Affald til jord (slam)

Anmeldelse af affald til jordbrugsformål Ønsker du at udbringe spildevandsslam (slam fra renseanlæg), bioaske (aske fra halmfyrede fjernvarmeværker) eller lignende affaldsprodukter med gødningsværdi på dine arealer, skal du senest 8 dage før du modtager produktet, sende en anmeldelse til Hjørring kommune.

Anmeldelse

Anmeldelsen skal indeholde markkort med udspredningsarealer, deklaration for affaldsproduktet og underskrevet aftale mellem producent og modtager.

Det er leverandøren af affaldet der har ansvaret for at lave anmeldelsen til Hjørring Kommunen, men dette skal afklares inden udspredningen eller leverancen, da du som modtager, har ansvar for, at udspredningen foregår lovligt.

Arealer beliggende i OSD

Arealer beliggende inden for indvindingsopland mv

Arealer beliggende uden for indvindingsopland mv

Indsend spredningsmeddelelse

Indsend underskrevet aftale

Udbringning

Der er pligt til at nedbringe affaldet inden 6 timer ved udbringning på sort jord eller græsmarker.

Opbevaring

Opbevaring af affald til jordbrugsformål på din ejendom, skal opfylde samme krav som opbevaring af flydende husdyrgødning. Dog kan organisk affald, der ikke afgiver saft opbevares i markstakke (gælder ikke spildevandsslam).