Ansøg om solcelle- og vindmølleprojekter

Hvert 4. år åbner vi for ansøgning om store vindmøller og solcelleparker, som er større end 10 ha.

Ansøgningsvinduet er åbent lige nu og frem til den 15. marts 2023.

Ved at samle ansøgninger om vindmøller og solcelleparker i en afgrænset periode, kan Byrådet få et helhedsbillede af energiområdet og vurdere og prioritere ansøgningerne i forhold til samspil med energiplanen, indpasning i landskaber, relation til nærområde og fordeling i kommunen.

Processen

I den indledende fase af processen åbnes et ”ansøgningsvindue”, hvor du kan indsende konkrete ansøgninger. Hvad enten du er borger eller repræsenterer en lokalforening, et varmeværk eller lignende, opfordres du til at indsende forslag til projekter for/i dit lokalområde. Det kan f.eks. være etablering af et energifællesskab, hvor det lokale fjernvarmeværk er involveret sammen med andre ejere/projektudviklere.

Klik her og find vejledning til hvordan du søger

Efter ansøgningsrunden prioriterer Byrådet mellem de indkomne ansøgninger og udvælger de projekter, som skal indgå i den videre proces med en samlet fordebat med involvering af kommunens borgere bl.a. omkringliggende naboer til det enkelte projekt.

På baggrund af fordebatten og indkomne høringssvar udvælger Byrådet de projekter, som skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et plangrundlag og en projektgodkendelse af det enkelte projekt.

Det vil sige udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering her af samt en miljøkonsekvensrapport for det enkelte anlæg. Som en del af dette arbejde afholder vi lokale borgermøder, hvor bl.a. de omkringliggende naboer vil have mulighed for at stille spørgsmål og fremsende høringssvar til fremlagte planforslag og miljøkonsekvensvurdering.

Herefter skal Byrådet tage stilling til, om plangrundlaget og projektet skal godkendes.

Borgerinddragelse

Borgere, lokale foreninger m.fl. inddrages to gange gennem planlægningsprocessen – både i den indledende fordebat og ved den efterfølgende planlægning for det enkelte projekt. Det centrale ved processen er netop gennem en bedre dialog og samskabelse at fremme en lokal forankring.

Ved at arbejde med en 4-årig plan for den grønne omstilling opnås en større gennemsigtighed og indflydelse for dig som borger og for lokalforeninger, erhvervsliv, varmeværker, projektejere m.fl. om, hvad der kommer til at ske på energiområdet og særligt i forhold til placering af store kommende energianlæg.

Har du spørgsmål vedr. indsendelse af ansøgning og processen?

Kontakt

Niels-Kristian Balle
7233 6794 
nkb@hjoerring.dk

Anne Møller Jørgensen
7233 6795
anne.moeller@hjoerring.dk