Fælleseuropæisk udbudsdokument - ESPD

Det fremgår af udbudsloven, at ordregiver skal kræve, at ansøgere eller tilbudsgivere benytter det fælles europæiske udbudsdokument.

Ordregiver skal udfylde og vedlægge et ESPD, som en del af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud efter udbudslovens afsnit II, dvs. ved:

» offentlige udbud
» begrænsede udbud
» udbud med forhandling
» konkurrenceprægede dialoger
» innovationspartnerskaber.

ESPD er en egenerklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og eventuelt udvælgelse. Det vil sige, at det er en formel erklæring om, at ansøgeren eller tilbudsgiveren ikke er i en af de situationer, hvor man vil blive udelukket. Man erklærer, at man opfylder de relevante egnethedskriterier, og de objektive og ikke diskriminerende kriterier, som eventuelt er opstillet med henblik på at begrænse antallet af kvalificerede ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.
Det vil som udgangspunkt kun være den vindende tilbudsgiver, der skal fremsende den endelige dokumentation for, at disse kriterier er opfyldt. Ordregiveren kan dog på ethvert tidspunkt under proceduren bede ansøger eller tilbudsgiver om at indsende dele af eller hele dokumentationen, hvis det bliver nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af proceduren.
Formålet med ESPD-formularen er at mindske den administrative byrde, som opstår, når virksomhederne bliver mødt med et krav om at fremlægge et stort antal certifikater eller andre dokumenter i forbindelse med udelukkelses- og egnethedskriterier.

Ved et konkret udbud, skal ansøgere og tilbudsgivere downloade ordregivers ESPD, dvs. den ESPD-fil som er tilgængelig samme sted som det øvrige udbudsmateriale. ESPD’et indeholder de relevante oplysninger om ordregiveren og det konkrete udbud, og er tilpasset af ordregiveren således, at kun de felter, som er relevante for det pågældende udbud bliver synlige for ansøgerne og tilbudsgiverne.

Videoguide til udfyldelse af elektronisk ESPD: Videoguide