyrelsen cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål mv. fra 1985, samt deres vejledende udtalelse om fortolkningen af cirkulæret fra 2010.

Uden tilladelse

Knust asfalt kan uden tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 anvendes til opbygning af egentlige veje, dvs. som ubunden indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag eller bundsikringsslag på veje med slidlag / bærelag af bunden asfalt. Knust asfalt kan også anvendes uden tilladelse under pladser, der naturligt knytter sig til vejanlæg, som f.eks. parkeringspladser og cykelstier. Derudover kan ubunden knust asfalt anvendes til sidesikring af egentlige veje uden tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Med tilladelse

Anvendelse af knust asfalt til andre formål, som f.eks. opfyld / vedligeholdelse af stier, indkørsler, gårdspladser, parkeringspladser og lignende kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Knust asfalt må ikke anvendes på steder med følsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, legepladser og rekreative områder med offentlig adgang, med mindre den anvendte asfalt afdækkes med fast belægning.

Krav ved genanvendelse af knust asfalt

 • Den opbrudte asfalt skal være ren, nedknust og skal erstatte primære råstoffer

 • Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelse er større end nødvendigt betragtes det som ulovlig deponi

 • Vi anbefaler, at knust asfalt enten genanvendes på stedet i / under en ny vejbelægning eller køres til genanvendelse på anlæg, der fremstiller asfalt

 • Vi anbefaler i alle tilfælde, at du kontakter Team Miljø før projektet startes

Yderligere information kan findes her: